Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Utlysningsdatum: 2021-09-01
Sista ansökningsdag: 2021-10-01
Tid kvar att ansöka: 67 dagar

Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021.

Syfte med statsbidraget

Syftet är att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner.

Villkor för ansökan

Ansökan om att ta del av medlen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2021. Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021.

Socialstyrelsen kommer i samband med utlysning den 1 september 2021 att publicera anvisningar med preciserade villkor för bidraget. Anvisningarna kommer att innehålla information om vilka uppgifter som kommunerna behöver lämna in till Socialstyrelsen för att få del av medlen.

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag:

Regeringsbeslut den 27 maj 2021 I:17 (S2021/04601 (delvis))

Kraven för att få ta del av medlen gäller all kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet, vilket omfattar både verksamhet i egen regi och verksamhet som bedrivs av upphandlad utförare.

Fördelningen kommer att ske i två steg:

Steg 1 innebär att de kommuner som vill få del av medlen ansöker till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2021.

Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte ansökt, kommer att omfördelas mellan de kommunerna som ansökt. Förutsättningen är att respektive kommun uppfyller villkoren för statsbidraget.

Utbetalningen planeras ske under det andra kvartalet 2022 efter inrapportering till Socialstyrelsen. Medlen får användas under 2022 och 2023.

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 1 997 000 000 kronor. Kommunerna får använda medlen under 2022 och 2023.

Så får ni del av medlen

Ansökan om att ta del av medlen görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 2021. Endast en ansökan per kommun. Närmare anvisningar kommer att publiceras den 1 september 2021 i samband med utlysning.