Prestationsbaserat statsbidrag till regioner i syfte att öka antalet AT-tjänster

Utlysningsdatum: 2024-04-15
Sista ansökningsdag: 2024-11-01
Tid kvar att ansöka: 142 dagar

Syfte med statsbidraget 

Syftet med statsbidraget är att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster utöver vad dessa redan planerat för inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vilka kan ta del av statsbidraget

Samtliga regioner kan ta del av medlen.

Villkor för ansökan

Ansökan om att ta del av medel samt inrapportering av uppgifter om antalet AT-platser för 2024 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 november 2024.

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag och Socialstyrelsens anvisningar för bidraget vilka publiceras i samband med utlysning.

Läs mer om uppdraget: 
Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster

Anvisningar

Ansökan och inrapportering görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni lämnar in uppgifter för bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan 
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni inrapportera uppgifter via statsbidragets e-tjänst. Ni rapporterar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.
Ansök och inrapportera nu

Medel att fördela

Medlen omfattar för 2024 totalt 223 000 000 kronor. Medlen fördelas till regionerna baserat på dessas förmåga att rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen.

Ytterligare en tilldelning sker till de som uppfyller prestationskraven som beskrivs i uppdraget.

Statsbidraget fördelas med 63 000 000 kronor i block 1 och 160 000 000 kronor i block 2.

Fördelningslista 2023

Hur får ni del av medlen?

Ansökan lämnas in via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2024. Endast en ansökan per region. Eftersom tilldelning i uppdraget sker baserat på regionernas prestationer kommer det i e-tjänsten se ut som att ni rekvirerar 0 kronor. Den slutliga tilldelningen beräknas sedan och meddelas först i samband med att beslut fattas.

Kontakt

Prestationsbaserat statsbidrag