Statsbidrag för 2024 till vissa kommuner för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet

Utlysningsdatum: 2024-05-08
Sista ansökningsdag: 2024-06-05
Tid kvar att ansöka: 12 dagar

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på statsbidrag till kommuner i syfte att stärka det förebyggande arbetet när det gäller barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Vilka som kan ansöka

Bidrag får lämnas till kommuner med minst ett område med stora socioekonomiska utmaningar. Bidrag får även lämnas till andra kommuner som Socialstyrelsen, efter att ha inhämtat synpunkter från Polismyndigheten, bedömer har ett särskilt behov av att stärka det förebyggande arbetet när det gäller barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Observera att det enbart är kommunerna på listan nedan som kan ansöka om bidraget!

Kommuner som kan ansöka

Villkor för ansökan

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas till och med den 31 december 2024.

Socialstyrelsen tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrågar. Ni ska lämna alla uppgifter som formuläret omfattar om instruktionerna inte säger något annat. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av regeringsuppdraget.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Läs mer om e-tjänsten för statsbidrag. 

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar 2024

Ansök nu

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 76 000 000 kr kronor.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2024 ska skicka in en redovisning om hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär via kommunens registratur till berörd verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Återrapporteringsformuläret kommer i huvudsak att innehålla frågor om hur statsbidraget har använts, vilka aktiviteter som kommunen har genomfört och vilka resultat som har uppnåtts. Formuläret ska även skickas in via e-post som underskrivet original.

Kontakt

Barn som löper risk att begå brott