Statsbidrag till regioner för att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens arbete med hembesöksprogram.
Utlysningsdatum: 2024-02-06
Sista ansökningsdag: 2024-04-05
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Medel fördelas till regioner som inför eller utvecklar utökade hembesöksprogram i områden med socioekonomiska utmaningar. Medlen ska vara ett stöd till regioner för att införa eller utveckla utökade hembesöksprogram i samverkan med kommuner.

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att införa och utveckla utökade hembesöksprogram inom barnhälsovården. Under 2024 får statsbidraget användas för att planera, införa eller vidareutveckla utökade hembesöksprogram. Det betyder att regionerna endast får använda bidraget för en utökning av hembesöksprogram, och inte för redan existerande hembesök. Planeringen ska ske i samverkan med andra centrala aktörer som socialtjänstens förebyggande verksamhet, tandvården, mödrahälsovården och förskolan.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas till och med den 31 december 2024.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar hembesöksprogrammet

Rekvirera nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 82 000 000 kronor att fördela. Se fördelningsnyckeln nedan.

Fördelningslista för hembesöksprogrammet 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Senast den 1 mars 2025 ska de regioner som fått statsbidraget återrapportera till Socialstyrelsen hur 2024 års statsbidrag använts. Redovisningen ska också innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för er samverkan med kommuner. Socialstyrelsen skickar i början av 2025 ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registratur för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Medel som ni inte använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Vi skickar en faktura till berörda regioner.

Kontakt

Barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram