Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2024

Utlysningsdatum: 2024-04-22
Sista ansökningsdag: 2024-05-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Vad är ett skolsocialt team?

Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

Bidragsfördelning och utbetalning

Fördelningen visar vilka kommuner som kan ta del av statsbidraget och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Hur mycket medel ni kan begära ut beror på hur mycket medel Skolverket beviljat skolhuvudmannen i det skolsociala teamet. Socialstyrelsen fördelar lika mycket medel för kommunernas kostnader för personal från socialtjänsten som Skolverket har beviljat skolhuvudmannen.

Här kan du se bidragsfördelningen för kommunerna i bidragsomgång 2024: Fördelningslista 2024

Medel betalas ut löpande efter att ni begärt ut statsbidraget.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget lämnas till en kommun för kostnader för personal från socialtjänsten som medverkar i ett sådant skolsocialt team som en huvudman för grundskola eller gymnasieskola har beviljats bidrag för av Skolverket.

Socialstyrelsen ska fördela lika mycket medel för kommunernas kostnader för personal från socialtjänsten som Skolverket har beviljat huvudmännen för grundskola eller gymnasieskola.

På Skolverkets hemsida finns information om vilka skolhuvudmän som beviljats statsbidraget samt vilket belopp de beviljats: Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2024 - Skolverket

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidrag lämnas för personalkostnader i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att kunna begära ut statsbidraget behöver ni ingå i ett skolsocialt team som har fått sin ansökan om statsbidraget beviljad av Skolverket.

Följande villkor behöver vara uppfyllda:

  1. det skolsociala teamet omfattar minst två årsarbetskrafter
  2. minst en årsarbetskraft avser skolpersonal med relevant utbildning inom psykosocialt arbete och minst en årsarbetskraft avser personal från socialtjänsten med socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Minst två årsarbetskrafter

Varje skolsocialt team ska omfatta minst två årsarbetskrafter, varav minst en årsarbetskraft ska vara skolpersonal och minst en årsarbetskraft ska vara personal från socialtjänsten.

Det är möjligt att använda statsbidraget för flera anställningar eller uppdrag som är på heltid, men även för anställningar eller uppdrag som är på deltid. Anställningarna eller uppdragen måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten. De medel ni begär ut från Socialstyrelsen kan bara användas för att täcka personalkostnader för personer i teamet från socialtjänsten.

Ni kan därmed fördela den årsarbetskraft som utgörs av socialtjänstpersonal på flera personer som arbetar deltid, under förutsättning att deras totala tjänstgöringsgrad blir minst 100 procent. Ni kan även fördela den årsarbetskraft som utgörs av personal från socialtjänsten på flera personer som arbetar deltid, under förutsättning att deras totala tjänstgöringsgrad blir minst 100 procent.

Utbildningskrav för personal från socialtjänsten

Personalen från socialtjänsten i det skolsociala teamet ska ha socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen på minst grundnivå. När ni ansöker hos Skolverket för personal från socialtjänsten i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge om personalen från socialtjänsten har socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Examen på grundnivå i högskolan motsvarar 180 högskolepoäng. Socialtjänstlagen (2001:453) innehåller bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller någon annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (HSLF-FS 2017:79) finns bestämmelser om vad en annan examen än socionomexamen ska innehålla för att anses vara relevant.

Villkoren för statsbidraget styrs av Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team.

Här finner ni anvisningarna till statsbidraget: Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för skolsociala team, bidragsomgång 2024. 

Hur begär ni ut statsbidraget?

Ni begär ut medlen genom att fylla i rekvisitionen i e-tjänsten.

Observera att ni endast kan få bidrag för halva personalkostnaden för personer som ingår i det skolsociala teamet.

Räkneexempel

Anders Andersson har en bruttolön samt sociala avgifter motsvarande 50 000 kronor i månaden. Han ska arbeta i det skolsociala teamet från och med den 1 januari till och med den 31 december 2024. Hans anställningsgrad är 50 procent i det skolsociala teamet.

50 000 * 12 *0,5 = 300 000 kronor

Den totala personalkostnaden för perioden är 300 000 kronor då kan ni begära ut totalt 150 000 kronor för Anders Andersson.

Begär utbetalning

 

Utlysningen kommer att vara öppen mellan den 22 april – 22 maj 2024. Bidragsomgången avser perioden 1 januari – 31 december 2024.

Så kan du förbereda dig

För att kunna begära ut statsbidrag i e-tjänsten måste en verksamhet först ha ett godkänt ombud. Ombudet är den person som har det högsta ansvaret för ansökan. Den som ska bli ombud behöver göra en ombudsansökan i e-tjänsten genom att logga in med sitt personliga bankID.

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni begära ut statsbidraget via e-tjänsten. Ni begär ut medel via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om hur du går tillväga för att registrera ett ombud och vad som behövs för att kunna använda e-tjänsten.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 är 125 000 000 kronor.

Hur ska statsbidraget återrapporteras?

Ni ska återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt statsbidraget senast den 30 januari 2025. Återrapporteringen görs via ett webbaserat återrapporteringsformulär som kommer att skickas ut till er registratur i mitten av december 2024.

Frågeformuläret består av två delar. I den ena ska ni redovisa hur ni använt statsbidraget och beskriva utfallet av genomförda insatser och andra uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att följa sitt uppdrag. Den andra delen består av en ekonomisk redovisning där ni ska ange nyttjade årsarbetskrafter och lönekostnader för de anställda.

Ni behöver redan i samband med rekvisitionen överväga hur ni ska dokumentera och följa upp era insatser så att ni kan genomföra återrapporteringen.

Vad gäller för återbetalning och eventuellt återkrav?

Om ni inte har använt hela det belopp som utbetalats ska ni betala tillbaka det som blivit över till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte har använts i enlighet med förordning (2023:179).

Vi kan även komma att göra en fördjupad kontroll av er rekvisition och begära in ytterligare underlag från er.

Frågor och svar

Får personer med andra yrkesroller än skolpersonal och personal från socialtjänst ingå i det skolsociala teamet?

Ja, personer med andra yrkesroller får ingå i det skolsociala teamet men det går inte att beviljas statsbidrag för dem.

Finns det någon gräns för hur många personer som får ingå i ett skolsocialt team?

Nej, det finns inte någon gräns för hur många personer som får ingå i det skolsociala teamet. Varje skolsocialt team ska dock omfatta minst två årsarbetskrafter, varav minst en årsarbetskraft ska vara skolpersonal och minst en årsarbetskraft ska vara personal från socialtjänsten.

Vad gör jag vid förändrade förutsättningar i det skolsociala teamet?

Om förändringar som påverkar statsbidraget inträffar ska ni meddela Socialstyrelsen omgående. Sådan förändring kan exempelvis vara att en person slutar i teamet eller behöver gå ner i tid.

Kan jag begära ut statsbidrag för personer som arbetar på deltid?

Personalkostnaderna ska avse en anställning som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Ni kan få bidrag för en eller flera deltidsanställningar som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar som motsvarar deltid. Anställningarna måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla