Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19,
Utlysningsdatum: 2020-10-01
Sista ansökningsdag: 2020-11-30
Tid kvar att ansöka: 189 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom

  • hälso- och sjukvård och
  • socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner.

Villkor för ansökan

Det kommer att vara möjligt att ansöka om statsbidraget under perioden 1 oktober- 30 november 2020. Anvisningar publiceras på denna sida efter sommaren. 

Statsbidraget kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 mars-30 november 2020.

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 §förordningen och som avser

  1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal,

  2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),

  3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,

  4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller

  5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
Läs mer om ombudsansökan'

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via e-tjänsten genom att klicka på "Ansök nu" för det specifika bidraget, som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Medel att fördela

Regeringen har avsatt 1 miljard kronor och aviserat om ytterligare 2 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för merkostnader som regioner och kommuner har haft inom de områden som beskrivs ovan till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 mars-30 november 2020.

Beslut avseende ansökan

Socialstyrelsen kommer att fatta beslut om bidrag under december månad 2020. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Region eller kommun som beviljats statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en redogörelse för hur det har använts.

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 32 31