Elektronisk kommunikation (utrustning)

Statsbidraget ska stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning. Socialstyrelsen hanterar även det statsbidrag som gäller samordningen av regionernas arbete med elektronisk kommunikation. Denna sida behandlar dock endast information kopplat till utrustningen.
Utlysningsdatum: 2021-10-28
Sista ansökningsdag: 2021-11-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Villkor för ansökan

Bidraget kan inte sökas utan Socialstyrelsen fördelar statsbidraget till samtliga regioner, eller motsvarande, för 2023 enligt en särskild beräkningsmodell.

Samtliga villkor och vilka kostnader bidrag lämnas för finns i förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation på regeringens webbplats. 

HSLF-FS 2017:52 Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

SFS2019:1099 Förordning om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Beslut om fördelning för 2024

Statsbidraget betalas ut, per kvartal, under förutsättningen att Riksdagen beviljar medel för detta i regleringsbrevet för 2023.

Fördelninslista 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje region, eller motsvarande, ska skicka in en gemensam årsredovisning. De som tar emot statsbidraget ska även redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats senast den 30 juni året efter bidragsåret. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om hur statsbidraget har använts.

Återrapportering av förbrukade medel

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29