Statsbidrag för att öka antalet vårdplatser

Utlysningsdatum: 2023-07-03
Sista ansökningsdag: 2023-11-07
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Information till regioner om statsbidrag för att öka antalet disponibla vårdplatser (dnr S2024/00483)

Den 29 februari fattade regeringen beslut om att Socialstyrelsen ska fördela 1 990 000 000 kr i statsbidrag till regionerna för att öka antalet disponibla vårdplatser. Socialstyrelsen kommer att lysa ut statsbidraget i oktober 2024. Uppdraget ser likadant ut som 2023 (dnr S2023/00680) och fördelningen av bidraget kommer att ske på samma sätt som förra året. Nytt för i år är Socialstyrelsen kommer inhämta så mycket information som möjligt direkt från SKR:s insamling av vårdplatsdata. Syftet är att minska administrationen för regionerna. Regionerna kan dock behöva lämna in egna uppgifter till Socialstyrelsen som ett komplement till SKR:s uppgifter.

Socialstyrelsen återkommer med mer information och anvisningar före midsommar 2024. Vid frågor om statsbidraget mejla till Statsbidrag.vardplatser@socialstyrelsen.se

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela, betala ut och följa upp prestationsbaserade medel till regionerna i syfte att stimulera till en ökning av antalet disponibla vårdplatser. Syftet med statsbidraget är att minska utlokaliseringar och överbeläggningar inom slutenvården samt att i förlängningen förbättra arbetsmiljön för personalen.

Vilka kan ansöka om medlen?

Alla regioner kan, beroende på prestation, ta del av statsbidraget.

Villkor för ansökan

Läs mer om regeringsuppdraget för 2023 på regeringens webbplats.

Medlen till regioner betalas ut engångsvis i slutet av året. Anmälan för statsbidraget görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker om bidraget behöver en behörig företrädare för regionen (eller en person med fullmakt från den behöriga företrädaren) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombud.
  2. Efter att er ombudsansökan har beviljats kan ni lämna intresseanmälan för statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni lämnar anmälan via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Vid intresseanmälan rekvireras 0 kronor eftersom medlen inom uppdraget är prestationsbaserade.
  3. Anmälan ska ha kommit ut till Socialstyrelsen senast den dag som vi anger.

Anvisningar

Beslut på ansökan

Socialstyrelsen har fördelat totalt 1 990 000 000 kronor i två omgångar om 750 000 000 kronor respektive 1 240 000 000 kronor.

Fördelningslista 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Eftersom 2023 års medel är prestationsbaserade, kommer ingen återrapportering att krävas, men regionerna förväntas lämna in de data som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma om regionerna har uppnått bidragets prestationskrav.

Kontakt

Vårdplatser