Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utlysningsdatum: 2019-07-05
Sista ansökningsdag: 2019-09-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser när det gäller att ge meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Läs mer om vilka som kan ansöka om bidraget i förordningen (2009:955)

Villkor för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 september 2019. Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan. Du söker statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med begärda handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Anvisningar

Ansökan

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 40 miljoner kronor för 2020.

Fördelning av statsbidrag för 2020 till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Reviderad plan och budget för 2020

Om organisationen inte beviljas ansökt belopp ska du skicka in en reviderad plan och budget för 2020. Blanketten ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 25 februari 2020. Vi lägger ut blankett för reviderad plan och budget på webbplatsen.

Blankett för reviderad plan och budget för 2020 års statsbidrag för juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationerna som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi skickar ut information om detta till berörda. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2020 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare. Notera att en revisor ska granska och yttra sig över redovisningen av beviljat statsbidrag. Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7§§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Mer information om statsbidraget och villkor finns i förordningen (2009:955)

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 32 31