Motverka ofrivillig ensamhet

Syftet med bidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Utlysningsdatum: 2023-11-01
Sista ansökningsdag: 2023-12-14
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Beslut om fördelning för 2024

Vi har fått in 880 ansökningar. Totalt 98 miljoner kronor har fördelats.
Utbetalning till de som beviljats kommer i maj.

Fördelningslista 2024

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Statsbidraget får användas till: 

  • Att ordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans
  • Att skapa mötesplatser
  • Åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt 

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Vilka som kan ansöka

  • Ideella föreningar
  • Stiftelse utan vinstsyfte, som inte är statlig eller kommunal
  • Trossamfund, samverkansorgan och församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni ha rätt till statlig hjälp enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund, eller omfattas i 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet

Anvisningar 2024
Bilagor till ansökan

Hur mycket pengar finns att fördela?

Statsbidraget som fördelas är totalt 98 miljoner kronor. Statsbidraget betalas ut om riksdagen beviljar medel för 2024. 

Återrapportering till Socialstyrelsen för 2023

Om ert bidrag är 262 500 kronor (fem prisbasbelopp) eller högre ska granskningen göras av en auktoriserad, eller godkänd, revisor. Om ert bidrag är under fem prisbasbelopp kan granskningen göras av den revisor ni väljer.
Granskningsintyget ska bifogas med återrapporteringen. Läs mer i Vägledning för kvalificerad revisor 

Sista dag att återrapportera är den 1 april 2024. Socialstyrelsen skickar i februari en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär. Det är mycket viktigt att ni meddelar Socialstyrelsen om er kontaktperson ändras.

Medel som inte använts till och med den 31 december 2023, eller som inte använts i enlighet med villkoren för statsbidraget, ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev - Socialstyrelsen

 

Kontakt

Mejla till oss. Vi svarar oftast inom tre arbetsdagar. Vid hög belastning kan det dröja cirka fem arbetsdagar.
Telefonnummer: 075-247 30 00