Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Statsbidraget ska bidra till att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material.
Utlysningsdatum: 2019-10-25
Sista ansökningsdag: 2019-12-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material, vilket kan förväntas bidra till en kvalitetshöjning inom tandvården.

Vilka som kan ansöka

Kompetenscentrum på tandvårdsområdet kan ansöka om detta bidrag.

Villkor för ansökan

Ansökan om statsbidrag för 2020 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 december 2019.

Vid beslut om fördelning av statsbidraget väger vi in följande kriterier:

  • Verksamheten bedrivs i enlighet med regeringens syften, se ovan. 
  • Centrumen samverkar med varandra.
  • Statsbidraget används för de kostnader som respektive centrum har för de uppgifter som är av nationell karaktär. Hit räknas att samla in, dokumentera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet i syfte att öka kunskapen hos olika målgrupper. 

Statsbidraget bör inte bekosta klinisk behandling.

Ansökningsblankett

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 8 miljoner kronor för 2019. Se dokumentet nedan.

Fördelningslista 2019

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under februari 2020.

Återraportering till Socialstyrelsen

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen. De kompetenscenter som har beviljats bidrag ska återrapportera vilken verksamhet som de har bedrivit med statsbidraget. De kompetenscenter som beviljades statsbidrag för 2019 ska
lämna in återrapporteringen till Socialstyrelsen senast den 20 januari 2020. Medel som inte har förbrukats den 31 december 2020 ska återbetalas.

Kontakt

Frida Azadi
Telefonnummer: 075-247 42 16