Statsbidrag för att öka antalet vårdplatser

Utlysningsdatum: 2023-07-03
Sista ansökningsdag: 2023-11-07
Tid kvar att ansöka: 47 dagar

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela, betala ut och följa upp prestationsbaserade medel till regionerna i syfte att stimulera till en ökning av antalet disponibla vårdplatser. Syftet med statsbidraget är att minska utlokaliseringar och överbeläggningar inom slutenvården samt att i förlängningen förbättra arbetsmiljön för personalen.

Vilka kan ansöka om medlen?

Alla regioner kan, beroende på prestation, ta del av statsbidraget.

Villkor för ansökan

Läs mer om regeringsuppdraget för 2023 på regeringens webbplats.

Medlen till regioner betalas ut engångsvis i slutet av året. Anmälan för statsbidraget görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker om bidraget behöver en behörig företrädare för regionen (eller en person med fullmakt från den behöriga företrädaren) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombud.
  2. Efter att er ombudsansökan har beviljats kan ni lämna intresseanmälan för statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni lämnar anmälan via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Vid intresseanmälan rekvireras 0 kronor eftersom medlen inom uppdraget är prestationsbaserade.
  3. Anmälan ska ha kommit ut till Socialstyrelsen senast den dag som vi anger.

Anvisningar

Ansök nu

Bidragets storlek

För 2023 ska Socialstyrelsen fördela totalt 1 990 000 000 kronor i två omgångar om 750 000 000 kronor respektive 1 240 000 000 kronor.

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

Eftersom 2023 års medel är prestationsbaserade, kommer ingen återrapportering att krävas, men regionerna förväntas lämna in de data som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma om regionerna har uppnått bidragets prestationskrav.

Kontakt

Kajsa Bellander
Telefonnummer: 075-247 37 10

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12