Motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först

Utlysningsdatum: 2023-09-13
Sista ansökningsdag: 2023-11-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte 

Regeringen har tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att motverka hemlöshet genom insatser enligt metoden Bostad först. Syftet med statsbidraget är att stärka kommunernas arbete mot hemlöshet genom att förbereda, starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först. För att stärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet genom Bostad först avser regeringen att rikta ett flerårigt statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–2026.

För att öka användningen av Bostad först riktas statsbidrag till kommunerna. Det kan ge fler människor i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet en väg till ett tryggt, värdigt och långsiktigt boende och förutsättningar att hantera de problem som lett till deras nuvarande situation. Regeringens bedömning är att fler kommuner bör använda sig av metoden Bostad först för att motverka hemlöshet för personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet t.ex. personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Vilka som kan ansöka

Kommuner som stärker sitt arbete mot hemlöshet genom att förbereda, starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

 1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.
 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar 2024
Regeringsbeslut (S2022/02526) om uppdrag att utlysa medel till kommuner för att stärka arbetet att motverka hemlöshet 
Förordning (2022:1220) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet 

Beslut om fördelning 2024

Socialstyrelsen har fördelat 68 500 000 kronor för 2024. 

Fördelningslista 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 15 februari året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året ett webbaserat återrapporteringsformulär till kommunens registratur.

Medel som inte har använts eller som inte har använts för de ändamål som det lämnats för ska återbetalas till Socialstyrelsen. Bidraget ska även betalas tillbaka om det har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp, om bidragsmottagaren inte har återrapporterat på föreskrivet sätt eller om villkor i beslutet om bidrag inte har följts. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Socialstyrelsen får besluta att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det .

Anvisningar för 2023

Fördelningslista 2023

Redovisning av 2023 års statsbidrag

Redovisning av 2023 års statsbidrag till kommuner för att motverka hemlöshet genom insatser enligt metoden Bostad först

Läs mer om Bostad först

Bostad först
Modellen Bostad först utformades i New York på 1990-talet av psykologen Sam Tsemberis utifrån att han lyssnade in hemlösa personers egna behov och berättelser. Modellen har sedan dess modifierats och anpassats till den kontext där arbetet utförs och finns idag i många länder.

Modellen Bostad först utgår från att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina övriga problem. Grundtanken är att hemlösa personer först ska få en egen bostad och sedan erbjudas fortsatt individuellt stöd och vård. Syftet är att få boendestabilitet och samtidigt erbjudas stöd anpassat utifrån sina egna mål och behov av stöd. Det ställs inga krav för boendet förutom att personen ska följa de krav som finns i ett vanligt hyreskontrakt. 

Målgrupp

Modellen är utformad för personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet, t.ex. personer som lever i hemlöshet och har en psykisk sjukdom och/eller missbruksproblematik. Insatser enligt Bostad först vänder sig till personer med komplexa behov av stöd.

Grundprinciper

Modellens åtta grundprinciper är:

 1. bostad är en mänsklig rättighet
 2. rätten till val och självbestämmande
 3. bostad och behandling ska separeras från varandra
 4. stöd riktas till återhämtning
 5. stöd baseras på skademinskning
 6. aktivt engagemang utan tvång och fostran
 7. deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
 8. flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Läs mer om Bostad först och grundprincipernas innebörd på Sveriges Stadsmissioners webbplats: Bostad först - vägen ur hemlöshet (bostadforst.se)

Grundläggande förutsättningar för arbetet med Bostad först

Planering inför uppstart, kunskap om modellen, samverkan och ett långsiktigt flexibelt arbete är viktiga framgångsfaktorer för att verksamheten ska fungera över tid.

En tydlig ansvarsfördelning och ett välfungerande samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärdar/fastighetsbolag samt bovärdar, störningsjour och hälso- och sjukvården inklusive beroendevård är centralt för arbetet med Bostad först.

Andra grundläggande förutsättningar och framgångsfaktorer är att:

 • ha ett långsiktigt stöd från ledning (tjänstepersoner och politiker)
 • ha/skapa överenskommelser, rutiner och checklistor för arbetet och samverkan (både internt inom socialtjänsten och med externa parter)
 • de boende har tillgång till ett stöd som är långsiktigt och flexibelt (både i förhållningssätt, kompetens och tillgänglighet)
 • de boende kan ha någon form av sysselsättning
 • personal får utbildning om modellen Bostad först och kompetensutveckling utifrån behov.

I Socialstyrelsens rapport Förebygga och motverka hemlöshet finns ett kapitel om Bostad först med framgångsfaktorer, hinder och förslag för arbetet.

 Inför uppstart - SKR

För kommuner som vill starta eller lära sig mer om Bostad först finns SKR:s skrift Bostad först. SKR har också en inspirationsfilm till kommuner som planerar för att starta Bostad först. Se SKR:s webbplats:

Metodutveckling Bostad först - SKR

Rekommenderad boendeinsats

Bostad först är en boendeinsats som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer i hemlöshet med missbruk eller beroende och/eller personer med psykisk sjukdom.

Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd
Nationella riktlinjer för missbruk och beroende

www.bostadforst.se

Kontakt

Åsa Olsson
Telefonnummer: 075-2473342

Kontakt

För frågor gällande metoden Bostad först: Anna Nerelius
Telefonnummer: 075–247 30 39