Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19.
Utlysningsdatum: 2021-03-19
Sista ansökningsdag: 2021-04-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom

 • hälso- och sjukvård och
 • socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner. Endast en ansökan per kommun och region ska lämnas för respektive ansökningsomgång.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad. 

Läs mer om ombudsansökan

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via e-tjänsten genom att klicka på "Ansök nu" för det specifika bidraget, som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Villkor för ansökan

Läs i anvisningar och förordning (2020:193) om villkoren för ansökan. Ansökningsomgång 3 inkluderar omgång 3 merkostnader för december år 2020. 

Anvisningar för ansökan

Nu kan regioner och regioner ansöka om statsbidrag även för december månad år 2020. Det är möjligt att inkludera merkostnader som ni inte tidigare beviljats medel för i ansökningsomgång 1 och 2, även för 1 februari – 30 november 2020. Ni behöver beskriva i ansökan om sådana merkostnader har inkluderats i ansökan.

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser

 1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,

 2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),

 3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,

 4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller

 5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.
Frågor och svar

Här besvarar vi ett antal frågor som kommit in till myndigheten och från erfarenheter från första och andra ansökningsomgången. I de frågor och svar som rör vilka kostnader som kan vara bidragsberättigade merkostnader anges exempel på bidragsberättigade kostnader. Exemplen ska tjäna som en vägledning och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av stödberättigade kostnader.

Vad menas med merkostnader?

Med merkostnader menas kostnader utöver den ordinarie verksamhet som har uppkommit i samband med covid-19 och som är skäliga, d.v.s. en kostnad som organisationen har haft på grund av covid-19 och som den annars inte skulle ha haft.

Exempel på merkostnader kan vara:

 • Vikariekostnader för personal som ni inte skulle ha haft i vanliga fall inom de områden som omfattas av förordningen.
 • Skyddsutrustning för personal inom de områden som omfattas av förordningen.
 • Anpassningar för klienter inom t.ex. äldreomsorgen som ni inte skulle ha haft i vanliga fall.
 • Inköp för anpassningar i verksamhet för att minska smittspridningen.
 • Information till allmänheten om att minska smittspridning

Exempel på kostnader som inte omfattas av förordningen och därmed inte statsbidragsberättigade kostnader är:

 • Kostnader för personal som inte omfattas av förordningen.
 • Förflyttning av personal som inte innebär ökad kostnad för kommunen/regionen
 • Anpassningar i sådan verksamhet som inte omfattas av förordningen, t.ex. skola, turistcentrum, badplatser och liknande.
 • Anpassningar för att underlätta att hålla i politiska möten.
 • Sjuklönekostnader som ersätts av andra medel.

Kan statsbidrag lämnas för merkostnader för år 2021?

Nej

Kan statsbidrag  lämnas för merkostnader för läkemedlet Remdesivir inköpt via Socialstyrelsen?

Ja

Vilka informationsinsatser till allmänheten kan omfattas av statsbidraget?

Informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19. Exempelvis annonser i olika media (dagspress, sociala medier, etermedia etc.). Anslag på sjukvårdsinrättningar, boenden, allmänna platser och liknande.

Vilka merkostnader för övriga anpassningar kan omfattas av statsbidraget?

Övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter. Exempelvis operationssalar omgjorda till intensivvårdsavdelningar och anpassning av dessa gällande exempelvis nya ventilationsflöden.

Även exempelvis tillslutning av ordinarie dörrar, skapande av slussar och nya entréer till covid-vårdlokaler samt avspärrningar av vårdavdelningskorridorer för att möjliggöra kohortvård av covid-patienter. Ombyggnation av SoL och LSS boenden, plexiglas vid entréer etc. Skyndsam transport inom sjukhuset. Ambulans, IVA- ambulans och helikopter.

Vad gäller för retroaktiva kostnader?

Det är möjligt att ansöka om ersättning för kostnader från och med 2020-02-01 vid samtliga ansökningstillfällen. Det är dock viktigt att ni uppger i ansökan för ansökningsomgång 3 om ni inkluderar kostnader för februari- november 2020 som ni inte tidigare beviljats statsbidrag för.

Kan vi beviljas medel för kostnader för uteblivna intäkter?

I förordningen saknas stöd för att bevilja ersättning för merkostnader för uteblivna intäkter.

Kan vi använda oss av schabloner för kostnader?

I första hand ska en redovisning av de faktiska kostnaderna ske. Sådana uppgifter ska finnas i respektive organisations redovisningssystem. Om uppgifterna inte är möjliga att ta fram bör en schabloniserad beräkning kunna godtas. En redovisning av hur schablonberäkningen har gjorts ska i det fallet bifogas ansökan.

Hur administrerar regioner och kommuner privata utförares merkostnader i fråga om ansökan om statsbidrag?

Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till en region och en kommun för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Merkostnaderna ska avse sådant som bidrag kan lämnas för enligt förordningen. Vilka merkostnader statsbidrag får lämnas för anges i 4 § i förordningen. Merkostnaderna ska bedömas som skäliga av Socialstyrelsen.

En region eller en kommuns ansökan om statsbidrag för merkostnader enligt förordningen ska baseras på de avtal och överenskommelser som regionen och kommunen har med den juridiska person eller individ som är utförare eller leverantör av till exempel en kommunal omsorgsplats utanför den egna kommunen.

En privat utförare kan inte ansöka om statsbidrag enligt förordningen. Om en privat utförare har haft en merkostnad med anledning av ett avtal eller en överenskommelse med en region eller kommun ska den redovisas som en betald eller en planerad kostnad av regionen eller kommunen i ansökan om statsbidrag. Statsbidrag avseende sådana merkostnader lämnas till regionen eller kommunen.

Kan ökade kostnader för vikarier till följd av ökad sjukfrånvaro räknas som en merkostnad?

Ja, men endast för merkostnader för perioden 1 februari till och med den 31 mars 2020. Om en region eller kommun haft ökade kostnader för vikarier till följd av ökad sjukfrånvaro kan sådana räknas som en merkostnad. Statsbidrag för skälig merkostnad i form av sjuklönekostnad kan beviljas enligt förordningen för tiden 1 februari till och med den 31 mars 2020. Från och med april 2020 gäller tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen.

För vilka privata utförare ska en region eller kommun söka statsbidrag?

En region eller kommun ska ansöka om statsbidrag för merkostnader för privat utförare som den har avtal med, vilket innefattar till exempel avtal med utförare för köp av omsorgsplatser utanför den egna kommunen. 

Kan statsbidrag lämnas för upphandling av så kallade nätläkare?

Ersättning kan lämnas för skäliga merkostnader för upphandling av hälso- och sjukvårdspersonal till följd av sjukdomen covid-19.

Vilka kan ansöka om statsbidrag enligt förordningen?

Kommun och region kan ansöka om statsbidrag enligt förordningen. Om den verksamhet som avses med statsbidraget bedrivs i ett kommunalförbund eller gemensam nämnd, kan förbundet eller nämnden ansöka om statsbidrag för de kommuner och regioner som är medlemmar i kommunalförbundet respektive den gemensamma nämnden.

Kan statsbidrag lämnas till kommunalförbund för kostnader för privat utförare avseende placering av äldre personer och personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstverksamheten?

Statsbidrag kan lämnas till kommunalförbund för skäliga merkostnader avseende privat utförare för placering av äldre personer och personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstverksamheten. Kommunalförbundet samordnar och ansöker om statsbidrag för de kommuner och regioner som är medlemmar i kommunalförbundet.

Kan beslut enligt förordningen överklagas?

Socialstyrelsens beslut avseende ansökan om statsbidrag enligt förordningen får inte överklagas.

Vilken kan bli återbetalningsskyldig för statsbidrag enligt förordningen?

Om en kommun eller region felaktigt har tagit emot statsbidrag på de sätt som närmare framgår av förordningen är kommunen eller regionen skyldig att helt eller delvis betala tillbaka statsbidraget. Socialstyrelsen beslutar om återkrav och får om det finns särskilda skäl besluta att helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget.

Hur fördelas beviljade medel om till exempel en privat utförare som en kommun har avtal med fått sina kostnader beviljade endast till viss del?

I beslutet om statsbidrag anges för vilka kostnader bidrag lämnas. 

Kan statsbidrag lämnas för merkostnader som kommun haft för utbildning av deltidsbrandmän för tjänstgöring som hälso- och sjukvårdspersonal ifråga om transporter inom verksamhet som avses med förordningen?

Statsbidrag kan lämnas för merkostnad som bedöms som skälig.

Ska privata utförare som har avtal med region och kommun om skötseln av en kommunal angelägenhet redovisa sina merkostnader med eller utan moms?

De privata utförarna ska redovisa sina merkostnader inklusive moms till regionen och kommunen.

Kommer statsbidraget att fördelas enligt en fördelningsnyckel?

Nej, bidraget fördelas efter ansökningsförfarande. Ansökan ska lämnas till Socialstyrelsen senast 30 april 2021 för merkostnader under perioden 1 februari till och med 31 december 2020. 

Vilka merkostnader kan omfattas av statsbidraget när det gäller regional eller kommunal hälso- och sjukvårdspersonal?

Sjukvårdspersonal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor m.m. Även administrativ personal, ledningsfunktioner. Kostnader för provtagning (och testkit) för personal i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Vilka merkostnader kan omfattas av statsbidraget när det gäller personal inom socialtjänstens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning?

Kommunal vård- och omsorgspersonal så som undersköterskor, vårdbiträde, personliga assistenter, boendestödjare m.m. Även administrativ personal, ledningsfunktioner. Kostnader för provtagning (och testkit) för personal i hälso-och sjukvård samt socialtjänst.

Vilka merkostnader för smittskyddsåtgärder kan omfattas av statsbidraget?

Åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) som exempelvis kostnad för isolering/kohortvård av smittade patienter eller brukare, nyttjande av extra lokaler i byggnader, tält, särskilda boendeformer enligt SoL och LSS-boenden. Smittspårning och provtagning inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst.

Vilka merkostnader för skyddsutrustning kan omfattas av statsbidraget?

Personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Vilka merkostnader kan omfattas av statsbidraget när det gäller provtagningsmaterial?

Provtagningsmaterial som exempelvis provtagningspinnar med transportrör, provrör för blodprover, provtagningsnålar med mera och transport av prover till laboratorium.

Vilka merkostnader kan omfattas av statsbidraget när det gäller medicinteknisk utrustning?

Medicinteknisk utrustning som exempelvis ventilatorer, övervakningsmonitorer med mera.

Vilka merkostnader kan omfattas av statsbidraget när det gäller läkemedel?

Läkemedel så som syrgas, propofol iv eller motsvarande, midazolam, morfin, paracetamol, antibiotika, natriumklorid, heparin, elektrolyter för iv bruk med mera. Även extra hantering som exempelvis lagring och transport för läkemedelsförsörjning till sjukhus och liknande inkluderas.

Vilken typ av sjukvårdsrådgivning kan omfattas av statsbidraget?

Exempelvis sjukvårdsrådgivning via Vårdguiden-1177 eller liknande.

Kan en kommun få statsbidrag för merkostnad enligt 4 § i förordningen som avser socialtjänstverksamhet när det gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning i hem för vård eller boende, HVB?

Ja, i de fall en person som bor på ett HVB-hem har en funktionsnedsättning.

I frågor och svar står det nu att regionerna får kostnadstäckning för ambulans. Betyder det att kostnader för att transportera covid-19 smittade patienter både i vägburen ambulans, helikopter och flygplan täcks av detta statsbidrag?

Ja.

Hur ansöker vi för merkostnader från kommunalförbund för både kommun och region?

Kostnader kan sökas för båda verksamheterna som avses i 1 § i förordningen. Kostnaderna ska vara redovisade för sig för region respektive kommun.

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för merkostnader för akutsjukvård?

Kostnader för akutsjukvård kan ersättas enligt förordningen i den mån ersättning för sådana kostnader inte beviljas på annat sätt, till exempel av Migrationsverket ifråga om asylsökande.

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för privata assistansutförare enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) som har uppdrag av Försäkringskassan?

Ersättning för kostnad kan enligt förordningen sökas för assistans i kommunal regi eller i de fall kommunen slutit avtal med någon annan som utför assistansen för kommunens räkning.

Kan kostnader för inhyrning av personal från privata företag ingå i statsbidraget?

Ersättning för merkostnader för inhyrning av personal från privata vårdföretag kan beviljas enligt förordningen.

Kan Inera AB få ersättning för sina kostnader?

Statsbidrag lämnas enligt förordningen till regioner och kommuner. Inera AB är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Företag. Socialstyrelsen kan inte bevilja statsbidrag till företag.

Kan privata aktörer få ersättning för sjuklönekostnader?

Statsbidrag får enligt förordningen lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt förordningen. Riksdag och regering har på grund av sjukdomen covid-19 infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020.

Om en region eller kommun har slutit avtal om överlämnande av skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 1 § kommunallagen för sådan verksamhet som ersätts enligt förordningen, kan ersättning för sjuklönekostnader i sådan verksamhet beviljas enligt förordningen för tiden 1 februari till och med den 31 mars 2020.

Kan merkostnader för tandvård ersättas enligt förordningen?

Förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i förordningen sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Varken hälso- och sjukvårdslagen eller smittskyddslagen omfattar tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125). Statsbidrag till merkostnader för tandvård kan därför inte beviljas enligt förordningen.

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för provtagning?

Ersättning kan beviljas för merkostnad som är skälig enligt 4 § punkt 1 eller punkt 5 i förordningen.

Kan vi ansöka om kostnader för annan skyddsutrustning som inte anges särskilt i förordningen?

Ersättning kan beviljas för merkostnad som är skälig enligt 4 § punkt 5 i förordningen som övrig anpassning i verksamhet.

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för testning av skyddsutrustning?

Ersättning kan beviljas för merkostnad som är skälig enligt 4 § punkt 5 i förordningen som övrig anpassning i verksamhet.

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för inköp av utrustning och maskiner?

Ersättning kan beviljas för merkostnad som är skälig enligt 4 § punkt 5 i förordningen som övrig anpassning i verksamhet. Ersättning sker för den kostnad som är betald exklusive moms.

Kan vi ansöka om kostnadstäckning för transporter som inte är skyndsamma?

Ersättning kan beviljas för merkostnad som är skälig enligt 4 § punkt 5 i förordningen som övrig anpassning i verksamhet.

Medel att fördela

Totalt har Socialstyrelsen, i tre olika ansökningsomgångar, fördelat ca 21 miljarder i statsbidrag till kommuner och regioner enligt förordningen (2020:193).

Beslut om fördelning i första ansökningsomgången för 2020

Beslut på ansökan i första ansökningsomgången skickades ut till sökanden den 26 november 2020. Socialstyrelsen har fördelat ut samtliga medel för första ansökningsomgången i statsbidraget. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista omgång 1

Beslut om fördelning i andra ansökningsomgången för 2020

Beslut på ansökan i andra ansökningsomgången skickades ut till sökanden den 15 februari 2021. Socialstyrelsen har fördelat ca 8,5 miljarder kronor för andra ansökningsomgången i statsbidraget. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista omgång 2

Beslut om fördelning i tredje ansökningsomgången för 2020

Beslut på ansökan i tredje ansökningsomgången skickades ut till sökanden den 23 juni 2021. Socialstyrelsen har fördelat 2 459 710 000 kronor för tredje ansökningsomgången. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista omgång 3

Beslut om fördelning omgång fyra - utan ansökning

Utbetalning av medel till kommuner och regioner som är avsedda att ge full kostnadstäckning för merkostnader med anledning av covid 19. De beviljade medlen avser de 12,31 % som kommunerna/regionerna inte beviljades vid ansökningsomgång 3.

Socialstyrelsen har fördelat 345 299 552 kronor för omgång 4. Utbetalningen sker som en transferering, utan ansökningsförfarande. Statsbidraget kommer betalas ut under 2021. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista omgång 4

Återrapportering till Socialstyrelsen

Återrapporteringen av medel beviljade under ansökningsomgång ett och två har skett den 15 mars 2021.

Bidragsmottagare som beviljats statsbidrag under ansökningsomgång tre ska senast det datum anges i beslut lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget samt en sammanfattande redogörelse för hur statsbidraget har använts.

Socialstyrelsen kommer inför återrapporteringen att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras.

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28