Elektronisk kommunikation

Statsbidraget ska stimulera landstingen att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.
Utlysningsdatum: 2021-01-10
Sista ansökningsdag: 2021-04-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Vilka som kan ansöka

Samtliga regioner eller motsvarande.

Villkor för ansökan

Bidraget kan inte sökas utan Socialstyrelsen fördelar statsbidraget till samtliga regioner eller motsvarande för 2021 enligt en särskild beräkningsmodell. Samtliga beslut är skickade.

Samtliga villkor och vilka kostnader bidrag lämnas för finns i förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation på regeringens webbplats. 

HSLF-FS 2017:52 Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

SFS2019:1099 Förordning om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Beslut om fördelning för 2021

Statsbidraget för 2021 är totalt 19 494 000 kronor. Se fördelningslista nedan.

Fördelningslista för 2021

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region eller motsvarande ska skicka in en gemensam årsredovisning. De som tar emot statsbidraget ska även redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats senast den 30 juni året efter bidragsåret. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om hur statsbidraget har använts. 

Blankett för redovisning av statsbidrag för budgetåret 2020

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28