Statsbidrag till kommuner 2022 för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först

Utlysningsdatum: 2022-10-05
Sista ansökningsdag: 2022-10-13
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till kommuner för insatser enligt metoden Bostad först för att motverka hemlöshet. Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först. För att stärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet genom Bostad först avser regeringen att rikta ett flerårigt statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–2026.

För att öka användningen av Bostad först riktas statsbidrag till kommunerna. Det kan ge fler människor i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet en väg till ett tryggt, värdigt och långsiktigt boende och förutsättningar att hantera de problem som lett till deras nuvarande situation. Regeringens bedömning är att fler kommuner bör använda sig av metoden Bostad först för att motverka hemlöshet för personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet t.ex. personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Vilka som kan ansöka

Kommuner som stärker sitt arbete mot hemlöshet genom att starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först.

Villkor för ansökan

Kommuner kan söka och beviljas medel för kostnader från och med 1 augusti 2022 till och med 31 december 2022. Socialstyrelsen betalar ut medlen under sista kvartalet 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Ansökan görs via en ansökningsblankett som hittas här nedan på hemsidan. Skicka in undertecknad ansökan till:
Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökningsblankett
Anvisningar för förlängd ansökan 2022
Regeringsbeslut (S2022/02526) om uppdrag att utlysa medel till kommuner för att stärka arbetet att motverka hemlöshet 
Förordning (2022:1220) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet 

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 30 000 000 kronor.

Fördelningslista 2022

Information

Bostad först

Modellen Bostad först utformades i New York på 1990-talet av psykologen Sam Tsemberis utifrån att han lyssnade in hemlösa personers egna behov och berättelser. Modellen har sedan dess modifierats och anpassats till den kontext där arbetet utförs och finns idag i många länder.

Modellen Bostad först utgår från att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina övriga problem. Grundtanken är att hemlösa personer först ska få en egen bostad och sedan erbjudas fortsatt individuellt stöd och vård. Syftet är att få boendestabilitet och samtidigt erbjudas stöd anpassat utifrån sina egna mål och behov av stöd. Det ställs inga krav för boendet förutom att personen ska följa de krav som finns i ett vanligt hyreskontrakt.

Målgrupp

Modellen är utformad för personer som behöver ett omfattande stöd för att komma ur hemlöshet, t.ex. personer som lever i hemlöshet och har en psykisk sjukdom och/eller missbruksproblematik. Insatser enligt Bostad först vänder sig till personer med komplexa behov av stöd.

Grundprinciper och handbok

Grundprinciperna i Bostad först finns beskriva i en handbok. Sveriges Stadsmissioner har översatt den europeiska handboken om Bostad först till svenska. Bostad först – en handbok LÄNK: https://www.bostadforst.se/app/uploads/bostad-forst-handbok.pdf.

Modellens åtta grundprinciper är

 1. bostad är en mänsklig rättighet
 2. rätten till val och självbestämmande
 3. bostad och behandling ska separeras från varandra
 4. stöd riktas till återhämtning
 5. stöd baseras på skademinskning
 6. aktivt engagemang utan tvång och fostran
 7. deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
 8. flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Läs mer om Bostad först och grundprincipernas innebörd på Sveriges Stadsmissioners webbplats: Bostad först - vägen ur hemlöshet (bostadforst.se)

Grundläggande förutsättningar för arbetet med Bostad först

Planering inför uppstart, kunskap om modellen, samverkan och ett långsiktigt flexibelt arbete är viktiga framgångsfaktorer för att verksamheten ska fungera över tid.

En tydlig ansvarsfördelning och ett välfungerande samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärdar/fastighetsbolag samt bovärdar, störningsjour och hälso- och sjukvården inklusive beroendevård är centralt för arbetet med Bostad först.

Andra grundläggande förutsättningar och framgångsfaktorer är att:

 • ha ett långsiktigt stöd från ledning (tjänstepersoner och politiker)
 • ha/skapa överenskommelser, rutiner och checklistor för arbetet och samverkan (både internt inom socialtjänsten och med externa parter)
 • de boende har tillgång till ett stöd som är långsiktigt och flexibelt (både i förhållningssätt, kompetens och tillgänglighet)
 • de boende kan ha någon form av sysselsättning
 • personal får utbildning om modellen Bostad först och kompetensutveckling utifrån behov.

I Socialstyrelsens rapport Förebygga och motverka hemlöshet finns ett kapitel om Bostad först med framgångsfaktorer, hinder och förslag för arbetet.

Inför uppstart - SKR

För kommuner som vill starta eller lära sig mer om Bostad först finns SKR:s skrift Bostad först. SKR har också en inspirationsfilm till kommuner som planerar för att starta Bostad först. Se SKR:s webbplats:

Metodutveckling Bostad först - SKR

Rekommenderad boendeinsats

Bostad först är en boendeinsats som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer i hemlöshet med missbruk eller beroende och/eller personer med psykisk sjukdom.

Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd
Nationella riktlinjer för missbruk och beroende

www.bostadforst.se

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95

Kontakt

För frågor gällande metoden Bostad först: Anna Nerelius
Telefonnummer: 075–247 30 39