Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Utlysningsdatum: 2021-02-25
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Kommunen rekvirerar i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen.

Frågor och svar

Vad är syftet med statsbidraget?

Att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre personer och personer med demenssjukdom.

Vilka kan rekvirera medlen?

Samtliga kommuner.

Kan enskilda utförare få del av medlen?

Ja, om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget.

Vad kan ni rekvirera medel för?

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara:

 • förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
 • arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
 • förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på ledningsnivå i
  enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom
 • aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre
 • öka personalkontinuiteten
 • förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och sjukvården
 • förebygga smittspridning av covid-19
 • utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare
 • utveckla informationssäkerheten
 • investering i utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
 • övriga investeringar som syftar till att öka kvalitén i vården och omsorgen av äldre
  personer
 • kostnader för kompetenshöjande insatser

Kan medlen användas för LSS-personal?

Ja, förutsatt att de huvudsakligen arbetar med äldre och/eller personer med demenssjukdom, och i övrigt uppfyller de villkor som är uppställda för medlen.

Kan medlen användas för vikarier?

Ja, medlen får användas för vikariekostnader.

Kan medlen användas till att förstärka redan befintliga aktiviteter?

Ja, medlen kan av kommunerna användas till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet. Medlen får användas till kostnader relaterade till god vård och omsorg av äldre personer och personer med demenssjukdom.

Ska enskilda utförare redovisa användningen av medlen till socialstyrelsen?

Nej, det är kommunerna som redovisar till Socialstyrelsen hur medlen har använts.

Vilka krav ställs på redovisningen?

Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i januari 2022. Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket medel som kommunen har använt och vad medlen har gått till, hur tillskottet har påverkat kommunens egen tilldelning av medel till äldre-omsorgen samt i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till medlen.

Vad händer efter 2021?

Regeringen fattar beslut om detta i slutet av december 2021. Medlen betalas ut under förutsätt-ningen att regeringen beviljar medel för detta ändamål.

Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet (2020-12-22 nr I:14)

Regeringsbeslut

Anvisningar

Fördelningslista

Rekvirera nu

 

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 november 2021 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
  Läs mer om ombudsansökan
 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 3 998 500 000 kronor för 2021. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2021. Endast en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2020-12-22 nr I:14) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts. I slutet av bidragsåret skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Rekvirerade medel kommer inte att återkrävas.

Kontakt

Äldreomsorg
Telefonnummer: 075-247 40 81