Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Utlysningsdatum: 2024-02-12
Sista ansökningsdag: 2024-10-31
Tid kvar att ansöka: 141 dagar

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2024 fördela medel till kommuner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer enligt förordning (2023:609).

Regeringsbeslut

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Kommunen rekvirerar i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen.

Anvisningar

Rekvirera nu

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2024 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Medel att fördela

Belopp per kommun framgår av fördelningslistan. Medlen omfattar totalt 3 998 500 000 kronor för 2024.

Fördelningslista

Bilaga 1

Återrapportering till Socialstyrelsen

Deltagande kommuner ska senast den senast den 28 februari 2025 återrapportera till Socialstyrelsen hur 2024 års bidrag har använts. Socialstyrelsen skickar ett uppföljningsformulär till kommunernas registratur.

Medel som inte har använts eller som inte använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare. Ni kan läsa mer om återrapporten i anvisningarna.

Kontakt

Äldreomsorg