Sveriges återhämtningsplan för Äldreomsorgslyftet

Informationen på denna sida gäller Äldreomsorgslyftet som är en del av Sveriges återhämtningsplan, vilket innebär att satsningen delvis finansieras med EU-medel. Vi har valt att skapa två separata informationssidor för detta bidrag då processerna och rapporteringen ser olika ut.

Läs mer om statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Bakgrund

Den 27 maj 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av EU-medel från den nyskapade faciliteten för detta ändamål: Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), med tillhörande förordning: RRF-förordningen.

Inom området hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft har regeringen valt att Äldreomsorgslyftet ska delfinansieras med bidraget. Regeringen behöver skicka in underlag till EU-kommissionen som påvisar att medlen används i enlighet med rådande regler och ramverk i RRF-förordningen, för att få bidraget tillgodo. Socialstyrelsen har i uppdrag att redogöra för hur Äldreomsorgslyftet hanteras och om, av EU-kommissionen, uppsatta mål uppnås på utsatt tid eller ej.

Mer information gällande Sveriges återhämtningsplan finns på Regeringskansliets hemsida.

Viktig information framöver

Socialstyrelsen rapporterar in underlag till Ekonomistyrningsverket (ESV) som har regeringens uppdrag att samla in underlag och sammanställa en redovisning från samtliga berörda myndigheter i landet. Regeringen lägger sedan fram underlaget för att kunna utkräva EU-medlen retroaktivt från RRF.

Vi kommer att använda denna sida för att kommunicera ut relevant information så att kommunerna kan hålla sig uppdaterade om vad som förväntas av dem.

Villkor för statsbidraget Äldreomsorgslyftet från och med 2022 kopplat till återhämtningsplanen

Underlag

Kommunerna ska se till att samla in och ha allt underlag tillgängligt, på detaljnivå, rörande de utgifter som uppstår i samband med den finansiering som berörs av Äldreomsorgslyftet. Observera att underlaget ska sparas i minst fem år framåt om bidragsbeloppet är 60 000 EUR eller högre (ca 625 308 SEK, 2022-03-22 för mer aktuell information se Danske Bank) Om bidragsbeloppet understiger 60 000 EUR ska underlag sparas i minst tre år framåt (artikel 132 i budgetförordningen).

Synliggörande av EU-kommissionens emblem

Det är en skyldighet för samtliga kommuner som mottar detta statsbidrag att synliggöra EU-kommissionens emblem i samband med den kommunikation som görs gällande Äldreomsorgslyftet (artikel 34.2 i RRF-förordningen). Emblemet ska visas korrekt och tydligt på exempelvis informationsmaterial, rapporter, webbsidor och liknande. Vidare ska emblemet ej ändras eller slås ihop med andra grafiska element eller texter; om andra logotyper förekomma i sammanhanget ska EU-emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna. Mer information, och direktiv, gällande detta återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Du kan redan nu ladda ner aktuellt emblem för just Äldreomsorgslyftet (välj emblem typ: NextGenerationEU).

Har du frågor så kontakta ansvarig utredare för återhämtningsplanen, se nedan.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29
Publiceringsdatum: