Motverka ofrivillig ensamhet

Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering.
Utlysningsdatum: 2023-01-24
Sista ansökningsdag: 2023-03-07
Tid kvar att ansöka: 34 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering. Bidrag får lämnas för:

  1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans,
  2. skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer, och
  3. åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkor kan söka bidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har totalt 98 000 000 kronor att fördela efter ansökan.

Villkor för ansökan

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm

Läs mer om villkoren i anvisningarna nedan.

Anvisningar för ansökan 2023

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Beslut om fördelning för 2022

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som uppgår till fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 31 mars 2024 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren cirka sex veckor innan. Det är mycket viktigt att ni meddelar Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna har ändrats under bidragsåret.

Medel som inte har använts till och med den 31 december 2023 eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

När får organisationer beslut?

Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet har från och med 23 januari 2023 breddats till att omfatta fler målgrupper än äldregruppen. Berörda organisationer som har tidigare ansökt om verksamhetsbidrag kommer att ges möjlighet att bredda sin ansökan till att omfatta andra målgrupper. En annan ändring är att projektbidraget inte längre finns. Berörda organisationer som har ansökt om projektbidrag kommer att ges möjlighet att komplettera sin ansökan med en ansökan om verksamhetsbidrag. Information om kompletteringar skickas ut separat till berörda föreningar.

Ändringarna i förordningen har medfört att vi måste lysa ut bidraget igen. Vår målsättning är att fatta beslut innan sommaren.

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev - Socialstyrelsen

 

Kontakt

Anna Antoniadis
Telefonnummer: 075-247 30 01

Kontakt

Beatrice Aradi
Telefonnummer: 075-247 35 84