Statsbidrag till regionerna för förberedelser till genomförande av vaccination mot covid-19

Utlysningsdatum: 2020-12-15
Sista ansökningsdag: 2020-12-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Att stärka förutsättningarna för en effektiv vaccination mot covid-19.

Regeringsbeslut 2020-12-03

Fördelning för 2020

Socialstyrelsen fördelar 300 000 000 kronor till regionerna för 2020.

Fördelningsnyckel

Medlen betalas ut direkt till regionerna utan ansökan eller rekvisition under december månad.

Användning av medel?

Medlen får användas för insatser för att förbereda inför, och möjliggöra, ett effektivt genomförande av vaccination mot covid-19. Det kan bl.a. handla om inköp av nödvändiga förvaringslösningar i form av kryofrysar till hantering av vaccin som kräver förvaring i extremkyla, logistiklösningar, kompetenshöjande insatser och arbetssätt för att ge regionernas personal förutsättningar att hantera och administrera olika vaccinlösningar och att anpassa journal- och rapporteringssystem.

Medlen får användas retroaktivt för insatser under 2020 och för kostnader under 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Respektive region ska senast den 31 december 2021 inkomma med en skriftlig redogörelse till regeringen (Socialdepartementet) över hur medlen använts. Redogörelsen ska hänvisa till regeringsbeslutets diarienummer S2020/09079.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06