Statsbidrag till regioner för att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens arbete med hembesökprogram.
Utlysningsdatum: 2023-08-24
Sista ansökningsdag: 2023-10-31
Tid kvar att ansöka: 40 dagar

Det förebyggande arbetet i form av utökade hembesök ska:

  • Stärka och vidareutveckla utökade hembesöksprogram inom barnhälsovården.
  • Utgå från barnhälsovården och ske i ökad samverkan mellan centrala aktörer, såsom socialtjänsten, tandvården, mödravården och förskolan.
  • Stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn, samt till integrationsmöjligheter, med särskilt fokus på barn i utsatta områden.
  • Bidra till en god språkutveckling, samt goda språkkunskaper i det svenska språket bland barn.
  • Bidra till ökat deltagande i förskolan.

Medel fördelas till de regioner som förbereder eller vidareutvecklar utökade hembesöksprogram, företrädesvis inom områden med socioekonomiska utmaningar under år 2023.  Medlen ska vara ett stöd till regioner för att införa eller utveckla utökade hembesöksprogram i samverkan med kommuner.

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att stärka och vidareutveckla utökade hembesöksprogram inom barnhälsovården Under 2023 får statsbidraget användas för att planera, starta upp eller vidareutveckla utökade hembesöksprogram. Regionerna får därmed endast bidrag för en utökning av hembesöksprogram, och inte för redan existerande hembesök. Planeringen ska ske i samverkan med andra centrala aktörer såsom socialtjänsten, tandvården, mödrahälsovården och förskolan.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive region högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar hembesöksprogrammet

Rekvirera nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 42 000 000 kronor att fördela. Se fördelningsnyckeln nedan.

Fördelningslista för hembesöksprogrammet 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regioner som mottagit statsbidrag ska senast den 1 mars återrapportera till Socialstyrelsen hur 2023 års statsbidrag har använts inklusive en ekonomisk redovisning. Socialstyrelsen skickar i början av året ett webbaserat återrapporteringsformulär till regionens registratur för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Medel som inte har använts eller som inte används i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Vi skickar en faktura till berörda regioner.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefonnummer: 075-247 46 95