Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet, bidragsår 2024 och 2025

Utlysningsdatum: 2023-08-21
Sista ansökningsdag: 2023-10-03
Tid kvar att ansöka: 12 dagar

Bakgrund

Statsbidraget finns för att stärka det civila samhällets möjligheter att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld.

I förordningen sammanförs fyra befintliga statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet som Socialstyrelsen i dag hanterar:

  • Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
  • Statsbidrag till Brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
  • Statsbidrag för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser
  • Statsbidrag till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och är rikstäckande organisationer vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse (förordning 2011:1062)

Statsbidraget söks för två år i taget, bidragsår 2024 och bidragsår 2025.

information inför ansökan för bidragsår 2024 och 2025

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att stärka det civila samhällets möjligheter att, genom sådan verksamhet som avses i 1 § förordning (2022:257) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet, bidra till att förbättra levnadsvillkoren för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld.

Statsbidraget avser år 2024 och 2025 och fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

En ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. Med statsbidrag jämställs exempelvis bidrag som lämnas enligt förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

Målgruppen är kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt ändamål att arbeta förebyggande eller motverkande eller att stödja eller förbättra situationen för brottsoffer, inom ett eller flera av följande områden:

  1. mäns våld mot kvinnor,
  2. våld i nära relationer,
  3. sexuellt våld,
  4. hedersrelaterat våld och förtryck
  5. prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vilka som kan ansöka

Lokala organisationer

Lokala organisationer som bedriver verksamhet som är lokalt förankrad. Lokala organisationer kan ansöka om både organisations- och verksamhetsbidrag.

Riksorganisationer

Verksamhetsbidrag lämnas till riksorganisationer för insatser som stöder organisationernas lokala, regionala eller samordnande arbete. Med riksorganisation avses att den ideella organisationen har en riksomfattande organisation med en lokalt eller regionalt förankrad verksamhet.

Organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse

Verksamhetsbidrag lämnas också till organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse för att främja nationella insatser som stöder förutsättningarna för sådan verksamhet som avses i 1 § förordningen (2022:257). Med riksintresse avses att organisationen bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt. Det kan till exempel vara en verksamhet som är riktad till en särskild målgrupp eller en organisation som har en speciell kompetens med nära anknytning till syftet för statsbidraget.

Förordning 2022:257

Frågor och svar - Brottsofferförordningen

Vad menas med att vara en organisation av riksintresse?

Organisationen bedriver en verksamhet av allmänt intresse i hela landet och inte endast lokalt. Exempelvis organisationer som representerar någon av Sveriges nationella minoriteter eller organisationer som är bildade på etnisk grund och har medlemmar på ett fåtal orter. Andra exempel är organisationer som utan att vara en riksorganisation representerar personer med funktionsnedsättning, eller organisationer som har en speciell kompetens/funktion med nära anknytning till syftet för statsbidraget.  

Vad menas med att vara en riksorganisation?

En riksorganisation har en riksomfattande verksamhet med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet. Vid bedömningen av den geografiska spridningen vägs det in huruvida organisationen är fysiskt förankrad lokalt eller regionalt. Endast administrativ förankring utan kontor eller lokal bedöms i regel inte komma det lokala arbetet till del. Huruvida organisationen är förankrad över hela landet och inte endast i exempelvis södra delen av Sverige kan också ligga till grund för bedömningen.

Vad menas med lokal organisation?

Med lokal organisation avses en organisation som är lokalt förankrad. Här ryms exempelvis lokala kvinno- och tjejjourer. Att lokala kvinnojourer som i varierande utsträckning tar emot placeringar (exempelvis skyddat boende) på uppdrag av andra kommuner än den egna, ändrar inte deras karaktär av lokal organisation. Även andra organisationer med lokal verksamhet omfattas, exempelvis stödverksamheter för den som utsatts för sexuella övergrepp eller mansjourer. Likaså bedriver brottsofferjourer verksamhet som är lokalt förankrad.

Vad innebär det att organisationen bedriver verksamhet med huvud-sakligt ändamål att stödja eller förbättra situationen för brottsoffer?

Med huvudsakligt ändamål avses att organisationerna ska ha den inriktning på sin verksamhet som anges i 1 §, de organisationer som kommer i fråga för bidraget ska huvudsakligen verka inom ett eller flera av dessa områden.

Avsikten med bidraget är således inte att organisationer som huvudsakligen arbetar med andra frågor, t.ex. idrottsföreningar, men som i sin verksamhet även arbetar exempelvis förebyggande mot våld, ska bli aktuella för detta bidrag. Bidraget avser att ge ett långsiktigt och förutsägbart stöd till vissa organisationer på brottsofferområdet i syfte att på bästa sätt uppnå syftet med bidraget, inte att stödja alla organisationer som i någon mån verkar på området.

Omfattas Brottsofferjourer av bidraget?

När det gäller de lokala brottsofferjourerna, kommer det att behöva bedömas i varje enskilt fall huruvida dessa har sådan verksamhet som huvudsakligen stödjer brottsoffer enligt de i förordningen angivna områdena. De lokala brottsofferjourerna finansieras huvudsakligen genom det bidrag som Brottsoffermyndigheten fördelar, dvs. enligt förordningen (1994:426) om brottsofferfond. En ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. Med statsbidrag jämställs bidrag som lämnas enligt förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

Kan statsbidraget finansiera skyddat boende?

Nej, eftersom verksamhet i form av skyddat boende utgör ekonomisk verksamhet beviljas statsbidrag inte till den delen av verksamheten.

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste den ideella föreningen eller stiftelsen ha ett godkänt ombud.
Mer om ombudsansökan.

Sista ansökningsdag för bidragsår 2024 och 2025 är 3 oktober 2023.

Ansökan öppnar 15 juni 2023

Ansvisningar

Ansök nu

När kan ni använda medlen?

Ett beslut om bidrag kan avse en tidsperiod om två år. Om det finns skäl för det kan ett beslut om bidrag i stället avse ett år. Socialstyrelsen planerar att betala ut medlen för 2024 under första kvartalet 2024. Medlen för bidragsår 2024 kan användas till och med den 31 december 2024 och medlen för bidragsår 2025 till och med 31 december 2025. Socialstyrelsens planering är att de organisationer som beviljats medel för 2025 ska få dessa i januari 2025.

Beslut om fördelning för 2024 och 2025

Samtliga sökande får beslut första kvartalet 2024. Medel betalas ut så snart som möjligt på det bankgiro eller plusgiro som ni har angett i er ansökan.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Övrig information

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Kontakt

Brottsoffer
Telefonnummer: 075-247 41 28