Statsbidrag till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter

Utlysningsdatum: 2024-02-20
Sista ansökningsdag: 2024-05-13
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till regioner för åtgärder i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter.

Regionens kartläggning och nulägesanalys ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsens metodstöd och mall.

För tillgång till metodstöd och mall vänligen kontakta oss via ssik@socialstyrelsen.se

Regionens arbete med målbild och GAP-analys ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsens metodstöd. Socialstyrelsen arbetar med att ta fram metodstöd för arbetet med målbild och GAP-analys. Socialstyrelsen återkommer med mer information under våren 2024. 

Vilka kan ansöka om statsbidraget

Samtliga regioner.

Villkor för ansökan

Förutsättningarna för statsbidraget anges i förordningen (2023:30) om statsbidrag till regioner för att ekonomiskt stödja regionen att ta fram en kartläggning och en nulägesanalys. Statsbidrag får lämnas inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses enligt förordningen sådan verksamhet som en region ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Anvisningar 2024 (pdf)

Ansök nu

 

Anvisningar 2023 (pdf)

Intyg - bilaga till ansökan

Vägledningen – den robusta sjukhusbyggnaden

Läs mer om uppdraget:
Förordningen
Regeringsuppdraget

Beslut om fördelning för 2023

Fördelningslista 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidrag 2023

Varje region ska i mars 2024 återrapportera hur statsbidraget för 2023 har använts samt lämna en kort ekonomisk redovisning. Socialstyrelsen skickar i början av 2024 ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registrator för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Bidrag 2024

Varje region ska i mars 2025 återrapportera hur statsbidraget för 2024 har använts samt lämna en kort ekonomisk redovisning. Socialstyrelsen skickar i början av 2025 ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registrator för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38

Kontakt

Sara Gustafsson
Telefonnummer: 075 247 37 34