Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Utlysningsdatum: 2024-02-20
Sista ansökningsdag: 2024-03-28
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som utvecklar effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Vilka som kan ansöka

Regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.

Läs mer i uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för:

  1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjukvården,
  2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel och system,
  3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbildningsinsatser eller liknande, och
  4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för.

Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana kostnader. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom regionens prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet särskilt beaktas.

Anvisningar

Ansök nu

Medel att fördela

Det finns 48 500 000 kronor att fördela för bidragsåret 2024.

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag under våren 2024.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En region som har tagit emot bidrag ska senast den 30 april efterföljande år lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har använts. Socialstyrelsen skickar i början av 2025 ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till bidragsmottagarens registratur.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen ska ske inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare. Villkoren som rör redovisningen av statsbidraget anges i 14 § förordning (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95