Pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utlysning av extra medel.
Utlysningsdatum: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsens uppdrag syftar till att förbereda och samordna genomförandet av pilotprojektet och att utvärdera om en integrerad vårdform kan vara ett ändamålsenligt och effektivt sätt att tillgodose målgruppens sammantagna behov av vård från både psykiatrin och SiS.

Regeringsbeslut 2019-09-19

Rapporten Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att fördela 15 miljoner kronor per år till de regioner som deltar i pilotprojektet under åren 2021–2024. Ansökan och fördelning görs för två år i taget, 2021-2022 respektive 2023-2024.

Socialstyrelsen har beviljat totalt 11 089 785 kronor till Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland för år 2021.

De tre regionerna kan nu få ta del av de återstående 3 910 215 kronor som finns att fördela för 2021. Det gäller under förutsättningen att regionerna gör en ny ansökan om statsbidrag. Av ansökan ska framgå hur regionerna kan utnyttja medlen enligt syftet med statsbidraget.

Vilka som kan ansöka

De tre regioner som är beviljade statsbidrag för deltagande i det här pilotprojektet.

Villkor för ansökan

Sista dag att ansöka om extra medel för 2021 är den 6 maj 2021. Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till Socialstyrelsen. 

Ansökningsblankett

Anvisningar för ansökan

Bilaga till ansökan

Extra medel att fördela

Socialstyrelsen har 3 910 215 kronor att fördela för 2021.

Beslut på ansökan

Beslut fattas i juni 2021.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Ni ska senast den 1 mars 2022 redovisa hur beviljade medel för 2021 har använts. Information och återrapporteringsformulär skickar vi till bidragsmottagarna före årsskiftet 2021/2022

Har du frågor om detta statsbidrag?

Vid frågor om statsbidraget, kontakta Karin Blomdahl nedan.

Har du frågor som gäller stöd till utvecklingsarbetet, kontakta Pär Alexandersson nedan.

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04

Kontakt

Pär Alexandersson
Telefonnummer: 075-247 31 41