Kvinno- och tjejjourer, påfyllnadsmedel avseende bidragsår 2023

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att efter rekvisition betala ut ytterligare 49 000 000 kronor i påfyllnadsmedel i statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Medlen betalas till de lokala kvinno- och tjejjourer som beviljats statsbidrag för 2023 inom ramen för förordning 2015:454 om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Medlen är procentuellt fördelade utifrån respektive organisations tidigare beslut.
Utlysningsdatum: 2023-05-10
Sista ansökningsdag: 2023-10-10
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Det kan vara bra att känna till att dessa påfyllnadsmedel inte avser de organisationer som mottagit statsbidrag för bidragsår 2023 enligt förordning 2022:257 om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet.

Statsbidraget finns för att stödja lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn, och våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld.

Vilka som kan rekvirera

Medlen fördelas proportionerligt efter rekvisition till de kvinno- och tjejjourer som beviljats medel för 2023 inom ramen för statsbidraget till kvinno- och tjejjourer. Se fördelningslistan nedan.

Vad kan ni använda medlen till?

De kvinno- och tjejjourer som omfattas av att ta del av påfyllnadsmedlen får rekvirera medel för den verksamhet som de beviljades medel för bidragsår 2023.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidra-get som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar för ansökan

Rekvirera nu

Beslut om fördelning för 2023

Organisationer som har rätt att rekvirera medel kan göra det till och med den 1 oktober 2023.

Fördelningslista 2023

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Beslut om fördelning av statsbidrag gör Socialstyrelsen under förutsättning att riskdagen fattar beslut om medel för ändamålet samt att förordning 2015:454 fortsätter att gälla.
Syftet med förordningen är att stödja kvinno- och tjejjourer i insatser för att förebygga män och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Statsbidraget får användas till personal som utför verksamhet som står beskrivet i § 2 i förordningen. Statsbidraget får däremot inte användas till personal i skyddat boende. Bidraget omfattar inte kostnader som rör det skyddade boendet om det inte gäller säkerhetsåtgärder. Socialstyrelsens tolkning av säkerhetsåtgärder är skalskydd, exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten.

Statsbidraget får inte användas till att betala hyra och inte heller till förskottslöner, arbetet ska utföras under den period som statsbidraget beviljats för.

Det utbetalade beloppet ska förbrukas senast den 31 december det året som bidraget avser. Organisationerna ska återrapportera till Socialstyrelsen senast den 1 mars året efter. Vi skickar under december månad ut en elektronisk blankett till samtliga organisationer som har fått statsbidrag. Om organisationen har pengar över kommer Socialstyrelsen att fakturera beloppet. Gör inga spontaninbetalningar!

Om statsbidraget har använts till sådant som inte omfattas av förordningen riskerar organisationen att bli återbetalningsskyldig.

Förordning (2015:454)
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Återrapportering till Socialstyrelsen

Återrapportering av påfyllnadsmedlen kommer att ske tillsammans med återrapportering av de redan beviljade medlen i statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december bidragsåret ska återbetalas.