Om statsbidrag

Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål, till exempel genom att stimulera kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag av Regeringskansliet.

Nya rutiner för utskick av webbformulär för återrapportering av statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter

Från och med uppföljningen av 2022 års medel kommer Socialstyrelsen endast att skicka ut webbformulär för återrapportering av statsbidrag till mottagarens registratur (e-postadresserna hämtas från SKR:s öppna data om kommuner och regioner). Formulären kommer inte längre att skickas till kontaktpersonerna för respektive statsbidrag. Detta gäller för statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter.

Syftet med denna ändring är att säkerställa att mottagarna tar del av webbformulären och återrapporterar inom utsatt tidsfrist oavsett personalomsättning eller vid kontaktpersonens frånvaro.

För statsbidrag till organisationer kommer myndigheten fortsatt att skicka ut webbformulär för återrapportering till kontaktpersonerna.

För att se vilken e-postadress som vi använt oss av till respektive kommun och region: Lista över e-postadresser till kommuner och regioner för återrapportering av statsbidrag 2022

Statsbidragen är öppna för ansökan eller rekvisition under en viss tidsperiod. under flikarna kommuner, regioner, organisationer respektive övriga i menyn överst på sidan visas aktuella, kommande och avslutade statsbidrag.

Vem kan ansöka om statsbidrag

Statsbidragen riktar sig främst till:

  • civila samhällets organisationer 
  • kommuner
  • regioner
  • länsstyrelser

Enskilda personer kan inte söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.

Olika typer av statsbidrag 

Det finns flera olika typer av statsbidrag. De tre vanligaste är:

Organisationsbidrag

Generella bidrag till ideella organisationer. Bidraget avgränsas inte till särskilda verksamheter.

Verksamhetsbidrag

Bidrag riktade till en eller flera angivna verksamheter som organisationen bedriver. Här kan staten ställa tydliga krav på motprestation, måluppfyllelse och resultat.

Stimulansbidrag

Utvecklingsbidrag och tidsbegränsade bidrag för ett särskilt verksamhetsområde. Riktas ofta till offentlig sektor.

Projektbidrag

Bidrag riktade till att genomföra ett projekt, alltså en verksamhet som är avgränsad bland annat i tid.

Transferering

Bidrag som betalas direkt till mottagaren utan motprestation, till exempel utbetalning till annan myndighet.

Återrapportering av statsbidrag

Organisationer som har beviljats statsbidrag ska återrapportera hur de använt medlen. I slutet av varje bidragsår, eller i början av året därpå, skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den som är kontaktperson hos organisationen.

Medel som inte har använts före den 31 december det aktuella bidragsåret ska återbetalas. Bidragsmottagare kan även bli återbetalningsskyldiga om medlen inte använts enligt villkoren för statsbidraget. Ett sådant villkor är att återrapporteringen ska ha kommit in till oss inom den tidsram som anges. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Publiceringsdatum: