Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Statsbidraget kom till för att kompensera huvudmännen för de ökade kostnader som antogs uppstå med anledning av den nya lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft 1994.
Utlysningsdatum: 2024-03-07
Sista ansökningsdag: 2024-05-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har årligen sedan 1994 fördelat statsbidrag till regionerna för rådgivning och annat personligt stöd 9 § 1 LSS. Av förarbetena till lagtexten framgår bland annat att insatsens syfte är att tillförsäkra personer som omfattas av LSS rätten till expertstöd som ett komplement till andra insatser som t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Det rör sig om insatser av rådgivande och allmänt stödjande karaktär där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionsnedsättningen beaktas för att underlätta det dagliga livet för personer som tillhör lagens personkrets och deras anhöriga (prop.1992/93:159).

Enligt uppdraget får statsbidraget användas till rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 9 § 1 LSS. Statsbidraget kan finansiera insatser av rådgivande och allmänt stödjande art samt ges av bland andra kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut, förskolekonsulent eller andra yrkeskategorier som kan behövas för att erbjuda ett fullgott stöd. Bidraget är inte avsett för att ge sjukvårdande behandling eller rehabilitering eller andra insatser som klart faller inom tillämpningsområdet för HSL och inte heller att ge den typ av social service som socialtjänsten ska erbjuda eller pedagogiska insatser som hör till undervisning. Bidraget är heller inte avsett att användas för annan målgrupp än de personer som tillhör LSS-personkrets och deras familj eller familjehemsföräldrar.

Beslut om fördelning för 2024

För 2024 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela 94,5 miljoner kronor till regionerna för att handlägga och genomföra insatser enligt 9 § 1 LSS. Statsbidraget får täcka kostnader för råd och stöd enligt LSS. Detta för att försäkra att den enskilde individen får rätt till expertstöd utifrån dennes önskemål och behov.

Fördelningslista 2024

Regeringsbeslut 2023-12-21

Utbetalning av medel sker i form av en transferering utan rekvisition som ett engångsbelopp en gång per år.

Återrapportering till Socialstyrelsen

I uppdraget ingår även att samla in redovisningar och återrapporteringar från regionerna av de medel som avser rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS. Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska enligt uppdraget särskilt synliggöras.

Bidragsmottagare ska senast i februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Kontakt

Anders Molt
Telefonnummer: 075-247 31 32