Sveriges återhämtningsplan för Äldreomsorgslyftet

Informationen på den här sidas gäller Äldreomsorgslyftet som är en del av Sveriges återhämtningsplan, vilket innebär att satsningen delvis finansieras med EU-medel. Vi har valt att skapa två separata informationssidor för detta bidrag eftersom processerna och rapporteringen ser olika ut.

Läs mer om statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Bakgrund

Den 27 maj 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av EU-medel från den nyskapade faciliteten för detta ändamål: Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), med tillhörande förordning: RRF-förordningen.

Inom området hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft har regeringen valt att Äldreomsorgslyftet ska delfinansieras med bidraget. För att få bidraget, behöver regeringen skicka in underlag till EU-kommissionen som visar att medlen används i enlighet med rådande regler och ramverk i RRF-förordningen. Socialstyrelsen har i uppdrag att redogöra för hur Äldreomsorgslyftet hanteras och om de mål som har satts upp av EU-kommissionen uppnås på utsatt tid eller ej.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag att samla in underlag och sammanställa en redovisning från samtliga berörda myndigheter i landet. Regeringen lägger sedan fram underlaget för att kunna utkräva EU-medlen retroaktivt från RRF.

Vi kommer att använda denna sida för att kommunicera ut relevant information så att kommunerna kan hålla sig uppdaterade om vad som förväntas av dem.

Mer information gällande Sveriges återhämtningsplan finns på Regeringskansliets webbplats.

Upplägg för inrapportering av underlag från och med 1 juni 2022

Innan vidare läsning, observera följande punkter:

  • Äldreomsorgslyftet, som en del av återhämtningsplanen, har en egen inrapporteringscykel som inte berörs av den vanliga nationella återrapporteringen av statsbidraget. Den årliga cykeln presenteras nedan i kronologisk ordning. Inrapportering för 2022 ser annorlunda ut än för åren 2020 och 2021, för vilka uppgifter ska redovisas retroaktivt.
  • De underlag som efterfrågas nedan gäller endast för de kommuner som återrapporterat att de förbrukat medlen i någon utsträckning.
  • Underlag ska påvisa ett samband med statsbidraget Äldreomsorgslyftet och ingenting annat.

Indikatorer

Alla medlemsländer ska rapportera in data för de gemensamma indikatorerna från år 2020 till dess att implementeringen av åtgärden är avslutad, för Äldreomsorgslyftet gäller det till och med 2024. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet är berört av indikator 10  (Antal deltagare i utbildning) och 14 (Antal unga människor i åldern 15–29 år som får stöd (från RRF)).

Åtgärd

Socialstyrelsen kommer att skicka ut ett frågeformulär (likt den nationella återrapporteringen, men inte alls lika omfattande) till samtliga kommuner som återrapporterat att de förbrukat medel från statsbidraget Äldreomsorgslyftet i någon utsträckning. Denna insamling görs retroaktivt för 2020 och 2021 år 2022, därefter för 2023 för år 2023.

Tidplan (preliminär)

Socialstyrelsen skickar frågeformulär till de berörda kommunerna 2022-06-20. Kommunerna ska svara senast 2022-07-31.

Dokumentation enligt RRF paragraf 22.2d

Kommunerna behöver inkomma med underlag som påvisar om de har haft upphandlade aktörer eller ej i samband med genomförandet av åtgärden för Äldreomsorgslyftet.

Åtgärd

Socialstyrelsen kommer att bistå med en Excelfil på denna sida som kommunerna förväntas spara ner, fylla i och skicka in med efterfrågade uppgifter. Underlaget ska finnas tillgängligt vid den större årliga inrapporteringen till regeringen.

Tidplan (preliminär)

Retroaktiva uppgifter för 2020 och 2021 kommer att efterfrågas under hösten 2022. Samma underlag, gällande år 2022, kommer att samlas in under 2023. För 2023 samlas underlaget in år 2024.

Underlag som styrker uppgifter gällande Socialstyrelsens måluppfyllelser

Socialstyrelsen har två olika mål som behöver uppnås och styrkas med underlag för att utkräva medel från faciliteten:

Mål 1 (för 2020–2021)

1 500 deltagare ska ha påbörjat en utbildning under perioden.

Underlag som ska styrka uppgifterna: deltagarlistor för samtliga personer som deltagit i åtgärden, där följande framgår:

  1. namn på den studerande
  2. utbildningsanordnare och plats (där utbildningen ägt rum)
  3. yrkesgrupp som den studerande tillhör.

Mål 2 (för 2020–2023)

8 000 deltagare ska ha påbörjat en utbildning inom hela bidragsperioden.

Underlag som ska styrka uppgifterna: deltagarlistor för samtliga personer som deltagit i åtgärden, där följande framgår:

  1. namn på den studerande
  2. utbildningsanordnare och plats (där utbildningen ägt rum)
  3. yrkesgrupp som den studerande tillhör.

Åtgärd

Socialstyrelsen kommer att bistå med en Excel-fil på denna sida som kommunerna förväntas spara ner, fylla i och skicka in.

Tidplan (preliminär)

Underlag för den första måluppfyllelsen kommer att samlas in under hösten 2022. För den andra måluppfyllelsen kommer underlag att samlas in hösten 2023.

Underlag vid fördjupad granskning av Socialstyrelsens måluppfyllelser av EU-kommissionen

För att styrka måluppfyllelsen ytterligare, och påvisa att medlen har gått till i enlighet med uppdraget, ska underlag (på förslag) i form av antagningsbevis och kursbeskrivning samlas in för 8 000 deltagare. Socialstyrelsen kommer att återkomma i denna fråga snarast möjligt när mer information från ESV tilldelas.

Gällande villkor för statsbidraget Äldreomsorgslyftet från och med 2022 kopplat till återhämtningsplanen

Underlag

Kommunerna ska se till att samla in och ha allt underlag tillgängligt, på detaljnivå, rörande de utgifter som uppstår i samband med den finansiering som berörs av Äldreomsorgslyftet. Observera att underlaget ska sparas i minst fem år framåt om bidragsbeloppet är 60 000 EUR eller högre (ca 625 308 SEK, 2022-03-22 för mer aktuell information se Danske Bank) Om bidragsbeloppet understiger 60 000 EUR ska underlag sparas i minst tre år framåt (artikel 132 i budgetförordningen).

Synliggörande av EU-kommissionens emblem

Det är en skyldighet för samtliga kommuner som mottar detta statsbidrag att synliggöra EU-kommissionens emblem i samband med den kommunikation som görs gällande Äldreomsorgslyftet (artikel 34.2 i RRF-förordningen). Emblemet ska visas korrekt och tydligt på exempelvis informationsmaterial, rapporter, webbsidor och liknande. Vidare ska emblemet ej ändras eller slås ihop med andra grafiska element eller texter; om andra logotyper förekomma i sammanhanget ska EU-emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna. Mer information, och direktiv, gällande detta återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Du kan redan nu ladda ner aktuellt emblem för just Äldreomsorgslyftet (välj emblem typ: NextGenerationEU).

Material från informationsmötet 2022-06-14:

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges
återhämtningsplan

Har du frågor så kontakta ansvarig utredare för återhämtningsplanen, se nedan.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: