Statsbidrag till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter

Utlysningsdatum: 2023-06-01
Sista ansökningsdag: 2023-11-09
Tid kvar att ansöka: 49 dagar

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter.

För bidragsåret 2023 kommer Socialstyrelsen att prioritera de regioner som söker medel för kartläggning och nulägesanalys.

Regionens kartläggning och nulägesanalys ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsens metodstöd och mall.

För tillgång till metodstöd och mall vänligen kontakta oss via ssik@socialstyrelsen.se

Vilka kan ansöka om statsbidraget

Samtliga regioner.

Villkor för ansökan

Förutsättningarna för statsbidraget anges i förordningen (2023:30) om statsbidrag till regioner för att ekonomiskt stödja regionen att ta fram en kartläggning och en nulägesanalys. Statsbidrag får lämnas inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses enligt förordningen sådan verksamhet som en region ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Anvisningar (pdf)

Intyg - bilaga till ansökan

Vägledningen – den robusta sjukhusbyggnaden

Läs mer om uppdraget:
Förordningen
Regeringsuppdraget

Ansökan om medel

Medlen till regionen betalas ut engångsvis efter beslut. Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut och utbetala medlen i december 2023.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för regionen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. 
  3. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten senast den 9 november 2023 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.
Ansök nu

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2023 är 52 000 000 kronor.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region ska i mars 2024 återrapportera hur statsbidraget för 2023 har använts samt lämna en kort ekonomisk redovisning. Socialstyrelsen skickar i början av 2024 ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registrator för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Övrig information

Regionen lämnar en intresseanmälan till Socialstyrelsen om att ni vill påbörja att ta fram en kartläggning och nulägesanalys under 2023 och planerar att ansöka om medel för kostnader under 2023. Intresseanmälan skickas till funktionsbrevlådan, ssik@socialstyrelsen.se.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12