Äldreomsorgslyftet 2022

Utlysningsdatum: 2022-02-28
Sista ansökningsdag: 2022-06-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. 

Belopp att rekvirera för 2022 framgår av fördelningslistan.

Nytt för 2022 är att Äldreomsorgslyftet delvis ska finansieras med EU-medel. Satsningen ingår i Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/02415 och Fi2021/03107), som är en del av EU:s initiativ att motverka de negativa effekterna av coronapandemin, och styrs av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Läs mer om vad det innebär för kommunerna här

Kommunerna behöver rekvirera statsbidraget redan under våren, senast den 15 juni 2022.

Utbildningar som ger rätt till stöd 

a) Yrkespaket till undersköterska (1 500 p), både enligt utbildningsplanen som gällde till och med 30 juni 2021 och den nya planen som gäller från och med 1 juli 2021. Inklusive eventuell kombination med kurser i svenska språket.

b) Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), både enligt utbildningsplanen som gällde till och med 30 juni 2021 och den nya planen som gäller från och med 1 juli 2021. Inklusive eventuell kombination med kurser i svenska språket.

c) Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde.

d) Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där deltagarna kan

Till den här kategorin hör kurser om exempelvis lyftteknik, demens, välfärdsteknik och nutrition samt utbildning till språkombud och handledarutbildning hos Vård- och omsorgscollege.

e) Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. Det finns information om aktuella yrkeshögskoleutbildningar på webbplatsen Yrkeshögskolan. Använd sökordet ”undersköterska”

f) Ledarskapsutbildningar på högskolenivå för första linjens chefer inom äldreomsorgen, med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade. 

Vilka kan få statsbidraget

Samtliga kommuner kan rekvirera medel. Kommunerna ansvarar för att fördela medel till egna och privata utförare av den kommunalt finansierade äldreomsorgen.

Villkor för att rekvirera statsbidraget

Frågor och svar om Äldreomsorgslyftet 2022

Vad är syftet med statsbidraget?

Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst inom vården och omsorgen om äldre. Regeringen bedömer att det finns behov av att stödja kommunerna i syfte att höja kompetensen hos såväl personal som chefer. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen genom att ge personal inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Målgruppen för statsbidraget är den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre. Kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Vad innebär det för kommunen att statsbidraget delvis finansieras med EU-medel?

Kommunerna behöver synliggöra att Äldreomsorgslyftet finansieras med EU-medel, i sin kommunikation med verksamheterna inom äldreomsorgen som får del av statsbidraget.

Kommunerna kan komma att behöva rapportera in uppgifter om användningen av medlen under det pågående bidragsåret. Socialstyrelsen kommer att informera om och när det ska göras.

Vad menas med ”utbildningar där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”? Hur kan en sådan utbildning se ut? Hur omfattande behöver den vara? Måste det vara utbildning i kommunal regi?

Det kan vara både kortare och mer omfattande utbildningar. Till exempel skulle en kortare utbildning kunna behandla ett eller ett fåtal av de kompetensområden som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, medan en mer omfattande utbildning skulle kunna behandla flertalet eller alla kompetensområden.

Utbildningen måste inte vara i kommunal regi. Det går bra också med komvuxutbildning som ges av privata utförare. Utbildningen ska så klart uppfylla övriga kriterier, alltså att den har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre och att deltagaren antingen kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i våra allmänna råd eller uppnå kompetens i kompetensmålen för undersköterskor.

När kan vi använda medlen?

Medlen ges som ersättning för lönekostnader för den arbetstid under bidragsåret 1 januari – 31 december 2022, som anställda är frånvarande för att studera inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Medel som inte använts senast den 31 december ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Medlen får användas till lönekostnader för den arbetstid som anställda är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Det gäller såväl tillsvidareanställda som, visstids- och timanställda medarbetare.

Vad menas med ny personal?

Ny personal är nyanställd personal eller personal som har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med befintlig personal?

Befintlig personal är personal som har varit anställd längre än 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med första linjens chefer?

De chefer som avses är i första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.

Finns det krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på varken anställningsform eller omfattningen av anställdas arbete för att kommunen ska få statsbidraget. De anställdas villkor för anställningen ska följa av lag och kollektivavtal..

Kan vi använda medlen för vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, medlen får enbart användas till lönekostnader för de anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre som är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

När det gäller utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.

När det gäller ledarskapsutbildningar för första linjens chefer:

 • Vilka kurser kan vara aktuella?
  Det är kommunerna som ska göra en bedömning av vilka kurser som är aktuella. Det går att ta vägledning av innehållet i den tidigare nationella ledarskapsutbildningen. Utbildningen ska vara på högskolenivå..
 • Finns det krav på utbildningens omfattning?
  Det finns inget krav på att alla delar av den tidigare nationella ledarskapsutbildningen ska omfattas utan det går bra med kurser som omfattar en eller flera delar av motsvarande eller liknande innehåll för att kommunen ska ha rätt till bidraget.
 • Kan vi använda medlen för kurser som inte ger högskolepoäng?
  Nej, kurser till första linjens chefer ska ges på högskolenivå och vara poänggivande.

Kan vi använda medlen för utbildning inom välfärdsteknik, t.ex. till välfärdstekniksamordnare?

Ja, medlen kan användas till detta.

När det gäller utbildning där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens, måste det vara inom ramen för yrkeshögskolan?

Nej, det kan också vara till exempel Sophiahemmets specialistkompetensutbildning

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för undersköterskor?

Ja, medlen får användas till lönekostnaderna när medarbetare går sådana kurser.

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för vårdbiträden?

Ja, medlen får användas till lönekostnaderna när medarbetare går sådana kurser.

Kan vi använda medlen för anställda som har en påbörjad undersköterskeutbildning?

Ja, medlen kan användas till lönekostnader för personal som redan påbörjat sina studier och som läser kompletterande delar av utbildningen.

Är det endast anställda utan vårdutbildning som omfattas?

Nej, medlen kan användas även till personalkostnader för personal som redan har en utbildning eller som påbörjade sina studier tidigare.

Finns det krav på att medarbetare som studerar inom Äldreomsorgslyftet ska arbeta i en viss omfattning?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Finns det något krav på att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, får endast användas till personalkostnader för den arbetstid då personal är frånvarande för studier.

Kan vi använda medlen till kringkostnader, t.ex. litteratur, resor, kost och logi?

Nej.

Kan vi använda medlen till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej.

Kan medlen användas till valideringskostnader?

Nej.

Kan medlen användas för den tid som personalen gör individuell validering?

Ja, medlen får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbesluten nedan:

Regeringsbeslut den 22 december 2021 (S2021/08234)

Regeringsbeslut den 14 januari 2021 (S2021/00338)

Regeringsbeslut den 4 juni 2020 (S2020/05025)

Anvisningar

Fördelningslista

Rekvirera nu

Ni rekvirerar statsbidraget i Socialstyrelsens e-tjänst. 

 1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver ni ha e behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) 
  Läs mer om ombudsansökan

 2. Klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. 

Statsbidragets omfattning  

Socialstyrelsen ska fördela totalt 1 698 500 000 kronor till kommunerna för 2022 inom ramen för Äldreomsorgslyftet. I fördelningslistan framgår hur stort belopp varje kommun kan få till sitt förfogande.

Hur får ni del av medlen?

Ni rekvirerar statsbidraget via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 20 april 2022. Endast en rekvisition per kommun kan göras.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska i februari 2023 återrapportera hur statsbidraget har använts. Socialstyrelsen skickar i början av 2023 ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med rekvisition. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Medel som inte har använts senast den 31 december 2022, eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut eller dessa anvisningar, ska återbetalas. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen.

Kontakt

Karin Blomdahl
Telefonnummer: 075-247 41 04