Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till regioner - utlysning 2

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ytterligare 6,5 miljoner kronor för 2021 i statsbidrag till regioner för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatt kvinnor och barn m.m. Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att fördela medel till regioner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För 2021 har Socialstyrelsen enligt tidigare uppdrag att fördela 25 miljoner kronor till regionerna för detta ändamål. Enligt ett nytt regeringsbeslut ska ytterligare 6,5 miljoner kronor fördelas till regionerna, vilket innebär att totalt 31,5 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna i statsbidrag för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2021-04-26
Sista ansökningsdag: 2021-10-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.

Uppdraget

Uppdraget gällande påfyllnadsmedel

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner kan rekvirera medel enligt fördelningslistorna nedan.

Fördelningslista regioner utlysning 2

Villkor för rekvisition

Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.

Läs mer om ombudsansökan

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021.

Läs om villkor för användningen av medlen i anvisningarna

 

Rekvirera nu utlysning 2 (Påfyllnadsmedel)

Beslut om fördelning

Omfördelning utlysning 2

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regioner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars 2022 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Socialstyrelsen kommer att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. Länk för 2020 års återrapportering har skickats till samtliga regioner.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Mot våld i nära relationer
Telefonnummer: 075-247 41 04