Äldreomsorgslyftet

Utlysningsdatum: 2024-02-13
Sista ansökningsdag: 2024-05-31
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för personalen som studerar och kan inte användas till andra kostnader.

Regeringsbeslut

Vilka kan få statsbidraget

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Kommunen rekvirerar statsbidraget i egenskap av huvudman för den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Kommunen ansvarar för att fördela statsbidrag vidare till egna (kommunala) och privata utförare av äldreomsorgen som har personal som studerar inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Anvisningar 2024

Rekvirera nu

 

Rekvirera statsbidraget via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 31 maj 2024. Endast en rekvisition per kommun kan göras. Statsbidraget kan användas för personalkostnader under hela året 1 januari - 31 december 2024.

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver ni ha en behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) 
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. 

Statsbidrag att fördela

Belopp per kommun framgår av fördelningslistan. Totalt belopp för 2024 är 1 698 500 000 kronor.

Fördelningslista

Frågor och svar om Äldreomsorgslyftet 2024

Vad är syftet med statsbidraget?

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre genom att ge personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Vilka omfattas av statsbidraget?

Målgruppen för statsbidraget är den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Anställda inom äldreomsorgen kan få studera inom ramen för Äldreomsorgslyftet på arbetstid.

Kommunen ska informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Kan vi använda statsbidraget till personal inom LSS-verksamhet som studerar?

Målgruppen för Äldreomsorgslyftet är den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Personal inom LSS-verksamhet som arbetar med boende eller brukare som är äldre än 65 år, kan studera inom Äldreomsorgslyftet. Aktuella utbildningar är de som anges i Socialstyrelsens anvisningar och har relevans för arbetet med omsorgen om äldre.

Vad menas med ”utbildningar där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”? Hur kan en sådan utbildning se ut? Hur omfattande behöver den vara? Måste det vara utbildning i kommunal regi?

Det kan vara både kortare och mer omfattande utbildningar. Till exempel skulle en kortare utbildning kunna behandla ett eller ett fåtal av de kompetensområden som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, medan en mer omfattande utbildning skulle kunna behandla flertalet eller alla kompetensområden.

Utbildningen måste inte vara i kommunal regi. Det går bra också med utbildning som ges av privata utförare och kurser som ges internt. Utbildningen ska uppfylla övriga kriterier, alltså att den har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre och att deltagaren antingen kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i våra allmänna råd eller uppnå kompetens i kompetensmålen för undersköterskor.

När kan vi använda statsbidraget?

Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnader under bidragsåret 1 januari – 31 december 2024. Medel som inte har använts senast den 31 december ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Statsbidraget får användas till personalkostnader för såväl tillsvidareanställda som visstids- och timanställda medarbetare.

Vad menas med ny personal?

Ny personal är nyanställd personal eller personal som har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med befintlig personal?

Befintlig personal är personal som har varit anställd längre än 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med första linjens chefer?

De chefer som avses är i första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.

Finns det krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på varken anställningsform eller omfattningen av anställdas arbete för att kommunen ska få statsbidraget. De anställdas villkor för anställningen ska följa av lag och kollektivavtal.

Kan vi använda statsbidraget till vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, statsbidraget ersätter personalkostnader för de som studerar inom Äldreomsorgslyftet. 

När det gäller utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.

Vilka språkkurser kan läsas inom ramen för statsbidraget?

Följande språkstudier är godkända:
Svenska

Minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska:

  • Kurser via exempelvis kommunal vuxenskola, folkhögskola eller universitet, eller annan kompetenshöjande insats. Det gäller arbetsplatser där ett väsentligt behov finns. Det kan till exempel finnas behov av att personal får grundläggande kunskaper i ett minoritetsspråk, på ett särskilt boende där det finns boende med minoritetsspråket som modersmål.

Det svenska teckenspråket:

  • Kurser via exempelvis kommunal vuxenskola, folkhögskola eller universitet, eller annan kompetenshöjande insats. Det gäller arbetsplatser där ett väsentligt behov finns. Det kan till exempel finnas behov av att personal får grundläggande kunskaper i det svenska teckenspråket, på ett särskilt boende där det finns boende med det svenska teckenspråket som modersmål.

När det gäller ledarskapsutbildningar för första linjens chefer:

Vilka kurser kan vara aktuella?

Finns det krav på utbildningens omfattning?

  • Det finns inget krav på att alla delar av den tidigare nationella ledarskapsutbildningen ska omfattas utan det går bra med kurser som omfattar en eller flera delar av motsvarande eller liknande innehåll för att kommunen ska ha rätt till statsbidraget.

Kan vi använda statsbidraget till kurser som inte ger högskolepoäng?

  • Nej, kurser för första linjens chefer ska ges på högskola eller universitet och vara poänggivande.

Kan vi använda statsbidraget till utbildning inom välfärdsteknik, t.ex. till välfärdstekniksamordnare?

Ja, anställda inom äldreomsorgen kan gå sådan utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 

Kan vi använda statsbidraget till en undersköterska som ska studera till Silviasyster?

Ja. Statsbidraget ersätter då personalkostnaden för den som studerar.

Kan vi använda statsbidraget för anställda som har en påbörjad undersköterskeutbildning?

Ja, statsbidraget kan användas till lönekostnader för personal som redan påbörjat sina studier och som läser kompletterande delar av utbildningen.

Är det endast anställda utan vårdutbildning som omfattas?

Nej, statsbidraget kan användas till personalkostnader även för personal som har en utbildning sedan tidigare och som behöver gå kompetenshöjande utbildning för sitt arbete inom äldreomsorgen.

Finns det krav på att medarbetare som studerar inom Äldreomsorgslyftet ska arbeta i en viss omfattning?

Nej, Socialstyrelsen ställer inte krav på att de som studerar ska arbeta i en särskild omfattning.

Finns det krav på att medarbetare som studerar inom Äldreomsorgslyftet ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen ställer inte krav på att de som studerar ska studera i en särskild omfattning.

Kan vi använda statsbidraget till administrativa kostnader?

Nej, statsbidraget får endast användas till personalkostnader för den arbetstid då personal är frånvarande för studier.

Kan vi använda statsbidraget till kringkostnader, t.ex. litteratur, resor, kost och logi?

Nej.

Kan vi använda statsbidraget till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej. Det finns ett annat statsbidrag till kommunerna som kan användas till bland annat kompetensutveckling; statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Kan statsbidraget användas till valideringskostnader?

Ja, statsbidraget får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Kan statsbidraget användas till undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterska?

Nej, utbildning till sjuksköterska omfattas inte av Äldreomsorgslyftet.

Kommunens återrapportering

Varje kommun ska i februari 2025 återrapportera hur statsbidraget har använts. Socialstyrelsen kommer att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till kommunens registratur i början av 2025. 

Medel som inte har förbrukats eller använts i enlighet med med villkoren för uppdraget under 2024 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den tidsfrist som Socialstyrelsen anger

Undersköterska är en skyddad yrkestitel

Sedan 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel

Återrapportering av 2023 års medel

För information om hur ni ska rapportera 2023 års medel se anvisningar.

Anvisningar 2023

Belopp att rekvirera 2023

Socialstyrelsens redovisning

Här kan du läsa föregående års redovisning av statsbidraget.

Redovisning av 2022 års statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Redovisning av 2021 års statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Redovisning av 2020 års statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04