Anhörigorganisationer

Statsbidraget ska bidra till bättre stöd för dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.
Utlysningsdatum: 2024-05-27
Sista ansökningsdag: 2024-09-16
Tid kvar att ansöka: 55 dagar

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som bedrivit anhörigverksamhet under minst två år.

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 • är en juridisk person
 • bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser
 • inom det område som anges i 1 §
 • är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst
 • hälften av Sveriges län, eller en riksorganisation vars medlemmar är en geografisk avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande
 • har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad
 • har bedrivit verksamhet som anges i 1 § under minst två år
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet
 • och förbud mot diskriminering
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
 • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

HSLF-FS 2016:57 Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 16 september 2024. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
  Läs mer om ombudsansökan

 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Anvisningar för ansökan 2025

Ansök nu

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget för 2025 lyses ut under förutsättningen att riksdagen i december 2024 beviljar medel för ändamålet.

Det fördelades 16 miljoner kronor varav 13 miljoner till verksamhetsbidrag och 3 miljoner till grundbidrag under 2024.

Beslut om fördelning för 2024

Fördelningslista 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Kontakt

Anhörigorganisationer