Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Utlysningsdatum: 2022-03-01
Sista ansökningsdag: 2022-10-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Utlysning av statsbidrag för 2022 sker sista veckan i februari. Då blir det möjligt för samtliga kommuner att rekvirera medel.

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Kommunen rekvirerar i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet (2022-02-24nr I:3)
Belopp per kommun framgår av fördelningslistan.

Regeringsbeslut

Anvisningar

Fördelningslista

Rekvirera nu

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2022 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 3 998 500 000 kronor för 2022. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 31 oktober 2022. Endast en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2020-12-22 nr I:14) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 28 februari 2023 återrapportera hur statsbidraget har använts. I slutet av bidragsåret skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Medel som inte förbrukats eller använts i enlighet med villkoren för uppdraget under 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Kontakt

Äldreomsorg
Telefonnummer: 070-162 30 01