Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen, påfyllnadsmedel bidragsår 2023

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare 1 552 000 kronor i statsbidrag till kommuner och regioner. Medlen fördelas som påfyllnadsmedel till de kommuner och regioner som beviljats statsbidrag för 2023 inom ramen för förordning 2014:1542 om statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation. Medlen är procentuellt fördelade utifrån respektive mottagares tidigare beslut. Statsbidraget ska främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner.
Utlysningsdatum: 2023-08-22
Sista ansökningsdag: 2023-11-17
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Vilka som kan rekvirera

Medlen fördelas efter rekvisition till de kommuner och regioner som beviljats medel för 2023 inom ramen för statsbidraget. Se fördelningslistan nedan.

Vad kan ni använda medlen till?

Medlen kan rekvireras för de projekt som respektive kommun eller region beviljats medel för bidragsår 2023.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis. Har ni redan ett ombud kan ni bortse från punkt 1 och gå vidare till punkt 2:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningslistan anges vad respektive kommun och region högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar

Rekvirera nu

Beslut om fördelning

Kommuner och regioner som har rätt att rekvirera medel kan göra det till och med den 17 november 2023. Belopp per mottagare framgår av fördelningslistan.

Fördelningslista

Syfte med statsbidraget

Kommuner och regioner kan rekvirera statsbidrag för beviljade projekt som syftar till att:

  1. inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt), eller
  2. främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi-personer. Förordning (2021:934).

Det utbetalade beloppet ska förbrukas senast den 31 december 2023.

Förordning (2014:1542)

Återrapportering till Socialstyrelsen

Återrapportering av påfyllnadsmedlen kommer att ske tillsammans med återrapporteringen av de redan beviljade medlen i statsbidraget för att öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen 2023.

Bidragsmottagare ska senast den 28 februari 2024 återrapportera hur medlen har använts. Vi skickar information och uppföljningsformulär till bidragsmottagarna.
Medel som inte har förbrukats den 31 december 2023 ska återbetalas.

Kontakt

Åsa Olsson
Telefonnummer: 075-247 33 42