Elektronisk kommunikation

Statsbidraget ska stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.
Utlysningsdatum: 2021-10-28
Sista ansökningsdag: 2021-11-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Vilka som kan ansöka

Samtliga regioner eller motsvarande.

Villkor för ansökan

Bidraget kan inte sökas utan Socialstyrelsen fördelar statsbidraget till samtliga regioner eller motsvarande för 2022 enligt en särskild beräkningsmodell.

Samtliga villkor och vilka kostnader bidrag lämnas för finns i förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation på regeringens webbplats. 

HSLF-FS 2017:52 Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

SFS2019:1099 Förordning om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Beslut om fördelning för 2022

Statsbidraget betalas ut under förutsättningen att Riksdagen beviljar medel för detta i regleringsbrevet för 2022.

Fördelninslista 2022

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region eller motsvarande ska skicka in en gemensam årsredovisning. De som tar emot statsbidraget ska även redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats senast den 30 juni året efter bidragsåret. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om hur statsbidraget har använts.

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29