Statsbidrag till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Utlysningsdatum: 2023-03-22
Sista ansökningsdag: 2023-08-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner i syfte att ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Kommunen ska vidare ta fram en övergripande plan för fortsatt arbete utifrån den analys som har gjorts.

Kommunens analys bör ta sin utgångspunkt i de redovisningar som Socialstyrelsen och länsstyrelsen har lämnat gällande uppdraget om kartläggning och stöd av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap (S2021/05469).

Vilka kan ta del av statsbidraget

Alla kommuner kan rekvirera medel.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under våren 2023 och de kan användas från 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023.

Läs mer om uppdraget

Anvisningar
Regeringsuppdraget
Bilaga 1 Stärkt beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst -Slutredovisning
Bilaga 2 Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap
Bilaga 3 Långsiktig plan för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap 

Medlen till kommunen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:'

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
    https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.
  3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 augusti 2023 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 95 990 000 kronor under 2023. Se fördelningslistan nedan.

Fördelningslista 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 29 februari 2024 rapportera hur statsbidraget för 2023 har använts. I januari 2024 mejlar Socialstyrelsen en länk till ett webbformulär för återrapportering till kommunens registrator för vidarebefordran till verksamhet med ansvar för statsbidrag.

Övrig information

För mer information om krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst, besök webbsida;

Kunskapsguiden.se

Kontakt

Sara Gustafsson
Telefonnummer: 075-247 37 34

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38