Statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)

Utlysningsdatum: 2023-01-10
Sista ansökningsdag: 2023-02-21
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har tidigare fördelat statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Statsbidraget kan även sökas specifikt för projekt som leder till att minska delade turer inom äldreomsorgen.

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter.

Regioner och kommuner kan nu söka medel för kostnader som uppstår 2023.

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer kan söka medlen eller där skötseln har överlämnats till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

Vad kan ni söka medel för?

Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

Det är viktigt att det tydligt framgår en koppling till dessa tre områden i er projektbeskrivning samt att projektet inte finansierar ordinarie verksamhet inom den egna organisationen.

Kommuner kan även söka medel för projekt som innebär en minskning av delade turer inom äldreomsorgen. Delade turer innebär två arbetspass med ett uppehåll på över en timme emellan.

Villkor för ansökan

Bidrag lämnas från det datum som ansökan kommit in till Socialstyrelsen. Denna bestämmelse gällen endast nya projekt som ni tidigare inte blivit beviljade medel för. För fortsättningsprojekt kan ni söka medel från 1 januari 2023.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar för ansökan 2023
Förordning (2021:313)

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2023 är 1 594 700 000 kronor.
348 145 000 kronor ska fördelas för hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

646 555 000 kronor ska fördelas för verksamhet i äldreomsorgen i enlighet med förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

600 000 000 kronor ska fördelas till kommuner för att minska eller ta bort delade turer inom äldreomsorgen enligt bestämmelserna i förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under våren 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Fördelning 2023

Vi har fått många frågor efter beslutet, framförallt om hur medel kan användas inom projekt där ni endast blivit beviljade en del av ert sökta belopp. Här kommer ett förtydligande.

Eftersom bidraget var kraftigt översökt både när det gäller projekt som ska gå till hälso- och sjukvård samt äldreomsorg har vi behövt reducera de belopp ni ansökt för i samtliga beviljade projekt. Vi vill förtydliga att de beviljade beloppen får omfördelas inom den egna ansökan under förutsättning att ni:
-använder beviljade medel inom ramen för den aktuella förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
-genomför projekt enligt en eller flera av de projektbeskrivningar ni fått bifall för
- använder medel inom den eller de anslagsposter ni beviljats bidrag för (bidraget är uppdelat på tre potter; hälso- och sjukvård, äldreomsorg och delade turer) Ni kan se hur mycket ni beviljats inom respektive pott i den fördelningslistan.

De kostnader ni fått avslag för i besluten gäller fortfarande.

Fördelningslista 2023

Instruktion för ansökan

I e-tjänsten för statsbidrag är antalet projekt begränsade till 20. Om ni söker medel för fler än 20 projekt behöver ni kontakta oss för en särskild ansökningsblankett som ni behöver fylla i.

Socialstyrelsen uppmanar kommuner att noggrant gå igenom privata aktörers projekt för att säkerställa att det är förenligt med statsbidragets syfte innan det skickas in till myndigheten.

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under våren 2023.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars 2024 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickade ett webbaserat återrapporteringsformulär till kommunens eller regionens registratur/officiella e-postadress den 2 januari 2024.

Återrapporteringen består av en kortfattad ekonomisk redovisning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts. Redogörelsen ska även innehålla en sammanfattande bedömning av hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 § i förordningen samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör.

Övrig information

Ni kan hitta riktlinjer, vägledningar och kunskapssammanställningar som kan vara till hjälp när ni utformar ert projekt på bland annat
www.mynak.se
www.arbetsmiljoverket.se

Kontakt

Fatima Vejsel, Alma Haracic