Anhörigorganisationer

Statsbidraget ska bidra till bättre stöd för dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.
Utlysningsdatum: 2019-05-27
Sista ansökningsdag: 2019-09-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som bedrivit anhörigverksamhet under minst två år.

Om det finns medel över får även statsbidraget även lämnas till en ideell organisation som

 • är en juridisk person
 • bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser
 • inom det område som anges i 1 §
 • är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst
 • hälften av Sveriges län, eller en riksorganisation vars medlemmar är en geografisk avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande
 • har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad
 • har bedrivit verksamhet som anges i 1 § under minst två år
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet
 • och förbud mot diskriminering
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
 • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

HSLF-FS 2016:57 Statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

Villkor för ansökan

Du ansöker via e-tjänsten på denna webbplats.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2019

Fördelningslista 2019

Reviderad plan och budget för 2019

De organisationer som beviljades lägre bidrag än sökta belopp ska skicka en reviderad budgetuppställning och plan till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2019. Budgeten ska vara uppställd utifrån beviljade delmål.

Blankett för reviderad plan och budget 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationerna som mottar statsbidraget ska det påföljande året redovisa till Socialstyrelsen hur de har använt bidraget 2019 års statsbidrag ska redovisas senast den 30 april 2020.

Redovisning till regeringen

Socialstyrelsen ska senast den 30 september varje år lämna en redogörelse till regeringen för vad statsbidraget har använts till.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81