Sveriges återhämtningsplan för Äldreomsorgslyftet

Informationen på den här sidas gäller Äldreomsorgslyftet som är en del av Sveriges återhämtningsplan, vilket innebär att satsningen delvis finansieras med EU-medel. Vi har valt att skapa två separata informationssidor för detta bidrag eftersom processerna och rapporteringen ser olika ut.

Läs mer om statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Bakgrund

Den 27 maj 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av EU-medel från den nyskapade faciliteten för detta ändamål: Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), med tillhörande förordning: RRF-förordningen.

Inom området hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft har regeringen valt att Äldreomsorgslyftet ska delfinansieras med bidraget. För att få bidraget, behöver regeringen skicka in underlag till EU-kommissionen som visar att medlen används i enlighet med rådande regler och ramverk i RRF-förordningen. Socialstyrelsen har i uppdrag att redogöra för hur Äldreomsorgslyftet hanteras och om de mål som har satts upp av EU-kommissionen uppnås på utsatt tid eller ej.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag att samla in underlag och sammanställa en redovisning från samtliga berörda myndigheter i landet. Regeringen lägger sedan fram underlaget för att kunna utkräva EU-medlen retroaktivt från RRF.

Vi kommer att använda denna sida för att kommunicera ut relevant information så att kommunerna kan hålla sig uppdaterade om vad som förväntas av dem.

Mer information om Sveriges återhämtningsplan finns på Regeringskansliets webbplats.

Upplägg för inrapportering av underlag från och med 1 juni 2022

Innan vidare läsning, observera följande punkter:

  • Äldreomsorgslyftet, som en del av återhämtningsplanen, har en egen inrapporteringscykel som inte berörs av den vanliga nationella återrapporteringen av statsbidraget. Den årliga cykeln presenteras nedan i kronologisk ordning.
  • Inrapportering för 2022 ser annorlunda ut än för åren 2020 och 2021, för vilka uppgifter ska redovisas retroaktivt.
  • De underlag som efterfrågas nedan gäller endast för de kommuner som återrapporterat att de förbrukat medlen i någon utsträckning.
  • Underlag ska påvisa ett samband med statsbidraget Äldreomsorgslyftet och ingenting annat.
  • Allt underlag som efterfrågas i nedanstående insamlingar (bortsett från indikatorerna, som genomförs via enkät) skickas med fördel till någon av följande mejladresser:
    Underlag med känsliga uppgifter (personuppgifter etc.) mejlas till Socialstyrelsen via en säker ingång.Ta del av instruktionen för att registrera dig och därefter skicka in underlagen via länken.
    Övrigt underlag (och frågor gällande återhämtningsplanen) mejlas direkt till: aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se.

Indikatorer

Alla medlemsländer ska rapportera in data för de gemensamma indikatorerna från år 2020 till dess att implementeringen av åtgärden är avslutad. För Äldreomsorgslyftet gäller det till och med 2024. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet är berört av indikator 10  (Antal deltagare i utbildning) och 14 (Antal unga människor i åldern 15–29 år som får stöd (från RRF)).

Åtgärd

Socialstyrelsen kommer att skicka ut ett frågeformulär (likt den nationella återrapporteringen, men inte alls lika omfattande) till samtliga kommuner som har återrapporterat att de har förbrukat medel från statsbidraget Äldreomsorgslyftet i någon utsträckning. Denna insamling, som blir den andra av sitt slag för 2022, kommer att påbörjas under hösten 2022 för 2022 års medel.

Tidsplan

Socialstyrelsen skickar frågeformulär till de berörda kommunerna hösten 2022 för att de ska kunna besvara formuläret före årsskiftet.

Dokumentation enligt RRF paragraf 22.2 d

Kommunerna behöver inkomma med underlag som visar vilka upphandlade aktörer som har förekommit i samband med genomförandet av åtgärden för Äldreomsorgslyftet.

Åtgärd

Nedan finns (1) anvisningar och (2) mall för redovisning av begärda uppgifter. Som extra stöd vid insamlingen av begärda uppgifter kan kommunen ta del av, och vidareförmedla, dokumentet kallat: (3) Information om hantering av personuppgifter.

1. Anvisningar till mallen för redovisning enligt RRF

2. Mall för upphandlade aktörer

3. Information hantering av personuppgifter

Tidsplan

Begärda uppgifter för 2020 och 2021 ska mejlas in till Socialstyrelsens säkra ingång (se ovan) senast 2022-12-12. Vid frågor kontakta ansvarig handläggare enligt uppgifter längst ner på sidan.

Ekonomiskt underlag för personalkostnader

Som en del i ledet att försäkra EU-kommissionen om att Socialstyrelsen har säkra kontrollmekanismer för hur medlen fördelas efter att de betalats ut från myndigheten har beslut fattats att ta in ytterligare ekonomiskt underlag, som ska påvisa personalkostnader som uppstått i samband med reformen.

Åtgärd

Socialstyrelsen behöver i detta sammanhang få se ett utdrag från respektive kommuns huvudbok (eller motsvarande där personuppgifter ej förekommer) som påvisar hur medlen använts.

Tidsplan

Begärda uppgifter för 2020 och 2021 ska mejlas in till Socialstyrelsen senast 2022-12-12. Vid frågor kontakta ansvarig handläggare enligt uppgifter längst ner på sidan.

Underlaget ska skickas till mejladressen: aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se; datum för när uppgifterna ska ha mejlats in till Socialstyrelsen: 2022-11-30.

Underlag som styrker uppgifter gällande Socialstyrelsens måluppfyllelser

Mål 1 (för 2020–2021)

Socialstyrelsen har tidigare haft två olika mål (se nedan) att svara upp till, och styrka med underlag, för att utkräva medel från återhämtningsfaciliteten (RRF). I och med redovisningen av indikatorerna, tidigare i år, har EU-kommissionen uppmärksammat att Socialstyrelsen redan överpresterat båda målen och väljer därför att göra en samlad granskning vid endast ett tillfälle i stället för två. Rent konkret innebär detta att EU-kommissionen kommer att göra en fördjupad granskning av 8 000 deltagares underlag redan kommande år (2023). Urvalet görs utifrån de deltagarlistor som samlas in nu under hösten 2022 för åren 2020 och 2021.

Socialstyrelsen kommer att återkomma med vidare instruktioner, och tidpunkt, för insamlingen av de underlag (för de 8 000 deltagarna) så snart vi får mer information; klart är dock att dessa ej kommer att begäras in under 2022.

1 500 deltagare ska ha påbörjat en utbildning under perioden.

Underlag som ska styrka uppgifterna: deltagarlistor över personer som deltagit i reformen.

Mål 2 (för 2020–2023)

8 000 deltagare ska ha påbörjat en utbildning inom hela bidragsperioden.

Underlag som ska styrka uppgifterna: deltagarlistor över personer som deltagit i reformen. 

Åtgärd

Nedanstående mall för deltagarlistan fylls i och skickas in till Socialstyrelsen via den säkra igången (se instruktion ovan).

Anvisningar till mall för deltagarlistor enligt RRF
Information om hantering av personuppgifter
Mall deltagarlista

Tidsplan

Socialstyrelsen behöver ha tillgång till ifyllda deltagarlistor för 2020 och 2021 senast 2022-12-12.

Underlag vid fördjupad granskning av Socialstyrelsens måluppfyllelser av EU-kommissionen

För att styrka måluppfyllelsen ytterligare och påvisa att medlen har gått till slutanvändarna i enlighet med uppdraget, ska underlag i form av antagningsbevis och kursbeskrivning samlas in för totalt 8 000 deltagare. Socialstyrelsen återkommer i denna fråga snarast möjligt, men tidigast påbörjas denna insamling under våren 2023.

Gällande villkor för statsbidraget Äldreomsorgslyftet från och med 2022 kopplat till återhämtningsplanen

Underlag

Kommunerna ska se till att samla in och ha allt underlag tillgängligt, på detaljnivå, rörande de utgifter som uppstår i samband med den finansiering som berörs av Äldreomsorgslyftet. Observera att underlaget ska sparas i minst fem år framåt om bidragsbeloppet är 60 000 EUR eller högre (ca 625 308 SEK, 2022-03-22, för mer aktuell information se Danske Bank) Om bidragsbeloppet understiger 60 000 EUR ska underlag sparas i minst tre år framåt (artikel 132 i budgetförordningen).

Synliggörande av EU-kommissionens emblem

Det är en skyldighet för samtliga kommuner som mottar detta statsbidrag att synliggöra EU-kommissionens emblem i samband med den kommunikation som görs gällande Äldreomsorgslyftet (artikel 34.2 i RRF-förordningen). Emblemet ska visas korrekt och tydligt på exempelvis informationsmaterial, rapporter, webbsidor och liknande. Vidare ska emblemet ej ändras eller slås ihop med andra grafiska element eller texter; om andra logotyper förekomma i sammanhanget ska EU-emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna. Mer information, och direktiv, gällande detta återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Du kan redan nu ladda ner aktuellt emblem för Äldreomsorgslyftet (välj emblem typ: NextGenerationEU).

Kommunerna behöver avslutningsvis veta att de alltid ska samarbeta med, och ge, EU-kommissionen (och de övriga granskningsorganen inom EU) rätt att genomföra de erforderliga kontroller, översyner, utredningar, granskningar och revisioner avseende förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption samt intressekonflikter som påverkar EUs ekonomiska intressen i samband med genomförandet av återhämtningsplanen, artikel 12.1, 1–4 och 6.

Material från informationsmötet 2022-10-26

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Material från informationsmötet 2022-06-14

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Om du har frågor om återhämtningsplanen så kan du mejla oss på e-postadressen nedan.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: