Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Utlysningsdatum: 2023-01-27
Sista ansökningsdag: 2023-10-31
Tid kvar att ansöka: 40 dagar

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Regeringsbeslut

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Kommunen rekvirerar i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen.

Anvisningar

Rekvirera nu

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2023 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Medel att fördela

Belopp per kommun framgår av fördelningslistan. Medlen omfattar totalt 3 998 500 000 kronor för 2023.

Fördelningslista

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 28 februari 2024 återrapportera hur statsbidraget har använts. Medel som inte förbrukats eller använts i enlighet med villkoren för uppdraget under 2023 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Nya rutiner för utskick av webbformulär för återrapportering av statsbidrag till kommuner

Från och med uppföljningen av 2022 års medel kommer Socialstyrelsen endast att skicka ut webbformulär för återrapportering av statsbidrag till kommunens registratur. Formulären kommer inte längre att skickas till kontaktpersonerna för respektive statsbidrag.

Syftet med denna ändring är att säkerställa att mottagarna tar del av webbformulären och återrapporterar inom utsatt tidsfrist oavsett personalomsättning eller vid kontaktpersonens frånvaro.

Återrapportering 2022 års medel

För mer information om hur ni ska rapportera 2022 års medel se anvisningar.

Anvisningar 2022

Kontakt

Äldreomsorg