Motverka ofrivillig ensamhet

Syftet med bidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Utlysningsdatum: 2023-04-17
Sista ansökningsdag: 2023-05-05
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Statsbidraget får användas till: 

  1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans,
  2. skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer, och
  3. åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Vilka som kan ansöka

  • Ideella föreningar
  • Stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte
  • Trossamfund, samverkansorgan och församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund ha rätt till statlig hjälp eller omfattas i 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet

Medel att fördela

Socialstyrelsen har totalt 98 000 000 kronor att fördela 2023. Det totala beloppet omfattar ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

Beslut om fördelning för 2022

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som uppgår till fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars 2024 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren cirka sex veckor innan. Det är mycket viktigt att ni meddelar Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har ändrats under bidragsåret.

Medel som inte har använts till och med den 31 december 2023 eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

När fattas beslut om statsbidrag?

Från och med den 28 mars 2023 har förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet breddats till att omfatta trossamfund, samverkansorgan och församlingar. Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund ha rätt till statlig hjälp eller omfattas i 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Utifrån förändringen i förordningen kommer handläggningen ta längre tid än vanligt.

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev - Socialstyrelsen

 

Kontakt

Beatrice Aradi
Telefonnummer: 075-247 35 84

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92