Äldreomsorgslyftet 2023

Utlysningsdatum: 2023-02-09
Sista ansökningsdag: 2023-04-30
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för personalen som studerar och kan inte användas till andra kostnader.

Fördelningslistan

Statsbidraget finansieras delvis med EU-medel

Äldreomsorgslyftet ingår i Sveriges återhämtningsplan (2021/06742) och finansieras delvis med EU-medel. Återhämtningsplanen är kopplad till NextGenerationEU och mer specifikt faciliteten för återhämtning (RRF) – ett initiativ från EU-kommissionen att motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna av Covid19. Att Äldreomsorgslyftet delfinansieras med EU-medel innebär att kommunerna behöver rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen om både det pågående bidragsåret och tidigare bidragsår, en rapportering som är separat från återrapporteringen av användningen av statsbidraget. 

Vilka kan få statsbidraget

Samtliga kommuner kan rekvirera medel. Kommunerna ansvarar för att fördela medel vidare till egna och privata utförare av den kommunalt finansierade äldreomsorgen som har personal som studerar inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Utbildningar som ger rätt till stöd

a) Yrkespaket till undersköterska (1 500 p), både enligt utbildningsplanen som gällde till och med 30 juni 2021 och den nya planen som gäller från och med 1 juli 2021. Inklusive eventuell kombination med kurser i svenska språket.

b) Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), både enligt utbildningsplanen som gällde till och med 30 juni 2021 och den nya planen som gäller från och med 1 juli 2021. Inklusive eventuell kombination med kurser i svenska språket.

c) Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde.

d) Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där deltagarna kan

 • utveckla kunskaper och förmågor som anges Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre, eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor.
  Till den här kategorin hör kurser om exempelvis lyftteknik, demens, välfärdsteknik och nutrition samt utbildning till språkombud och handledarutbildning hos Vård- och omsorgscollege.
 • Även intern fortbildning med relevans för arbetet inom äldreomsorgen kan godkännas. Det gäller dock inte obligatorisk utbildning för nyanställda.

e) Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. Det finns information om aktuella yrkeshögskoleutbildningar på webbplatsen Yrkeshögskolan. Använd sökordet ”undersköterska”

f) Ledarskapsutbildningar på högskolenivå för första linjens chefer inom äldreomsorgen, med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade.

Villkor för att rekvirera statsbidraget

Rekvirera statsbidraget via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 30 april 2023. Endast en rekvisition per kommun kan göras. Medlen kan användas för kostnader för mellan 1 januari - 31 december 2023.

 1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver ni ha e behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) 
  Läs mer om ombudsansökan

 2. Klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. 
Rekvirera nu

 

Frågor och svar om Äldreomsorgslyftet 2023

Vad är syftet med statsbidraget?

Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst inom vården och omsorgen om äldre. Regeringen bedömer att det finns behov av att stödja kommunerna i syfte att höja kompetensen hos såväl personal som chefer. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen genom att ge personal inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Målgruppen för statsbidraget är den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre. Kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Vad innebär det för kommunen att statsbidraget delvis finansieras med EU-medel?

Kommunerna behöver synliggöra att Äldreomsorgslyftet finansieras med EU-medel, i sin kommunikation med verksamheterna inom äldreomsorgen som får del av statsbidraget.

Kommunerna kan komma att behöva rapportera in uppgifter om användningen av medlen under det pågående bidragsåret. Socialstyrelsen kommer att informera om och när det ska göras.

Vad menas med ”utbildningar där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”? Hur kan en sådan utbildning se ut? Hur omfattande behöver den vara? Måste det vara utbildning i kommunal regi?

Det kan vara både kortare och mer omfattande utbildningar. Till exempel skulle en kortare utbildning kunna behandla ett eller ett fåtal av de kompetensområden som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, medan en mer omfattande utbildning skulle kunna behandla flertalet eller alla kompetensområden.

Utbildningen måste inte vara i kommunal regi. Det går bra också med komvuxutbildning som ges av privata utförare. Utbildningen ska så klart uppfylla övriga kriterier, alltså att den har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre och att deltagaren antingen kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i våra allmänna råd eller uppnå kompetens i kompetensmålen för undersköterskor.

När kan vi använda medlen?

Medlen ges som ersättning för lönekostnader för den arbetstid under bidragsåret 1 januari – 31 december 2022, som anställda är frånvarande för att studera inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Medel som inte använts senast den 31 december ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Medlen får användas till lönekostnader för den arbetstid som anställda är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Det gäller såväl tillsvidareanställda som, visstids- och timanställda medarbetare.

Vad menas med ny personal?

Ny personal är nyanställd personal eller personal som har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med befintlig personal?

Befintlig personal är personal som har varit anställd längre än 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med första linjens chefer?

De chefer som avses är i första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.

Finns det krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på varken anställningsform eller omfattningen av anställdas arbete för att kommunen ska få statsbidraget. De anställdas villkor för anställningen ska följa av lag och kollektivavtal..

Kan vi använda medlen för vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, medlen får enbart användas till lönekostnader för de anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre som är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

När det gäller utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.

När det gäller ledarskapsutbildningar för första linjens chefer:

 • Vilka kurser kan vara aktuella?
  Det är kommunerna som ska göra en bedömning av vilka kurser som är aktuella. Det går att ta vägledning av innehållet i den tidigare nationella ledarskapsutbildningen. Utbildningen ska vara på högskolenivå..
 • Finns det krav på utbildningens omfattning?
  Det finns inget krav på att alla delar av den tidigare nationella ledarskapsutbildningen ska omfattas utan det går bra med kurser som omfattar en eller flera delar av motsvarande eller liknande innehåll för att kommunen ska ha rätt till bidraget.
 • Kan vi använda medlen för kurser som inte ger högskolepoäng?
  Nej, kurser till första linjens chefer ska ges på högskolenivå och vara poänggivande.

Kan vi använda medlen för utbildning inom välfärdsteknik, t.ex. till välfärdstekniksamordnare?

Ja, medlen kan användas till detta.

När det gäller utbildning där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens, måste det vara inom ramen för yrkeshögskolan?

Nej, det kan också vara till exempel Sophiahemmets specialistkompetensutbildning

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för undersköterskor?

Ja, medlen får användas till lönekostnaderna när medarbetare går sådana kurser.

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för vårdbiträden?

Ja, medlen får användas till lönekostnaderna när medarbetare går sådana kurser.

Kan vi använda medlen för anställda som har en påbörjad undersköterskeutbildning?

Ja, medlen kan användas till lönekostnader för personal som redan påbörjat sina studier och som läser kompletterande delar av utbildningen.

Är det endast anställda utan vårdutbildning som omfattas?

Nej, medlen kan användas även till personalkostnader för personal som redan har en utbildning eller som påbörjade sina studier tidigare.

Finns det krav på att medarbetare som studerar inom Äldreomsorgslyftet ska arbeta i en viss omfattning?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Finns det något krav på att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, får endast användas till personalkostnader för den arbetstid då personal är frånvarande för studier.

Kan vi använda medlen till kringkostnader, t.ex. litteratur, resor, kost och logi?

Nej.

Kan vi använda medlen till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej.

Kan medlen användas till valideringskostnader?

Nej.

Kan medlen användas för den tid som personalen gör individuell validering?

Ja, medlen får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Anvisningar 2023

Belopp att rekvirera 2023

Socialstyrelsens regleringsbrev för 2023 (S2022/03178, 
 S2022/04810)

Anvisningar 2022

Belopp att rekvirera 2022

Statsbidragets omfattning  

Socialstyrelsen ska fördela totalt 1 698 500 000 kronor till kommunerna för 2023 inom ramen för Äldreomsorgslyftet. I Belopp att rekvirera 2023 framgår hur stort belopp varje kommun kan få till sitt förfogande.

Kommunens återrapportering

Varje kommun ska i februari 2024 återrapportera hur statsbidraget har använts. Socialstyrelsen kommer att skicka ett webbaserat återrapporteringsformulär till kommunens registratur i början av 2024. 

Medel som inte har använts senast den 31 december 2023, eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut eller Socialstyrelsens anvisningar, ska återbetalas. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen.

Socialstyrelsens redovisning

Här kan du läsa föregående års redovisning av statsbidraget.

Redovisning av 2021 års statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Redovisning av 2020 års statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04