Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS)

Statsbidraget avser utvecklingsarbete för att förbättra vården för vissa unga som vårdas vid SiS med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och som även har stora behov av psykiatrisk vård.
Utlysningsdatum: 2020-02-01
Sista ansökningsdag: 2020-04-20
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsens uppdrag syftar till att förbereda och samordna genomförandet av pilotprojektet och att utvärdera om en integrerad vårdform kan vara ett ändamålsenligt och effektivt sätt att tillgodose målgruppens sammantagna behov av vård från både psykiatrin och SiS.

Regeringsbeslut 2019-09-19

Rapporten Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av samtliga regioner.

Villkor för ansökan

Pilotprojektet ska genomföras under åren 2021–2024. Statsbidraget kan sökas för två år i taget, 2021–2022 och 2023–2024.

Sista ansökningsdag inför 2021–2022 är den 20 april 2020. Statsbidraget betalas ut för ett år i taget under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för respektive bidragsår.

Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för 2021 ska ha kommit in senast den 20 april 2020.

Ansökningsblankett

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen har 15 miljoner kronor att fördela för 2021 till maximalt fyra regioner.

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i början av juni 2020.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ni ska senast den 1 mars 2022 redovisa hur beviljade medel för 2021 använts. Information och återrapporteringsformulär skickar vi till bidragsmottagarna före årsskiftet 2021/2022

Har du frågor om detta statsbidrag?

Vid frågor om statsbidraget, kontakta Ann Bengtsson nedan.

Har du frågor som gäller stöd till utvecklingsarbetet, kontakta Pär Alexandersson.

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81