Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

Utlysningsdatum: 2024-01-24
Sista ansökningsdag: 2024-03-06
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

Kommuner kan ansöka om statsbidrag för åtgärder inom:

  1. krigsorganisation och krigsplacering,
  2. samverkan och ledning,
  3. kontinuitetshantering,
  4. beredskapsplanering
  5. utbildning och övning
  6. informationssäkerhet
  7. målgruppsanpassad kriskommunikation

Vilka som kan ansöka

Kommuner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2023:490) om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap.

Fördelning 2024

Fördelningslista 2024

Villkor för ansökan

Förutsättningarna för bidraget anges i förordning (2023:490). Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste kommunen ha ett godkänt ombud.

Frågor och svar

Förtydligande avseende krisberedskap och höjd beredskap

Statsbidraget är reglerat i Förordning (2023:490) om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap. Statsbidraget ska finansiera åtgärder för att stärka verksamheterna under höjd beredskap.
"Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan upprätthållas under höjd beredskap."

Statsbidraget ska finansiera åtgärder för att nå syftet inom de sju utpekade områdena.

Kommunen kan ansöka om statsbidrag för åtgärder inom krisberedskap som leder till att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

Läs gärna nedan utdrag från Kunskapsguiden.se för utförligare beskrivning av begreppen.
"Civilt försvar är det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och regioner, företag och föreningar i syfte att skydda och försvara samhället när det är krig eller fara för krig. Det kan vara transporter, att skydda människor, eller att se till att sjukvård och omsorg fungerar.

Enligt ansvarsprincipen ska den aktör som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också göra det vid höjd beredskap. Samhällets ordinarie förmågor utgör därmed grunden för det civila försvaret. Det civila försvaret och krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för samordning, planering och förberedelser. Det civila försvaret så långt som möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. Den yttersta krisen, det vill säga ett väpnat angrepp, ska vara dimensionerande."

1. Hur många år framöver vet vi att statsbidraget kommer att betalas ut?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Vi behöver alltid vänta på höstbudgeten och regleringsbrev för varje år för att veta säkert att vi får medel. Socialstyrelsen planerar att utlysa medel för år 2025 redan hösten 2024, dock kan beslut fattas först år 2025 på grund av att regleringsbreven kommer i slutet på december 2024.

2. Vad finns det för fördelningsprinciper?

Alla kommuner som ansöker om bidraget blir beviljade bidrag under i förutsättning att de följt villkor och söker för områden och åtgärder i enlighet med de villkor som framkommer i förordningen 2023:490 och Socialstyrelsens anvisningar. Om statsbidraget blir översökt kommer kommuner bli beviljade en mindre andel av vad de har sökt. Beloppsmässig prioritering kommer att göras.

3. Vad gäller för regionerna?

Regionerna kommer att kunna söka statsbidrag 2024. Statsbidraget regleras i förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

4. Vad är gränsdragningen mellan Socialstyrelsens finansiering och den finansiering kommunerna får via överenskommelserna mellan MSB och SKR?

Finansieringen från Socialstyrelsen är endast riktad till socialtjänst och hälso-och sjukvårdsverksamhet och för arbete med åtgärder. Om kommunen får finansiering från MSB (eller andra myndigheter) behöver dessa medel hållas isär det vill säga den finansiering kommunen får från Socialstyrelsen ska separeras från MSB:s och annan offentlig finansiering.


5. Hur tänker man med fördelningen av medel mellan kommun och region avseende om vem som ansvarar för hemsjukvården? Kan kommuner som hanterar hemsjukvården (HSL insatserna i eget boende eller på boende) bli kompenserade för det?

Om en kommun ansvarar för hemsjukvården kan kommunen söka bidrag för denna del.

6. Hur redovisar man statsbidraget?

Kommunerna kommer att behöva fylla i ett frågeformulär som innehåller frågor om budget och vilka åtgärder som genomförts under 2024. Det är därför viktigt att ni ser till att dokumentera uppgifter om hur ni använder bidraget och vad ni uppnår.

Varje kommun ska i mars 2025 återrapportera hur statsbidraget för 2024 har använts. Mer information om redovisningen finns att läsa i anvisningarna som är publicerade på statsbidragets webbsida.

7. Finns det något tak för hur mycket pengar kommunen kan ansöka om?

Nej. Kommunen behöver avgöra vad de kan genomföra under 2024 och ansöka om bidrag för det. Bidrag får dock endast ges i mån av tillgång på medel.

8. Finns det några begränsningar att söka pengar för åtgärder av mer stadigvarande karaktär? Exempelvis så kan krigsplacering och allt arbete det innebär administrativt, vara något som fortsätter i stort varje kommande år, pga. omsättning av personal.

Kommunerna kan endast söka medel för ett år i taget. Socialstyrelsen planerar att utlysa medel för 2025 redan hösten 2024.

9. Många av de åtgärder som behöver göras, enligt 4 §, inom kommunerna är verksamhetsövergripande och kan inte sägas beröra specifikt socialtjänsten eller den kommunala hälso- och sjukvården.

(Exempel 1: om man tänker att en åtgärd är att arbeta med krigsplacering vill kommunen antagligen göra det för hela organisationen och inte enbart för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hur söker man då statsbidrag för detta inom ramarna för förordningen? Söker man för hela arbetet med att krigsplacera kommunens personal eller gör man en uppskattning för kostnaden som berör arbetet med just att krigsplacera personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård?) (Exempel 2: inom området nödvatten det kan vara så att det inte är socialtjänsten som kommer köpa in det utan det är en annan verksamhet som kanske äger själva nödvattendunkarna.)

- Kommunerna gör en uppskattning för kostnaden som berör arbetet med just att krigsplacera personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård och söker medel för endast den delen från Socialstyrelsen. Samma gäller för inköp av material och utrustning. Kommunen får göra en uppskattning för verksamheterna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

10. Många av de åtgärder som behöver göras inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens beredskap kanske inte kommer att utföras av de förvaltningar som ansvarar för dessa frågor. Kan de pengar kommunerna ansöker om tillfalla förvaltningar som inte arbetar med socialtjänst och hälso- och sjukvård?

Ja, det är okej om bidrag tillfaller en annan förvaltning för att arbeta med socialtjänst och hälso- och sjukvårdens beredskap. Statsbidraget ska användas för att stärka socialtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheters beredskap så att verksamheter kan upprätthållas under höjd beredskap.

11. Kan kommunen söka bidrag för åtgärder som berör kommunalägda bolag?

Kommunen söker som organisation. Statsbidraget får finansiera kommunalägda bolag som är en del av kommunens totala koncern på samma sätt som privata aktörer. Se svar under fråga 13.

12. Om kommuner har gemensamma nämnder, hur gör man då med ansökningarna av statsbidrag? Bör man i så fall ta något särskilt i hänseende när man ansöker?

Kommunen söker som organisation för samtliga nämnder. Specificering av vilka nämnder som är aktuella ska ske i ansökan.

13. Kan man söka bidrag för åtgärder som privata aktörer är delaktiga i? Det gäller i de fall privata aktörer som inte bara är delaktiga utan är verksamhetsutövare inom området, exempelvis inom omsorg. Kan det exempelvis täcka kostnader för övningsverksamhet med privata aktörer eller mer konkreta åtgärder så som reservkraft för privata boenden?

En kommun kan söka medel för utbildning och övning tillsammans med av kommunen upphandlade utförare av verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kommunen kan även söka medel för planering tillsammans med de upphandlade utförarna ifråga om kontinuitetshantering, beredskapsplanering, samverkan och ledning samt informationssäkerhet och målgruppsanpassad kriskommunikation för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap som resulterar i att kommunens verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan upprätthållas under höjd beredskap.

Det är kommunen som fortfarande är mottagare av bidrag som ansvarar för redovisning enligt 13 § och för att återbetala bidrag enligt 16 § i förordningen (2023:489) som inte har använts i enlighet med förordningen.

En kommun ska som utgångspunkt inte betala för en privat aktörs reservkraft. Om det är fördelaktigt för en kommun som, enligt kommunallagen (2017:725), har överlämnat ansvaret till en privat utförare att tillhandahålla till exempel reservkraft, behöver det för prövningen av bidraget säkerställas att det är kommunens ansvar och att kommunen äger investeringen.

14. Kan kommunen köpa in material och utrustning för lagerhållning till en privat aktör?

Se svar under fråga 13.

15. Täcker statsbidraget eventuella omkostnader kring avtalsskrivandet, tex. juridisk hjälp?

Nej. Kommuner kan inte söka medel för några omkostnader kopplat till avtalsskrivande.

16. Kan ett kommunalförbund som ansvarar för sjukvård och omsorg ansöka om statsbidraget?

Ja, för den del av kommunalförbundet som ansvarar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

17. Kan medel användas för att ta fram en katastrofmedicinsk beredskapsplan?

Ja.

18. Kommunen vill anställa en person som ska arbete med områden som anges i Socialstyrelsens anvisningar i fyra kommuner. Exempelvis denna person ska arbeta i fyra kommuner då dessa kommuner samarbetar. Ska varje kommun söka en del av tjänst, eller är det mer fördelaktigt att en kommun söker för hela tjänsten?

Varje kommun ska söka del av tjänst och särredovisa kostnaderna.

19. Kan kommunen söka bidrag för investeringar under 2024 om betalning och installation sker 2025?

Nej om betalning sker 2025 och installation sker 2025 så kan inte kommunen söka medel för åtgärden under 2024.

20. Hur ser Socialstyrelsen på möjligheten att fördela om sökta medel vid behov? Såklart till ”annat” som stärker socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens förmåga vid höjd beredskap. Förväntas vi föra dialog med er om det krävs förändringar mellan områdena?

Syftet med statsbidraget är att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att den kan upprätthållas under höjd beredskap. Om ni efter beslut av statsbidrag behöver planera och prioritera om, men fortfarande håller er inom ramen för bidraget, så är det okej.

Om ni däremot gör stora förändringar och istället vill genomföra åtgärder inom ett övrigt område ni inte sökt medel för, och är osäkra på om detta ligger inom ramen för bidraget, bör ni höra av er till Socialstyrelsen.

Så länge ni håller er inom ramen för bidraget behöver vi inte ha en dialog om detta, men det är något som ni behöver ta upp i återrapporteringen som kommer under 2025.

21. Var anger vi kostnader relaterade till utbildnings- och övningsverksamhet inom ramen för bidraget, som omfattar ett stort antal medarbetare?

Kostnaderna kan läggas under övriga kostnader i kostnadsplanen, samt även kort beskrivas.

22. Kan statsbidrag sökas för kostnad för underhåll och service av utrustning och andra investeringar som kommunen har?

Nej.

Anvisningar 2024

Mer om ombudsansökan

Ansök nu

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska året efter bidragsåret återrapportera hur bidraget har använts. Mer information kommer publiceras på webbsidan under 2024.

Medel som inte har använts under året eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Kontakt

Alma Haracic

Kontakt

Sara Gustafsson