Sveriges återhämtningsplan för Äldreomsorgslyftet

Informationen på den här sidas gäller Äldreomsorgslyftet som en del av Sveriges återhämtningsplan, vilket innebär statsbidraget delvis finansieras med EU-medel. Vi har valt att skapa två separata informationssidor för detta bidrag eftersom processerna och rapporteringen ser olika ut.

Läs mer om statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Bakgrund

Den 27 maj 2021 fattade regeringen beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av EU-medel från den nyskapade faciliteten för detta ändamål: Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF), med tillhörande förordning: RRF-förordningen.

Inom området hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft har regeringen valt att Äldreomsorgslyftet ska delfinansieras med bidraget. För att få bidraget, behöver regeringen skicka in underlag till EU-kommissionen som visar att medlen används i enlighet med rådande regler och ramverk i RRF-förordningen. Socialstyrelsen har i uppdrag att redogöra för hur Äldreomsorgslyftet hanteras och om de mål som har satts upp av EU-kommissionen uppnås på utsatt tid eller ej.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag att samla in underlag och sammanställa en redovisning från samtliga berörda myndigheter i landet. Regeringen lägger sedan fram underlaget för att kunna utkräva EU-medlen retroaktivt från RRF.

Vi kommer att använda denna sida för att kommunicera ut relevant information så att kommunerna kan hålla sig uppdaterade om vad som förväntas av dem.

Mer information om Sveriges återhämtningsplan finns på Regeringskansliets webbplats.

Upplägg för inrapportering av underlag från och med 1 juni 2022

Innan vidare läsning, observera följande punkter:

  • Äldreomsorgslyftet, som en del av återhämtningsplanen, har en egen inrapporteringscykel som inte berörs av den vanliga nationella återrapporteringen av statsbidraget. Dock ska uppgifterna givetvis överensstämma vid en total överblick av inrapporterat underlag oavsett i vilket skede uppgifterna inhämtas.
  • Inrapportering av underlag gällande Återhämtningsplanen görs retroaktivt.
  • De underlag som efterfrågas nedan gäller endast för de kommuner som återrapporterat att de förbrukat medlen i någon utsträckning.
  • Allt underlag som efterfrågas i nedanstående insamlingar (bortsett från indikatorerna, som genomförs via enkät) skickas med fördel till någon av följande mejladresser:
    Underlag med känsliga uppgifter (personuppgifter etc.) mejlas till Socialstyrelsen via en säker ingång.Ta del av instruktionen för att registrera dig och därefter skicka in underlagen via länken.
    Övrigt underlag (och frågor gällande återhämtningsplanen) mejlas direkt till: aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se.

Indikatorer

Alla medlemsländer ska rapportera in data för de gemensamma indikatorerna från år 2020 till dess att implementeringen av åtgärden är avslutad. För Äldreomsorgslyftet gäller det till och med 2023. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet är berört av indikator 10 (Antal deltagare i utbildning) och indikator 14 (Antal unga människor i åldern 15–29 år som får stöd från RRF). Mer information gällande indikatorerna går att utläsa från dokumentet: Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility.

Åtgärd

Socialstyrelsen skickar ut ett frågeformulär (likt den nationella återrapporteringen, men inte alls lika omfattande) till samtliga kommuner som har återrapporterat att de har förbrukat medel från statsbidraget Äldreomsorgslyftet i någon utsträckning. Indikatorerna efterfrågas av EU-kommissioen två gånger per år.

Tidsplan

Indikatorerna ska i första skedet spegla information från och med 1 januari till 30 juni, därefter hela året (till och med 31 december). Socialstyrelsen skickar ut en länk till frågeformulär till de berörda kommunerna när insamlingarna påbörjas (cirka en månad i förväg).

Dokumentation enligt RRF paragraf 22.2 d

Deltagarlistor

Socialstyrelsen kommer att skicka ut förfrågan gällande deltagarlistor för de deltagare som gått utbildningar tack vare statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Åtgärd

Nedan finns anvisningar (1) för hur deltagarlistan fylls i samt mallen (2) för detta moment. Ta även del av, och sprid vidare, informationen om hur personuppgifter hanteras (3). Ifylld mall skickas in till Socialstyrelsen via den säkra ingången (se instruktion ovan).

1. Anvisningar till mall för deltagarlista 2022

2. Mall för deltagarlista 2022

3. Information hantering av personuppgifter

Tidsplan

Socialstyrelsen mejlar ut en förfrågan gällande denna uppgift till berörda kommuner då denna insamling påbörjas för åren 2022 och 2023.

Ansvarsförtydligande

(Denna insamling var tidgare benämnd "upphandlade (externa) aktörer".

Kommuner som har förbrukat medel från statsbidraget Äldreomsorgslyftet för något av (eller samtliga) åren 2020–2022 behöver uppge ansvarskedja när det gäller mottagare av medel från statsbidraget. Uppgifter gällande kommunen, och eventuella upphandlade aktörer, samlas in till Socialstyrelsen i enlighet med den mall som finns nedan under rubriken ”Åtgärd”. Med upphandlade aktörer avses de som bedriver äldreomsorg. Det omfattar alltså inte exempelvis utbildare, eftersom dessa inte får ta del av medel från statsbidraget.

Observera att samtliga kommuner behöver inkomma med underlag för åren 2020–2022 enligt den nya mallen, oavsett vilka uppgifter som tidigare lämnats till Socialstyrelsen. Det vill säga, tidigare inhämtade uppgifter om upphandlade aktörer kan inte beaktas vid en eventuell revision av uppdraget.

Nedan finns (1) anvisningar och (2) mall för ansvarsförtydligande enligt RRF. Som extra stöd vid insamlingen av begärda uppgifter kan kommunen ta del av (3) ett exempel på hur mallen ska fyllas i samt vidareförmedla (4) information om hantering av personuppgifter

1. Anvisningar till mall för ansvarsförtydligande enligt RRF

2. Mall för ansvarsförtydligande

3. Exempel på ansvarsförtydligande

4. Information hantering av personuppgifter

Tidsplan

Socialstyrelsen efterfrågar uppgifterna från och med 2023-05-04 till och med 2023-06-15.

Ekonomiskt underlag för personalkostnader

Som en del i ledet att försäkra EU-kommissionen om att Socialstyrelsen har säkra kontrollmekanismer för hur medlen fördelas efter att de betalats ut från myndigheten har beslut fattats att ta in ytterligare ekonomiskt underlag, som ska påvisa personalkostnader som uppstått i samband med investeringen.

Åtgärd

Socialstyrelsen behöver i detta sammanhang ta del av ett underlag som påvisar att de studerande haft bibehållen lön under sin studieperiod. Underlaget ska påvisa detta på individnivå, men helst inte innehålla personuppgifter.

Exempel på redovisning av personalkostnader

Tidsplan

Socialstyrelsen kommer att begära in underlag gällande detta moment för åren 2022 och 2023 under slutet av 2023. Vid frågor gällande redan efterfrågat underlag för åren 2020 och 2021 vänligen kontakta oss på något av följande nummer:

075-247 41 56

På förfrågan ska underlag gällande personalkostnader för 2022 och 2023 skickas till mejladressen: aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se.

Underlag som styrker uppgifter gällande Socialstyrelsens måluppfyllelser

Mål 1 (för 2020–2021)

1 500 deltagare ska ha påbörjat en utbildning under perioden.

Underlag som ska styrka uppgifterna: deltagarlistor ska kompletteras med utbildningsbeskrivningar. Utbildningsbeskrivningarna ska påvisa att innehållet i utbildningarna svarar upp till de krav som ställs i Äldreomsorgslyftet.

Åtgärd

Socialstyrelsen efterfrågar här officiella dokument gällande detta från exempelvis utbildningsanordnaren eller motsvarande.

Mål 2 (för 2020–2023)

6 500 deltagare ska ha påbörjat en utbildning inom hela bidragsperioden.

Underlag som ska styrka uppgifterna: deltagarlistor ska kompletteras med utbildningsbeskrivningar. Utbildningsbeskrivningarna ska påvisa att innehållet i utbildningarna svarar upp till de krav som ställs i Äldreomsorgslyftet.

Åtgärd

Socialstyrelsen efterfrågar här officiella dokument gällande detta från exempelvis utbildningsanordnaren eller motsvarande.

Underlag vid fördjupad granskning av Socialstyrelsens måluppfyllelser av EU-kommissionen

För att styrka måluppfyllelsen ytterligare, och påvisa att medlen har gått till slutamottagarna, i enlighet med uppdraget, ska ytterligare underlag i form av antagningsbevis samlas in för totalt 8 000 (1 500 + 6 500) deltagare. Socialstyrelsen kommer att skicka ut förfrågan gällande detta vid två olika tillfällen enligt tidsplan för inrapportering av måluppfyllelser.

Försäkran gällande dubbelfinansiering av EU-medel

Som en del av verifikationskedjan för att försäkra EU-kommissionen om att deras medel används i enlighet med rådande regelverk och för att skydda unionens ekonomiska intressen behöver en försäkran signeras av behörig företrädare från kommunen och skickas åter Socialstyrelsen (efter begäran).

Gällande villkor för statsbidraget Äldreomsorgslyftet från och med 2022 kopplat till återhämtningsplanen

Underlag

Kommunerna ska se till att samla in och ha allt underlag tillgängligt, på detaljnivå, rörande de utgifter som uppstår i samband med den finansiering som berörs av Äldreomsorgslyftet. Observera att underlaget ska sparas i minst fem år framåt om bidragsbeloppet är 60 000 EUR eller högre (ca 625 308 SEK, 2022-03-22, för mer aktuell information se Danske Bank) Om bidragsbeloppet understiger 60 000 EUR ska underlag sparas i minst tre år framåt (artikel 132 i budgetförordningen).

Synliggörande av EU-kommissionens emblem

Det är en skyldighet för samtliga kommuner som mottar detta statsbidrag att synliggöra EU-kommissionens emblem i samband med den kommunikation som görs gällande Äldreomsorgslyftet (artikel 34.2 i RRF-förordningen). Emblemet ska visas korrekt och tydligt på exempelvis informationsmaterial, rapporter, webbsidor och liknande. Vidare ska emblemet ej ändras eller slås ihop med andra grafiska element eller texter; om andra logotyper förekomma i sammanhanget ska EU-emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna. Mer information, och direktiv, gällande detta återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Du kan redan nu ladda ner aktuellt emblem för Äldreomsorgslyftet (välj emblem typ: NextGenerationEU).

Kommunerna behöver avslutningsvis veta att de alltid ska samarbeta med, och ge, EU-kommissionen (och de övriga granskningsorganen inom EU) rätt att genomföra de erforderliga kontroller, översyner, utredningar, granskningar och revisioner avseende förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption samt intressekonflikter som påverkar EUs ekonomiska intressen i samband med genomförandet av återhämtningsplanen, artikel 12.1, 1–4 och 6.

Material från informationsmöte (3) 2023-02-09

Informationsmöte Äldreomsorgslyftet – statsbidraget och som en del av Sveriges återhämtningsplan

Material från informationsmötet 2022-10-26

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Material från informationsmötet 2022-06-14

Informationsmöte gällande statsbidraget Äldreomsorgslyftet – som en del av Sveriges återhämtningsplan

Om du har frågor om återhämtningsplanen så kan du mejla oss på e-postadressen nedan.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: