Om statsbidrag

Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål, till exempel genom att stimulera kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag av Regeringskansliet.

Vid återrapportering av statsbidrag behöver ni inte längre skicka in en undertecknad version av återrapporteringsformuläret

Från och med återrapporteringen av 2023 års medel behöver ni som återrapporterar statsbidrag inte längre skicka in en undertecknad version av återrapporteringsformuläret, utan det räcker att ni lämnar in uppgifter via webbformuläret.
I webbformuläret ombeds behörig företrädare för organisationen intyga att uppgifterna som lämnas i återrapporteringen är riktiga.

Statsbidragen är öppna för ansökan eller rekvisition under en viss tidsperiod. under flikarna kommuner, regioner, organisationer respektive övriga i menyn överst på sidan visas aktuella, kommande och avslutade statsbidrag.

Vem kan ansöka om statsbidrag

Statsbidragen riktar sig främst till:

  • civila samhällets organisationer 
  • kommuner
  • regioner
  • länsstyrelser

Enskilda personer kan inte söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.

Olika typer av statsbidrag 

Det finns flera olika typer av statsbidrag. De tre vanligaste är:

Organisationsbidrag

Generella bidrag till ideella organisationer. Bidraget avgränsas inte till särskilda verksamheter.

Verksamhetsbidrag

Bidrag riktade till en eller flera angivna verksamheter som organisationen bedriver. Här kan staten ställa tydliga krav på motprestation, måluppfyllelse och resultat.

Stimulansbidrag

Utvecklingsbidrag och tidsbegränsade bidrag för ett särskilt verksamhetsområde. Riktas ofta till offentlig sektor.

Projektbidrag

Bidrag riktade till att genomföra ett projekt, alltså en verksamhet som är avgränsad bland annat i tid.

Transferering

Bidrag som betalas direkt till mottagaren utan motprestation, till exempel utbetalning till annan myndighet.

Återrapportering av statsbidrag

Organisationer som har beviljats statsbidrag ska återrapportera hur de använt medlen. I slutet av varje bidragsår, eller i början av året därpå, skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den som är kontaktperson hos organisationen.

Medel som inte har använts före den 31 december det aktuella bidragsåret ska återbetalas. Bidragsmottagare kan även bli återbetalningsskyldiga om medlen inte använts enligt villkoren för statsbidraget. Ett sådant villkor är att återrapporteringen ska ha kommit in till oss inom den tidsram som anges. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Publiceringsdatum: