Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Utlysningsdatum: 2022-07-01
Sista ansökningsdag: 2022-10-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.

Vilka som kan ta del av statsbidraget 

Samtliga kommuner. 

Villkor

Anmälan om att ta del av medlen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2022.

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag: 

Regeringsbeslut den 27 maj 2021 I:17 (S2021/04601 (delvis))

Anvisningar

Kraven för att få ta del av medlen gäller all kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet, vilket omfattar både verksamhet i egen regi och verksamhet som bedrivs av upphandlad utförare. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidraget.

Anmälan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni anmäler intresse för bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp
Anmäl nu

Fördelningen kommer att ske i två steg:

Steg 1 innebär att de kommuner som vill få del av medlen anmäler sig till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2022.

Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte anmält sig, kommer att omfördelas mellan de anmälda kommunerna. Förutsättningen är att respektive kommun uppfyller villkoren för statsbidraget.

Utbetalningen planeras ske under det andra kvartalet 2023 efter inrapportering till Socialstyrelsen.

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 1 998 500 000 kronor.

Hur får ni del av medlen?

Ansökan om att ta del av medlen görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 2022. Endast en ansökan per kommun. 

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom det inte finns några krav på vilka ändamål generella medel ska gå till, ska inte några återkrav av medel ske.

Fördelning för prestationer 2020-2021

Fördelningslista

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81