Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till regioner

Socialstyrelsen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att under 2020–2022 fördela medel till regioner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under 2020 kommer Socialstyrelsen att fördela 31,5 miljoner kronor till regionerna för detta ändamål.
Utlysningsdatum: 2020-04-15
Sista ansökningsdag: 2020-09-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.

Uppdraget
Bilaga till uppdraget

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner kan rekvirera medel enligt den fördelningsnyckel som regeringen tagit fram.

Fördelningsnyckel regioner

Villkor för rekvisition

Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.

Läs mer om ombudsansökan

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020.

Läs om villkor för användningen av medlen i anvisningarna

Beslut om fördelning

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regioner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 31 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta sker genom att vi i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela oss om ni ändrar kontaktperson under bidragsåret. Länk för 2019 års återrapportering har skickats till samtliga regioner.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Vi fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12