Motverka ofrivillig ensamhet

Syftet med bidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Utlysningsdatum: 2023-04-17
Sista ansökningsdag: 2023-05-05
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Anslut er till e-tjänsten för att kunna ansöka för 2024

Om ni vill ansöka om statsbidraget för 2024 behöver ni först ett ombud i e-tjänsten. Uppmaningen är att göra detta i god tid, men senast den 31 oktober för att ni ska ha tid innan ansökan stänger.

  1. Behörig företrädare för organisationen (eller en person med fullmakt från denne) ska ansöka om att bli ombud.
  2. Läs mer om ombudsansökan

Ansökan för 2024 öppnar i november

Ansökan öppnar den 1 november i e-tjänsten. Sista ansökningsdag är den 14 december 2023.

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Statsbidraget får användas till: 

  • Att ordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans
  • Att skapa mötesplatser
  • Åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt 

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Vilka som kan ansöka

  • Ideella föreningar
  • Stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte
  • Trossamfund, samverkansorgan och församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni ha rätt till statlig hjälp enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund, eller omfattas i 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget som fördelas är totalt 98 miljoner kronor. Statsbidraget betalas ut om riksdagen beviljar medel för 2024.

Beslut om fördelning för 2023

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen för 2023

Om ert bidrag är 262 500 kronor (fem prisbasbelopp) eller högre ska granskningen göras av en auktoriserad, eller godkänd, revisor. Om ert bidrag är under fem prisbasbelopp kan granskningen göras av den revisor ni väljer.
Granskningsintyget ska bifogas med återrapporteringen. Läs mer i Vägledning för kvalificerad revisor 

Sista dag att återrapportera är den 1 april 2024. Socialstyrelsen skickar i februari en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär. Det är mycket viktigt att ni meddelar Socialstyrelsen om er kontaktperson ändras.

Medel som inte använts till och med den 31 december 2023, eller som inte använts i enlighet med villkoren för statsbidraget, ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev - Socialstyrelsen

 

Kontakt

Beatrice Aradi
Telefonnummer: 075-247 35 84

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92