Stimulera etablering av verksamheter för meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Utlysningsdatum: 2024-03-06
Sista ansökningsdag: 2024-04-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet är att efter ansökningsförfarande fördela verksamhetsbidrag till vissa juridiska personer i syfte att stimulera etablering av verksamheter som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vid fördelningen av statsbidrag ska etablering av verksamheter i geografiska områden där verksamheter saknas eller är små i relation till befolkningens storlek särskilt beaktas.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som utan vinstsyfte under minst ett år bedrivit verksamhet som är särskilt anpassad till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Hur ansöker ni?

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om villkoren i anvisningar för ansökan

Hur får ni del av medlen?

Ansökan ska ha kommit till oss senast den 15 april 2024.

Regeringsbeslut, uppdrag 3

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 14 500 000 kronor. Organisationerna får använda medlen under 2024.

Beslut om fördelning för 2024

Socialstyrelsen har fördelat 4 019 000 kronor för 2024.

Fördelningslista 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ni ska återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt statsbidrag senast den 1 mars 2025. Återrapporteringen görs via ett webbaserat frågeformulär som kommer att skickas ut vid årsskiftet 2024/2025. Frågeformuläret består av två delar. I den ena ska ni redovisa

  • hur ni använt statsbidraget,
  • vilka resultat ni uppnått och
  • hur dessa resultat förhåller sig till de mål som ni fått bidraget för.

Den andra delen är en ekonomisk redovisning.
En revisor ska granska er rapportering av hur statsbidraget använts. Om det bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§socialförsäkringsbalken (2010:110), ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorns granskning ska skickas in till Socialstyrelsen i samband med återrapporteringen.

Statsbidraget lämnas för ett bidragsår i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Om ni inte har använt hela det belopp som utbetalats ska ni betala tillbaka det som blivit över till Socialstyrelsen.

Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte har använts i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Ett sådant villkor är att mottagaren ska lämna in återrapporteringen till Socialstyrelsen inom angiven tidsfrist.

 

Kontakt

Juridiska personer
Telefonnummer: 075-247 30 00