Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Statsbidraget ska bidra till att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material.
Utlysningsdatum: 2018-11-20
Sista ansökningsdag: 2019-01-14
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården.

Vilka som kan ansöka

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet kan ansöka om detta bidrag.

Villkor för ansökan

Vid beslut om fördelning av statsbidraget väger vi in följande kriterier:

  • Verksamheten bedrivs i enlighet med regeringens syften, se ovan. 
  • Centrumen samverkar med varandra.
  • Statsbidraget används för de kostnader som respektive centrum har för de uppgifter som är av nationell karaktär. Hit räknas att samla in, dokumentera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet i syfte att öka kunskapen hos olika målgrupper. 

Statsbidraget bör inte bekosta klinisk behandling.

Fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 8 miljoner kronor för 2019. Se dokumentet nedan.

Fördelningslista 2019

Återraportering till Socialstyrelsen

Återrapporteringen avser samtliga organisationer som har tagit emot statsbidrag för 2019. Återrapporteringen ska göras på en blankett som Socialstyrelsen fastställer. Socialstyrelsen avser att vid senare tillfälle återkomma med villkor för återrapporteringen samt datum för när den senast ska vara inlämnad till myndigheten.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16