Statsbidrag till kommunerna för skolsociala team 2024

Utlysningsdatum: 2024-04-18
Sista ansökningsdag: 2024-07-01
Tid kvar att ansöka: 129 dagar

Syfte med statsbidraget

Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team. En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst kan ge förutsättningar för att skapa trygghet och studiero och för att öka elevers närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

Vilka som kan rekvirera

De kommuner som ingår i skolsociala team enligt beslut som fattas av Skolverket i april 2024.

Hur får ni del av medlen?

Socialstyrelsens planerar att utlysa statsbidraget i april. Berörda kommuner kommer då att få information om möjligheten att rekvirera medel.
 
Kommunen kommer att kunna rekvirera medel i egenskap av huvudman för sin verksamhet inom socialtjänsten.

Myndigheten kommer i samband med utlysning av medel i april 2024 att publicera ytterligare anvisningar. 

Statsbidrag fördelas till en kommun för kostnader för personal från socialtjänsten som medverkar i ett sådant skolsocialt team som en skolhuvudman beviljats bidrag för enligt förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team och regeringsbeslut 2023-12-21 S2023/03257 (delvis). 

Förordning

Regeringsbeslut, anslagspost 8    

Skolverkets statsbidrag till skolpersonal

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 125 000 000 kronor. Kommunerna får använda medlen under 2024.

Kontakt

Skolsociala team
Telefonnummer: 075-247 39 37