Statsbidrag till kommunerna för arbete med hälsosamtal för äldre

Utlysningsdatum: 2024-03-26
Sista ansökningsdag: 2024-06-03
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stötta kommuners arbete med att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom arbetet med hälsosamtal. Ett strukturerat hälsosamtal med fokus på individens förutsättningar kan ge personer som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i social isolering en möjlighet att introduceras till aktiviteter som känns meningsfulla och som främjar samhörighet och delaktighet. Statsbidraget kan användas till att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. 

Anvisningar 2024

Frågor och svar

Vad menas med hälsosamtal?

Med hälsosamtal avses ett individuellt, strukturerat samtal med syfte att identifiera äldre personer som upplever ofrivillig ensamhet, samt att identifiera de eventuella hindren som personen upplever för att delta i sociala aktiviteter. Efter att hindren har identifierats kan den enskilde få hjälp att komma på lösningar för att delta i de sociala sammanhang som personen önskar.

Ett hälsosamtal i denna kontext är alltså skiljt från de hälsosamtal som sker inom primärvårdens regi.

Får medlen användas för att finansiera aktiviteter?

Nej. Statsbidraget får inte finansiera aktiviteter för äldre.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner kan rekvirera medel senast den 3 juni 2024. 

Fördelning 2024

Fördelningslista

Medel att fördela

95 000 000 kronor.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas till och med den 31 december 2024.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hinner under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.

Övrig information

Regeringens beslut om att utlysa medel för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom hälsosamtal

Läs mer om psykisk ohälsa bland äldre på kunskapsguiden .

Återrapportering till Socialstyrelsen

Alla som mottagit ett statsbidrag ska året efter svara på frågor om hur de använt medlen. Detta är dels för att Socialstyrelsen ska kontrollera att medlen har använts i enlighet med anvisningar och villkor för bidraget, och dels för att Socialstyrelsen årligen rapporterar till regeringen hur statsbidraget har använts.

Statsbidrag för år 2024

Kommuner som tagit emot statsbidraget för 2024 ska under våren 2025 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till mottagarens registratur.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Rapporter

Redovisning av 2023 års statsbidrag för hälsosamtal

Kontakt

Jenny Andersson