Sveriges återhämtningsplan för Äldreomsorgslyftet

Informationen på den här sidas gäller Äldreomsorgslyftet, som en del av Sveriges återhämtningsplan, vilket innebär att statsbidraget delvis finansieras med EU-medel. Vi har valt att skapa två separata informationssidor för detta bidrag eftersom processerna och inrapporteringen ser väldigt olika ut.

Läs mer om statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Bakgrund

Den 27 maj 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av EU-medel från den nyskapade faciliteten för detta ändamål: Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), med tillhörande förordning: RRF-förordningen.

Inom området hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft har regeringen valt att Äldreomsorgslyftet ska delfinansieras med bidraget. För att få bidraget, behöver regeringen skicka in underlag till EU-kommissionen som påvisar att medlen används i enlighet med rådande regler och ramverk för Äldreomsorgslyftet. Socialstyrelsen har i regeringsuppdrag (S2021/06742) att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Återhämtningsplanen som rör Äldreomsorgslyftet ska kunna genomföras.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag att samla in underlag och granska detta samt sammanställa en redovisning från berörda myndigheter som ingår i Sveriges återhämtningsplan. Regeringen lägger sedan fram underlaget för att kunna utkräva EU-medlen retroaktivt från RRF.

Vi kommer att använda denna sida för att kommunicera ut relevant information så att kommunerna kan hålla sig uppdaterade om vad som förväntas av dem.

Mer information om Sveriges återhämtningsplan finns på Regeringskansliets webbplats.

Upplägg för inrapportering av underlag från och med 1 juni 2022

Innan vidare läsning, observera följande punkter:

 • Äldreomsorgslyftet, som en del av återhämtningsplanen, har en egen inrapporteringscykel som inte berörs av den vanliga nationella återrapporteringen av statsbidraget. Dock ska uppgifterna givetvis överensstämma vid en total överblick av inrapporterat underlag oavsett i vilket skede uppgifterna inhämtas.
 • Inrapportering av underlag gällande Återhämtningsplanen görs retroaktivt – med undantaget: Indikatorer, som samlas in samma år som statsbidraget pågår.
 • De underlag som efterfrågas nedan gäller endast för de kommuner som förbrukat medlen från statsbidraget i någon utsträckning. Allt underlag som efterfrågas i nedanstående insamlingar (bortsett från indikatorerna, som genomförs via enkät) skickas med fördel till någon av följande mejladresser:
  Underlag med känsliga uppgifter (personuppgifter etc.) mejlas till Socialstyrelsen via en säker ingång.Ta del av instruktionen för att registrera dig och därefter skicka in underlagen via länken.
  Övrigt underlag (och frågor gällande återhämtningsplanen) mejlas direkt till: aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se.

Uppgifter som påvisar vilken effekt RRF-medlen haft

Indikatorer

Gäller för år 2023.

Alla medlemsländer ska rapportera in data för de gemensamma indikatorerna från år 2020 till dess att implementeringen av åtgärden är avslutad. För Äldreomsorgslyftet gäller det till och med 2023. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet är berört av indikator 10 (Antal deltagare i utbildning) och indikator 14 (Antal unga människor i åldern 15–29 år som får stöd från RRF). Mer information gällande indikatorerna går att utläsa från dokumentet: Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility.

Åtgärd

Socialstyrelsen skickar ut ett frågeformulär (likt den nationella återrapporteringen, men inte alls lika omfattande) till samtliga kommuner som har återrapporterat att de har förbrukat medel från statsbidraget Äldreomsorgslyftet i någon utsträckning. Indikatorerna efterfrågas av EU-kommissionen två gånger per år.

Anvisning: Kommunen ska redovisa antal deltagare som deltagit i en utbildning under perioden 1 juli – 31 december 2023. Här ska samtliga utbildningar inkluderas, även kortare kurser. Uppgifter som lämnas gäller kön, ålder och typ av utbildning som genomförts.

Tidsplan

Indikatorer halvår (2) 2023 (datumen nedan är preliminära):

 • Startdatum: 2023-12-04
 • Slutdatum: 2024-01-12

Dokumentation enligt RRF paragraf 22.2 d

Åtgärd

Uppgifter om kommunen, och eventuella upphandlade aktörer, samlas in till Socialstyrelsen i enlighet med den mall som finns nedan. Ta del av anvisningar och det goda exemplet nedan för att fylla i mallen på ett korrekt sätt. Med upphandlade aktörer avses de som bedriver äldreomsorg, inte exempelvis utbildare då dessa ej får ta del av medel från statsbidraget.

För granskningen av detta moment behöver kommunen bistå med aktuell delegationsordning (för hela kommunen); detta har efterfrågats av Socialstyrelsen till kommunerna i ett utskick 2023-06-27 med kort svarsdatum.

 1. Anvisningar till mall för ansvarsförtydligande (pdf)
 2. Mall för ansvarsförtydligande (xlsx)
 3. Exempel på redovisning av ansvarsförtydligande (xlsx)
 4. Information hantering av personuppgifter (pdf)

Dokumentation för att stärka måluppfyllelser

Socialstyrelsen har två mål att uppfylla för att kunna utkräva medel från Faciliteten för återhämtning och resiliens:

 • Mål 1 (för 2020–2021): Att 1 500 deltagare ska ha påbörjat en utbildning under perioden.
 • Mål 2 (2020-2023): Att 8 000 deltagare ska ha påbörjat en utbildning under perioden.

I februari 2023 skickade Socialstyrelsen in underlag för måluppfyllelse 1 till EU-kommissionen. För måluppfyllelse 2 kvarstår redovisning av 6 500 deltagare som ska ha påbörjat en utbildning under perioden 2020-2023.

Målen behöver styrkas med uppräknade underlag enligt nedan.

Deltagarlistor

Gäller för år 2022.

Åtgärd

Kommunen ska fylla i mallen för deltagarlistan inkluderat de deltagare som, under 2022, påbörjat en utbildning med stöd av statsbidraget Äldreomsorgslyftet. Ange inte deltagare som fortsätter en tidigare påbörjat utbildning. Endast längre utbildningar efterfrågas, mer exakt information finns att inhämta i anvisningarna för denna insamling.

 1. Anvisningar till mall för deltagarlista 2022 (pdf)
 2. Mall för deltagarlista 2022 (xlsx)
 3. Information hantering av personuppgifter (pdf)

Utbildningsbeskrivningar

Åtgärd

Kopplat till deltagarlistorna, ska kommunen påvisa innehållet i utbildningarna som genomförts. Om flera deltagare gått samma utbildning, t.ex. till undersköterska, går det bra att hänvisa till ett och samma (officiella) dokument. Har utbildningar genomförts internt behöver ett officiellt dokument skapas om sådant ej finns vid förfrågan. Nationella yrkespaket, till exempel undersköterska, vars riktlinjer finns på webben (exempelvis Skolverket) går bra att hänvisa till via länk i mallen.

Lönekostnader

Åtgärd 1

För att stärka verifikationskedjan behöver Socialstyrelsen inhämta ekonomiska uppgifter i form av bevis på utbetald bruttolön på individnivå för de personer som påbörjat en utbildning; ett utdrag från huvudboken är att föredra. Underlaget ska gå att jämföra med den deltagarlista som kommunen lämnar in. I övrigt står det kommunen fritt att redovisa dessa uppgifter enligt beskrivning.

Åtgärd 2

Stickprov och styrkande av lönekostnader.

Socialstyrelsen begär in ett stickprov på en av deltagarna i deltagarlistan. Stickprovet består i att kommunen ombeds ta fram bruttolönespecifikationer för den period som den anställde studerat (exklusive eventuellt uppehåll). När underlaget skickas till Socialstyrelsen ska kommundirektören gå i god för att samtliga deltagare på deltagarlistan haft bibehållen lön under studieperioden.

Försäkran

(gällande dubbelfinansiering av EU-medel)

Åtgärd

För att försäkra EU-kommissionen om att inga andra medel, från något annat EU-program, finansierat åtgärderna inom Äldreomsorgslyftet efterfrågas en försäkran från kommunen som ska vara signerad av behörig företrädare för kommunen. Mallen för försäkran finns nedan. Mejunderlaget till Socialstyrelsen efter signering.

Mall försäkran 2022 (pdf)

Underlag vid fördjupad granskning av Socialstyrelsens måluppfyllelser av EU-kommissionen

För att styrka måluppfyllelsen ytterligare, och påvisa att medlen har gått till slutamottagarna i enlighet med uppdraget, ska ytterligare underlag i form av antagningsbevis samlas in för totalt 8 000 (1 500 + 6 500) deltagare.

Antagningsbevis

Åtgärd

Underlaget ska styrka att en utbildning har påbörjats. Vi godtar:

 • antagningsbevis
 • studie- eller kursintyg
 • individuell studieplan
 • elevlistor/deltagarlistor med elevID och startdatum
 • diplom eller examensintyg
 • antagningsintyg eller betyg som styrker påbörjad utbildning.

Utbildningen behöver inte vara slutförd - dock ej fortsatt från tidigare år. Dokumentet ska kunna kopplas till en deltagare i er deltagarlista.

Gällande villkor för statsbidraget Äldreomsorgslyftet från och med 2022 kopplat till återhämtningsplanen

Underlag

Kommunerna ska se till att samla in och ha allt underlag tillgängligt, på detaljnivå, rörande de utgifter som uppstår i samband med den finansiering som berörs av Äldreomsorgslyftet. Observera att underlaget ska sparas i minst fem år framåt om bidragsbeloppet är 60 000 EUR eller högre (ca 625 308 SEK, 2022-03-22, för mer aktuell information se Danske Bank) Om bidragsbeloppet understiger 60 000 EUR ska underlag sparas i minst tre år framåt (artikel 132 i budgetförordningen).

Synliggörande av EU-kommissionens emblem

Det är en skyldighet för samtliga kommuner som mottar detta statsbidrag att synliggöra EU-kommissionens emblem i samband med den kommunikation som görs gällande Äldreomsorgslyftet (artikel 34.2 i RRF-förordningen). Emblemet ska visas korrekt och tydligt på exempelvis informationsmaterial, rapporter, webbsidor och liknande. Vidare ska emblemet ej ändras eller slås ihop med andra grafiska element eller texter; om andra logotyper förekomma i sammanhanget ska EU-emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna. Mer information, och direktiv, gällande detta återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Du kan redan nu ladda ner aktuellt emblem för Äldreomsorgslyftet (välj emblem typ: NextGenerationEU).

Kommunerna behöver avslutningsvis veta att de alltid ska samarbeta med, och ge, EU-kommissionen (och de övriga granskningsorganen inom EU) rätt att genomföra de erforderliga kontroller, översyner, utredningar, granskningar och revisioner avseende förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption samt intressekonflikter som påverkar EUs ekonomiska intressen i samband med genomförandet av återhämtningsplanen, artikel 12.1, 1–4 och 6.

Material från informationsmöte (4) 2023-06-12

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Material från informationsmöte (3) 2023-02-09

Informationsmöte Äldreomsorgslyftet – statsbidraget och som en del av Sveriges återhämtningsplan

Material från informationsmötet (2) 2022-10-26

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Material från informationsmötet (1) 2022-06-14

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Om du har frågor om återhämtningsplanen så kan du mejla oss på e-postadressen nedan.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: