Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Utlysningsdatum: 2021-04-13
Sista ansökningsdag: 2021-05-21
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Ansökningstiden för bidraget är förlängt till fredag den 21 maj 2021

På grund av ett fel i ansökningsformuläret kan regionerna inte inkomma med ansökan via statsbidrags e-tjänst. För att bemötta detta har ansökningstiden för statsbidraget förlängts från den 17 maj 2021 till och med fredagen den 21 maj 2021.

För att skicka in ansökan kan regionen välja mellan två alternativ:

  1. Ladda ner ansökningsblanketten som ni hittar nedan, fylla i den samt posta den till Socialstyrelsen med övriga bilagor. Adressen finns angiven i blanketten.
  2. Skriv ut ansökningsblanketten från e-tjänsten och signerad den med en behörig företrädare. Scanna sedan in den och mejla den till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se tillsammans med övriga bilagor. Ange då statsbidragets diarienummer: 9.1-11235/2021.

Ansökningsblankett

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som utvecklar effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Vilka som kan ansöka

Regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjuk-vården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2021:18) om statsbidrag för utveckl-ing av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.

Läs mer i uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för:

  1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjuk-vården,
  2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel och system,
  3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbild-ningsinsatser eller liknande, och
  4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för.

Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana kostnader. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom regionens prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet särskilt beaktas.

Anvisningar

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela medel till regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet under 2021. Tillgängliga medel för uppdraget är 46 000 000 kronor.

Fordelningslista

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag senast juli 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En region som har tagit emot bidrag ska senast den 30 april året efter det som bidraget avsåg lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur stats-bidraget har använts. Enligt förordningen ska Socialstyrelsens årliga redovisning lämnas till regeringen senast den 30 september. Den årliga redovisningen publiceras också på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragså-ret ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95