Statsbidrag för 2024 för att stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR)

Utlysningsdatum: 2024-02-16
Sista ansökningsdag: 2024-05-07
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att genomföra insatser som syftar till att öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) och öka följsamheten till förskrivna FaR. Insatserna ska kunna komma alla vårdgivare på primärvårdsnivå tillgodo, även inom kommunal hälso- och sjukvård och elevhälsa. Detta för att medlen ska komma patienter till godo oavsett vårdgivaransvar.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga regioner

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas från 1 januari 2024 till och med den 31 december 2024.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidra-get som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar
Fördelningslista

Rekvirera nu

 

Frågor och svar

Vad betyder det att insatserna ska komma alla vårdgivare på primärvårdsnivå tillgodo?

På primärvårdsnivå finns ett delat huvudmannaskap mellan regioner och kommuner.
Statsbidraget kan endast rekvireras av regionerna, men genom att samverka med kommunerna kan satsningen kommer fler patienter tillgodo.
Respektive region kan utifrån sin bedömning välja aktiviteter utan begränsningar till om det är primärvård eller specialiserad vård som ansvarar för patienten.

Målet är att öka användandet av metoden FaR och följsamheten till förskrivningarna och att satsningen ska stödja patienter oavsett vilken vårdgivare som har ansvaret för patienten.

Får statsbidraget användas till andra metoder som gynnar fysisk aktivitet?

I den här satsningen vill regeringen satsa på metoden FaR. Syftet är att öka dels förskrivningen av FaR samt öka följsamheten till förskrivna FaR. All vård till patienter utgår från en individuell bedömning och den legitimerade personalen avgör vilken metod som passar till den enskilde patienten.

Vi planerar att utveckla vårat journalsystem för att stödja förskrivningarna av FaR, men vad görs nationellt?

Satsningen på att öka förskrivningen och följsamheten till FaR är bred. E-hälsomyndigheten har uppdrag att kartlägga tekniska förutsättningar och stöd, ett arbete som även sker i samverkan med Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA. Socialstyrelsen kommer kartlägga möjligheterna att ta fram koder för ordinationsorsaker till icke farmakologiska åtgärder.

Vad händer efter 2023?

Regeringens ambition är att stadsbidraget kommer även 2024- 2026 och sen löper på tills vidare, under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Ambitionen är även en ökning av den totala summan statsbidrag, se pressmeddelandet på regeringen.se Satsning för att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept - Regeringen.se

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 59 000 000 kronor för 2024. Av fördelningsnyckeln framgår hur stort belopp som varje region kan rekvirera.

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 7 maj 2024. Endast en rekvisition per region. Socialstyrelsen betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionerna har kommit in.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?

Regioner som har tagit emot statsbidrag för 2024 ska senast den 28 februari 2025 skicka in en redovisning av hur medlen har använts. I början av 2025 skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat frågeformulär via regionens registratur. Detta frågeformulär ska användas vid återrapporteringen och kommer i huvudsak att innehålla frågor om hur statsbidraget har använts, samt vilka aktiviteter som regionen har genomfört och vilka resultat som har uppnåtts. En undertecknad version behöver inte längre skickas in.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Separat konto för redovisning

Socialstyrelsen rekommenderar att regionen särredovisar de mottagna medlen på ett separat konto. Socialstyrelsen kan komma begära in kontoutdrag i samband med bidragets återrapportering.

Kontakt

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR)
Telefonnummer: 075-247 30 00