Elektronisk kommunikation (samordning)

Statsbidraget ska ge stöd till att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker. Socialstyrelsen hanterar även det statsbidrag som gäller att tillhanda hålla utrustning av elektronisk kommunikation. Denna sida behandlar dock endast information kopplat till samordningen av arbetet med elektronisk kommunikation.
Utlysningsdatum: 2023-11-08
Sista ansökningsdag: 2023-12-08
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ge stöd till att utveckla, förvalta och sprida metoder och teknik för elektronisk kommunikation, och att tillvarata befintlig kunskap om sådana metoder och tekniker.

Vilka som kan ansöka

Samtliga regioner, eller motsvarande. Ansökningsperioden sker vart tredje år, nästa ansökningsperiod öppnar 2024 med förutsättning att Riksdagen beviljar medel för kommande år.

Villkor för ansökan

Regioner, eller kommuner som inte ingår i någon region vars verksamhet har till syfte att utveckla kompetens bland samtliga landstings personal, som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravhörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Statsbidraget regleras i Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation där villkoren för statsbidrag framgår.

Anvisningar för ansökan (pdf)

Ansökningsblankett (word)

Medel att fördela

Socialstyrelsen meddelar statsbidraget för en period om 3 år.

För år 2021-2023 hade vi 1 miljon kronor per år att fördela.

Återrapportering till Socialstyrelsen

En region som tagit emot statsbidrag, enligt denna förordning, är skyldig att varje år till Socialstyrelsen lämna en återrapportering. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid vilken tidpunkt som redovisningen och redogörelsen ska lämnas. 

Kontakt

Mikael Engström Ramírez
Telefonnummer: 075-247 40 29