Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Utlysningsdatum: 2022-11-07
Sista ansökningsdag: 2022-12-19
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som utvecklar effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Statsbidragets storlek för 2023 fastställs i regleringsbrevet till Socialstyrelsen i
december 2023. Statsbidraget för 2023 betalas ut under förutsättning att riksdagen avsätter medel till det.

Vilka som kan ansöka

Regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.

Läs mer i uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för:

  1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjukvården,
  2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel och system,
  3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbildningsinsatser eller liknande, och
  4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för.

Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana kostnader. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom regionens prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet särskilt beaktas.

Anvisningar

Medel att fördela

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 46 miljoner kronor.

Fördelningslista 2023

Fördelningslista 2022

Redovisning av 2021 års statsbidrag

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag senast juli 2023.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En region som har tagit emot bidrag ska senast den 30 april året efter det som bidraget avsåg lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2022 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare. Enligt förordningen ska Socialstyrelsens årliga redovisning lämnas till regeringen senast den 30 september. Den årliga redovisningen publiceras också på Socialstyrelsens webbplats.

Nya rutiner för utskick av webbformulär för återrapportering av statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter

Från och med uppföljningen av 2022 års medel kommer Socialstyrelsen endast att skicka ut webbformulär för återrapportering av statsbidrag till mottagarens registratur. Formulären kommer inte längre att skickas till kontaktpersonerna för respektive statsbidrag. Detta gäller för statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter. Syftet med denna ändring är att säkerställa att mottagarna tar del av webbformulären och återrapporterar inom utsatt tidsfrist oavsett personalomsättning eller vid kontaktpersonens frånvaro.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95