Samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

Statsbidraget ska ge stöd till att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker.
Utlysningsdatum: 2020-10-13
Sista ansökningsdag: 2020-11-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ge stöd till att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker.

Vilka som kan ansöka

Regioner eller kommuner som inte ingår i någon region vars verksamhet har till syfte att utveckla kompetens bland samtliga landstings personal som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravhörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Villkor för ansökan

Statsbidraget regleras i Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation där villkoren för statsbidrag framgår.

Ansökningsblankett

Anvisningar för ansökan

Medel att fördela

Socialstyrelsen meddelar statsbidraget för en period om 3 år.

För år 2018 hade vi 1 miljon kronor att fördela.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En region som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att varje år till Socialstyrelsen lämna en återrapportering. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid vilken tidpunkt som redovisningen och redogörelsen ska lämnas. 

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29