Så rapporterar din kommun EU-medel: Återhämtningsplan för Äldreomsorgslyftet

Hur ska din kommun redovisa att ni uppfyllt kraven för statsbidraget Äldreomsorgslyftet? Det får du veta här – och varför det är så viktigt.

Vilka kommuner gäller informationen på denna sida?

Kommuner som har rekvirerat statsbidraget Äldreomsorgslyftet och har använt pengarna, helt eller delvis.

Finansiering i två spår

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som ingår i Sveriges återhämtningsplan. Bidraget finansieras delvis med EU-medel, delvis med statliga medel.

Det gör att återrapporteringen sker i två spår: Till staten i ett spår, till EU i ett annat.

Den här sidan handlar om återrapporteringen till EU. Sidan finns för att kommuner ska veta vilka uppgifter som ska rapporteras och när det ska ske. Vi uppdaterar löpande.

Om statsbidraget Äldreomsorgslyftet

Om Sveriges återhämtningsplan

Varför är din kommuns redovisning så viktig?

EU betalar ut medlen i efterhand via The Recovery and Resilience Facility, RRF. För att pengar ska betalas ut, måste Sverige – det vill säga de kommuner som tagit del av statsbidraget Äldreomsorgslyftet – redovisa hur medlen har använts. Redovisningen sker huvudsakligen i efterhand.

EU betalar inte ut medlen om Sveriges redovisning brister eller om underlag inte kommer in i tid.

Det innebär att kommuner vars redovisning brister, kan tvingas återbetala pengar från det utbetalade statsbidraget.

Hur stort kan ett eventuellt återkrav bli?

Storleken på återkravet beräknas utifrån underlag som Socialstyrelsen inte är kompletta.

Exempel:

 1. Om en kommun inte redovisar några underlag, kan hela det beviljade beloppet i statsbidraget Äldreomsorgslyftet komma att återkrävas.
 2. Om en kommun uppgivit att 10 personer gått en utbildning inom Äldreomsorgslyftet, men bara redovisar kompletta underlag för 7 av dem, kan ett återkrav komma att göras på 30 % av vad kommunen erhåller i statsbidrag (3 av 10 har bristande underlag).

Kommuner får möjlighet till yttrande inom Socialstyrelsen beslutar om återkrav.

Så sker redovisningen till EU Från kommun till kommission
 1. Kommunerna redovisar de uppgifter EU-kommissionen kräver. Redovisningen görs till Socialstyrelsen.
 2. Socialstyrelsen sammanställer och granskar kommunernas uppgifter och sänder till Ekonomistyrningsverket (ESV).
 3. ESV kvalitetssäkrar alla delar av Sveriges återhämtningsplan (som innehåller mer än Äldreomsorgslyftet) och sänder sin redovisning till regeringen.
 4. Regeringen återrapporterar till EU-kommissionen.
 5. EU-kommissionen betalar ut EU-medlen om återrapporteringen är tillräcklig.
Vad vill EU veta?

Längre ned på sidan finns alla detaljer om vad som ska rapporteras in från din kommun, när det ska ske och hur det ska gå till.

En övergripande sammanfattning är att EU vill se:

 • Effekt av EU-medlen och hur de har använts
 • Uppgifter om kommunen och eventuella upphandlade aktörer
 • Dokumentation kring måluppfyllelse, på nationell nivå

Så kan du skicka in uppgifter

I många fall får din kommun ett mejl med vad som ska skickas in och hur.

Det går också att mejla underlag. Underlag med känsliga uppgifter, till exempel personuppgifter, mejlas via en säker ingång:

Mejla Socialstyrelsen via en säker ingång

Instruktion om mejl via säker ingång 

Övriga underlag och frågor gällande återhämtningsplanen mejlas direkt till:

aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se.

Rapportering av EU-medlens effekt

Deadline

Uppgifterna ska lämnas under perioden 5 december 2023–12 januari 2024 .

Det ska rapporteras

 • Kommunen ska redovisa deltagare i utbildning under perioden 1 juli–31 december 2023 .
 • Uppgifter som lämnas gäller kön, ålder och typ av utbildning.
 • Samtliga utbildningar ska inkluderas, även kortare kurser.

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen

Ett frågeformulär från Socialstyrelsen går ut till de kommuner som har rapporterat att de har förbrukat medel från statsbidraget Äldreomsorgslyftet i någon utsträckning.

EU mäter effekten via två indikatorer:

 • Antal deltagare i utbildning
 • Personer i åldern 15–29 år som får stöd.

EU inhämtar indikatorresultat två gånger per år.

Indikatorerna har nummer 10 respektive 14 och finns i Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility (pdf)

EU kan efterfråga underlag för 2020–2023.

Rapportering för att visa på uppfyllda mål

6 500 deltagare återstår att redovisa

För att få medel utbetalda från EU ska regeringen via Socialstyrelsen styrka att följande mål har uppfyllts:

Mål

8000 deltagare ska ha påbörjat en utbildning under 2020-2023.

Status: Socialstyrelsen måste redovisa ytterligare 6 500 deltagare som har påbörjat en utbildning under 2020–2023.

Mål

1500 personer ska ha påbörjat en utbildning under 2020-2021.

Status: Socialstyrelsen skickade in underlag för mål 1 till EU-kommissionen i februari 2023. Det ska granskas av EU.

Målen i faktarutan ovan måste styrkas med flera olika underlag från Sveriges kommuner. Det beskrivs i detalj nedan, men det som EU-kommissionen begär in är följande:

 • Deltagarlistor från utbildningar. Detta är grunden.
 • Utbildningsbeskrivningar och lönekostnader kopplade till utbildningsdeltagarna.
 • Försäkran från behöriga företrädare för kommunen.

Deltagarlistor över personliga som påbörjade utbildningar under 2020–2023

Det ska rapporteras

Deltagarlistor som inkluderar deltagare som under 2020–2023 påbörjade en utbildning med stöd av statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

 • Ange inte deltagare som fortsätter en tidigare påbörjad utbildning.
 • Inkludera endast längre utbildningar . Läs anvisningarna nedan för mer exakt information eller mejla på aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se .

Anvisningar till mallen för deltagarlista (pdf)

Mall, deltagarlista 2020 (xlsx)

Mall, deltagarlista 2021 (xlsx)

Mall, deltagarlista 2022 (xlsx)

Mall, deltagarlista 2023 (xlsx)

Informationshantering av personuppgifter (pdf)

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen mejlar till de enskilda kommunerna om vilka uppgifter som ska saknas och behöver skickas in. Det går också att fylla i mallarna ovan och skicka in.

Vid frågor eller för mer information, mejla aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se

Utbildningsbeskrivningar

Det ska redovisas

Kommunen ska visa vad innehållet i deltagarlistans utbildningar har bestått av. Detta är alltså samma deltagarlista som under Deltagarlistor från utbildningar för 2020–2023.

 • Dokument som utgör utbildningsbeskrivning ska vara officiellt .
 • Har flera deltagare gått samma utbildning , till exempelvis undersköterska? Då går det att hänvisa till ett och samma officiella dokument.
 • Har interna utbildningar genomförts? Då behöver ett officiellt dokument skapas om sådant finns.
 • Nationella yrkespaket, till exempel undersköterska, har riktlinjer på webben (exempelvis Skolverket). Det går bra att hänvisa i mallen till en länk.

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen mejlar till de enskilda kommunerna om vilka uppgifter som ska saknas och behöver skickas in. Det går också att fylla i mallarna ovan och skicka in.

Vid frågor eller för mer information, mejla aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se

Lönekostnader

Det ska redovisas, nr 1

Bevis på utbetald bruttolön för varje person som påbörjas en utbildning under 2020–2023.

 • Kommunen väljer hur detta redovisas, men ett utdrag från huvudboken är att föredra.
 • Underlaget ska gå att jämföra med den deltagarlista som kommunen lämnar in.

Det ska redovisas, nr 2

Socialstyrelsen kommer att begära in ett stickprov av lönekostnad + ett styrkande av lönekostnader.

 • Socialstyrelsen väljer en anställd från deltagarlistan (se ovan) som har studerat, och kommunen tar fram bruttolönespecifikationer för den period som personer har studerat, exklusivt eventuellt uppehåll. Detta är stickprovet.
 • Kommundirektören går i god för att samtliga deltagare på deltagarlistan har bibehållen lön under studieperioden. Detta är styrkandet.

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen mejlar de enskilda kommunerna vad som ska skickas in.

Försäkran att dubbelfinansiering från andra EU-medel inte har skett

Det ska rapporteras

Behöriga företrädare för kommunen signerar en försäkran (se mall nedan) om att inga andra EU-medel har finansierat genomförandet inom Äldreomsorgslyftet.

Mall försäkran 2022 (pdf)

Mall försäkran 2021 (pdf)

Mall försäkran 2020 (pdf)

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen mejlar de enskilda kommunerna vad som ska skickas in.

Rapportera för fördjupad granskning av uppfyllda mål

Det ska redovisas

För att påvisa att EU-medlen har gått till utbildningsdeltagarna ska Socialstyrelsen samla in antagningsbevis från Sveriges kommuner. Varje deltagare måste finnas i deltagarlista (se ovan). Utbildningen måste ha påbörjats 2020–2023, men behöver inte vara slutförd. 

Underlaget ska styrka att en utbildning har påbörjats och kan utgöras av:

 • Antagningsbevis
 • Studieintyg eller kursintyg
 • Individuell studieplan
 • Elevlistor/deltagarlistor med elevID och startdatum
 • Diplom eller examensintyg
 • Antagningsintyg eller betyg som styrker påbörjad utbildning.

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen mejlar de enskilda kommunerna vad som ska skickas in.

Dokumentation enligt RRF paragraf 22.2 d

Det ska rapporteras Ingen rapportering för tillfället

Använd mall nedan vid rapportering. Ta del av anvisningar och det goda exemplet först.

Det som ska rapporteras rör:

 • Uppgifter om din kommun
 • Uppgifter om eventuella upphandlade aktörer som bedriver äldreomsorg (ej utbildare)
 • Skicka även in aktuell delegationsordning för hela kommunen. Om denna redan skickats in behöver den inte skickas in igen.

Exempel på redovisning av ansvarsförtydligande (xlsx)

Anvisningar till mall för ansvarsförtydligande (pdf)

Mall för ansvarsförtydligande (xlsx)

Information hantering av personuppgifter (pdf)

Så rapporterar kommunen till Socialstyrelsen Ingen rapportering för tillfället

Ifylld mall mejlas till Socialstyrelsen. Innehåller underlaget känsliga uppgifter, till exempel personuppgifter, mejla via en säker ingång.

Mejla Socialstyrelsen via en säker ingång

Instruktion om mejl via säker ingång 

Övriga underlag och frågor gällande återhämtningsplanen mejlas direkt till:

aterhamtningsplanen@socialstyrelsen.se

Villkor gällande 2020–2023 för statsbidraget Äldreomsorgslyftet kopplat till återhämtningsplanen

För statsbidraget del som är kopplat till Sveriges återhämtningsplan (EU-medel) finns för åren 2020–2023 några villkor som ska uppfyllas.

Underlag ska finnas tillgängliga

Din kommun behöver samla in och ha alla underlag tillgängliga, på detaljnivå, rörande utgifter i samband med Äldreomsorgslyftets finansiering.

För aktuell valutaomvandling, se Danske Bank

Synliggörande av EU-kommissionens emblem Här finns emblem att ladda ner

Kommun som tar emot statsbidraget ska synliggöra EU-kommissionens emblem i samband med kommunikation gällande Äldreomsorgslyftet.

 • Emblemet ska visas korrekt och tydligt på exempelvis informationsmaterial, rapporter och webbsidor.
 • Emblemet får inte ändras eller slås samman med andra grafiska element eller texter.
 • Om andra logotyper förekommer i sammanhanget ska EU-emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna.

Mer information och direktiv finns på EU-kommissionens hemsida

Ladda ner aktuellt emblem för Äldreomsorgslyftet

Välj emblem: NextGenerationEU.

Samarbete vid översyn

Kommunen måste alltid samarbeta med, och ge, EU-kommissionen (och de övriga granskningsorganen inom EU) rätt att genomföra de erforderliga kontroller, översyner, utredningar, granskningar och revisioner avseende förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption samt intressekonflikter som påverkar EUs ekonomiska intressen i samband med genomförandet av återhämtningsplanen, artikel 12.1, 1–4 och 6.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: