Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till regioner

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under 2020–2022 fördela medel till regioner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under 2020 kommer Socialstyrelsen att fördela 31,5 miljoner kronor till regionerna för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-04-15
Sista ansökningsdag: 2020-09-01
Tid kvar att ansöka: 146 dagar

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.

Uppdraget
Bilaga till uppdraget

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner kan rekvirera medel enligt den fördelningsnyckel som regeringen tagit fram.

Fördelningsnyckel 

Rekvisitionen kommer att hanteras i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste regionen först ha ett godkänt ombud.

Om er region inte har ett ombud läs här för hur ni går tillväga

Mer information om hur ansökan i e-tjänsten går till kommer i samband med utlysning.

Villkor för rekvisition

Anvisningar för användningen av medel presenteras i samband med utlysning.

Fördelning för 2019

Medlen som inte rekvirerades till den 1 oktober 2019 omfördelade Socialstyrelsen till de regioner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel. Medel betalas ut som engångsutbetalning.

Fördelningslista för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regioner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. Länk för 2019 års återrapportering har skickats till samtliga regioner.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmot-tagare.

Bidrag under tidigare år

Fördelningslista för 2019

Anvisningar för kommuner och landsting 2019

Regeringens beslut den 28 januari 2016 nr II:3

Kontakt

Stina Isaksson
Telefonnummer: 075-247 41 76