Statsbidrag för att stödja implementeringen av de Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Statsbidraget finns för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.
Utlysningsdatum: 2024-03-04
Sista ansökningsdag: 2024-04-17
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget kan sökas för att under 2024 genomföra insatser för att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet, i syfte att förbättra hälsa samt förebygga och behandla sjukdom.

Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. Organisationer för hälso- och sjukvårdens professioner bör föra dialog med relevanta nationella och sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Regeringsbeslut: Uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet, i syfte att förbättra hälsa samt förebygga och behandla sjukdom.

Riktlinjerna riktar sig till hälso- och sjukvården och omfattar även kommunal hälso- och sjukvård samt tandvård.

Riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor finns här:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Vilka som kan ansöka

Organisationer för professioner, för insatser som ska stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor-
Rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet, i syfte att förbättra hälsa samt förebygga och behandla sjukdom.

Villkor för ansökan

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Anvisningar

Hur mycket pengar finns att fördela?

För 2024 finns 4 500 000 kronor.

När får organisationer beslut?

Beslut för 2024 års statsbidrag fattas innan sommaren.

Reviderad plan och budget för 2024

Endast vissa bidragsmottagare kommer att behöva lämna in en reviderad plan och budget. Det gäller de bidragsmottagare som:

  • Har fått ett belopp om 1 000 000 kronor eller mer.
  • Har fått avslag på ett eller flera verksamhetsmål/delmål i ansökan vilket framgår i beslut om bifall.
  • Har beviljats medel för första gången.
  • Bedömts behöva lämna in en reviderad plan och budget av annan orsak.

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas per e-post efter det att samtliga beslut om bifall har skickats ut i statsbidraget.

Blanketten kommer att bifogas i mejlet, den kommer inte att publiceras på webbsidan.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De organisationer regioner som beviljas statsbidrag för 2024 ska senast den 31 januari 2025 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Före årsskiftet kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Levnadsvanor
Telefonnummer: :075- 247 39 31