Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Statsbidraget ska skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska enligt uppdraget särskilt synliggöras.
Utlysningsdatum: 2018-11-08
Sista ansökningsdag: 2018-12-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har årligen, sedan 1994 då lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft, fördelat statsbidrag till regionerna. Bidraget kom till för att kompensera huvudmännen för de ökade kostnader som antogs uppstå med anledning av den utökade personkretsen i den nya lagen.

Av förarbetena till lagtexten framgår bland annat att insatsens syfte är att tillförsäkra personer som omfattas av LSS rätten till expertstöd som ett komplement till andra insatser som t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Det rör sig om insatser av rådgivande och allmänt stödjande karaktär där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionsnedsättningen beaktas för att underlätta det dagliga livet för personer som tillhör lagens personkrets och deras anhöriga (prop.1992/93:159).

För 2020 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela 94,5 miljoner kronor till regionerna för att handlägga och genomföra insatser enligt 9 § 1 LSS. I uppdraget ingår även att samla in redovisningar och återrapporteringar från regionerna av de medel som avser rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS. Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska enligt uppdraget särskilt synliggöras.

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 94,5 miljoner kronor för 2020 till regionerna eller motsvarande.

Regeringsbeslut 2019-12-19

Utbetalning av medel sker i form av en transferering utan rekvisition.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast i februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06