Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utlysningsdatum: 2023-02-20
Sista ansökningsdag: 2023-03-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning. 

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner som under 2023 utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildning mot sjuksköterskeexamen kan söka medlen.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) kan samordna rapporteringen för kommunerna. Om så är fallet behöver VFU-veckor och platser framgå på kommunnivå. Det finns möjlighet i ansökningsblanketten att rapportera in det underlaget.

Villkor för ansökan

Villkoren för att tilldelas statsbidrag regleras i regeringens beslut om Uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning (S2023/00489 (delvis)

Villkor för att få del av statsbidraget är att regionen eller kommunen i ansökan redovisar:

  • antalet VFU-veckor och platser som har genomförts i regionens eller kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under vårterminen 2022
  • en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att kunna genomföras i regionens eller kommunens regi vårterminen 2023.

Med VFU-veckor avses det sammanlagda antalet veckor räknat som heltid för alla studenter som har en VFU-plats.

VFU-platser avses det sammanlagda antalet platser inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskeutbildningen.

VFU avses delar i ett utbildningsprogram när studenten vistas på arbetsplatser med relevans för kommande profession med syfte att integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter under handledning av yrkesverksam legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Anvisningar

God och nära vård 2023: En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 250 000 000 kr till utökad verksamhetsförlagd utbildning till kommuner och regioner.

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023.

Fördelningslista 2023

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12