Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utlysningsdatum: 2022-05-11
Sista ansökningsdag: 2022-09-06
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget avser utvecklingsarbete för att förbättra vården för barn och unga som vårdas vid SiS med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och som även har stora behov av psykiatrisk vård.

Socialstyrelsens uppdrag syftar till att förbereda och samordna genomförandet av pilotprojektet och att utvärdera om en integrerad vårdform kan vara ett ändamålsenligt och effektivt sätt att tillgodose målgruppens sammantagna behov av vård från både psykiatrin och SiS.

Regeringsbeslut 2019-09-19

Rapporten Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att fördela 15 miljoner kronor per år till de regioner som deltar i pilotprojektet under åren 2021–2024. Ansökan och fördelning görs för två år i taget, 2021-2022 respektive 2023-2024.

Vilka som kan ansöka om medel

Regioner

Villkor för ansökan

Statsbidraget kan sökas för två år i taget, 2023–2024.

Sista ansökningsdag inför 2023–2024 är den 6 september 2022. Statsbidraget betalas ut för ett år i taget under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för respektive bidragsår.

Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten till Socialstyrelsen

Ansökningsblankett

Anvisningar för ansökan

Bilaga 1 till ansökan

Bilaga 2 till ansökan

Beslut om fördelning

Socialstyrelsen har för fördelat 15 miljoner kronor för år 2023. Socialstyrelsen har beslutat att fördela 15 miljoner kronor för år 2024, under förutsättning av beslut om fördelade pengar i regleringsbrev från regeringen för 2024.

Fördelningslista 2023-2024

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i under hösten 2022.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ni ska senast den 29 februari 2024 redovisa hur beviljade medel för 2023 har använts. Information och återrapporteringsformulär skickar vi till bidragsmottagarna i mitten på januari 2024.

Statsbidrag som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Har du frågor om detta statsbidrag?

Vid frågor om statsbidraget, kontakta Ann Bengtsson nedan.

Frågor om stöd till utvecklingsarbetet, kontakta Karin Hermansson nedan.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81

Kontakt

Karin Hermansson
Telefonnummer: 075-247 32 48