Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Utlysningsdatum: 2024-11-11
Sista ansökningsdag: 2025-03-01
Tid kvar att ansöka: 221 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner. 

Mer information om statsbidraget finns i Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.

Meddelandeblad 2020

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner.

Villkor för ansökan

Du ansöker om och redovisar statsbidraget hos respektive länsstyrelse.

Ansök hos länsstyrelsen

Medel att fördela

Beräkningen av bidragets storlek utgår från antalet årsanställningar som personligt ombud som finns i kommunen. Socialstyrelsen har 130 000 000 kronor att fördela till ombudstjänster för 2024.  

Årsbelopp 2024

Socialstyrelsen har fastställt att en årsanställning på heltid som personligt ombud för 2024 motsvarar 395 774 kronor.

Enligt § 5 Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:98) ska Socialstyrelsen besluta om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som personligt ombud motsvarar. Beloppet baserar sig på uppgifter från länsstyrelserna om antalet sökta ombudstjänster 2024 (328,47 tjänster) i förhållande till beloppet (130 00 000 kr) som finns att fördela för året.

Redovisning till regeringen

Lägesrapporten redogör för verksamhetens omfattning i antal kommuner och verksamheter, läget vad gäller PO, klienterna, kontaktorsaker m.m. Därefter följer en kort sammanfattning av länsstyrelsernas och Socialstyrelsens arbete under året, följt av förbrukade medel och Socialstyrelsens kommentarer.

Lägesrapport för 2023 (ännu ej publicerad)

Lägesrapport för 2022

Lägesrapport för 2021

Lägesrapport för 2020

Lägesrapport för 2019

Lägesrapport för 2018

Den sista september 2023 lämnade Socialstyrelsen en rapport från regeringsuppdraget att kartlägga och analysera det nuvarande systemet med personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (regeringsbeslut S2022/03075).

Kartläggning och analys av systemet med personligt ombud

År 2014 gjorde Socialstyrelsen en uppföljning av verksamheten. Enligt uppdraget lämnar vi senast den 15 maj årliga lägesrapporter av verksamhetens utveckling till regeringen.

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Personligt ombud – stöd för introduktion och repetition

Kunskapsguiden.se ger stöd för introduktion och repetition för dig som är personligt ombud, chef eller i annan funktion. Du får en bild av vad personligt ombud är, vad som ingår i rollen och hur verksamheten med personligt ombud fungerar. 

Personligt ombud – tema och webbutbildning på Kunskapsguiden

Projektplats på webben

Socialstyrelsen har skapat en projektplats för dig som är personligt ombud eller för dig som av annan anledning har intresse av verksamheten. Där hittar du aktuell information om personligt ombud och relevant material som referenslitteratur och minnesanteckningar från möten. För att komma in på projektplatsen skapar du ett kostnadsfritt användarkonto eller använder samma inloggningsuppgifter som du har för Socialstyrelsens utbildningsportal.

Personligt ombud – projektplats på Socialstyrelsens utbildningsportal

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla