Statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Utlysningsdatum: 2021-04-13
Sista ansökningsdag: 2021-05-17
Tid kvar att ansöka: 7 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som utvecklar effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Vilka som kan ansöka

Regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjuk-vården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

Statsbidraget regleras i förordningen (SFS 2021:18) om statsbidrag för utveckl-ing av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.

Läs mer i uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023.

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för:

  1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjuk-vården,
  2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel och system,
  3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbild-ningsinsatser eller liknande, och
  4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för.

Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana kostnader. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom regionens prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet särskilt beaktas.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis, om regionen redan har ett ombud kan ni gå direkt till punk 2:

  1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för regionen ansöka om att bli om-bud i Socialstyrelsen e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda.

Anvisningar

Ansök nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela medel till regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet under 2021. Tillgängliga medel för uppdraget är 46 000 000 kronor.

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag senast juli 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En region som har tagit emot bidrag ska senast den 30 april året efter det som bidraget avsåg lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur stats-bidraget har använts. Enligt förordningen ska Socialstyrelsens årliga redovisning lämnas till regeringen senast den 30 september. Den årliga redovisningen publiceras också på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragså-ret ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12