Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Utlysningsdatum: 2024-01-24
Sista ansökningsdag: 2024-03-06
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidrag till regioner i syfte att regionerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap.

Regioner kan ansöka om statsbidrag för åtgärder inom:

  1. personalförsörjning,
  2. samverkan och ledning,
  3. beredskapsplanering,
  4. hantering av masskadehändelser
  5. utbildning och övning

Vilka som kan ansöka

Regioner kan söka statsbidraget.

Statsbidraget regleras i förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap.

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 448 000 000 kronor i statsbidrag för år 2024.

Villkor för ansökan

Förutsättningarna för bidraget anges i förordning (2023:489). Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste Regionen ha ett godkänt ombud.

Frågor och svar

Förtydligande avseende krisberedskap och höjd beredskap

Statsbidraget är reglerat i Förordning 2023:489 om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap.Statsbidraget ska finansiera åtgärder för att stärka verksamheterna under höjd beredskap.
"Syftet med bidraget är att regionerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap."

Statsbidraget ska finansiera åtgärder för att nå syftet inom de fem utpekade områdena.

Regionen kan ansöka om statsbidrag för åtgärder inom krisberedskap som leder till att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

Läs gärna nedan utdrag från Kunskapsguiden.se för utförligare beskrivning av begreppen.

"Civilt försvar är det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och regioner, företag och föreningar i syfte att skydda och försvara samhället när det är krig eller fara för krig. Det kan vara transporter, att skydda människor, eller att se till att sjukvård och omsorg fungerar.

Enligt ansvarsprincipen ska den aktör som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också göra det vid höjd beredskap. Samhällets ordinarie förmågor utgör därmed grunden för det civila försvaret. Det civila försvaret och krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för samordning, planering och förberedelser. Det civila försvaret så långt som möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. Den yttersta krisen, det vill säga ett väpnat angrepp, ska vara dimensionerande."

Hur många år framöver vet vi att statsbidraget kommer att betalas ut?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Vi behöver alltid vänta på höstbudgeten och regleringsbrev för varje år för att veta säkert att vi får medel. Socialstyrelsen planerar att utlysa medel för år 2025 redan hösten 2024, dock kan beslut fattas först år 2025 på grund av att regleringsbreven kommer i slutet på december 2024.

Vad är gränsdragningen mellan Socialstyrelsens finansiering och den finansiering regionerna får via överenskommelserna mellan MSB och SKR?

Finansieringen från Socialstyrelsen är endast riktad till hälso- och sjukvårdsverksamhet och för arbete med åtgärder. Om regionen får finansiering från MSB (eller andra myndigheter) behöver dessa medel hållas isär, det vill säga den finansiering regionen får från Socialstyrelsen ska separeras från MSB:s och annan offentlig finansiering.

Kan statsbidrag sökas för kostnad för underhåll och service av utrustning och andra investeringar som regionen redan har?

Nej.

Kan statsbidraget sökas för kostnader för begränsade investeringar, t.ex. anpassning av byggnader för lagerhållning eller inköp/införande av IT system?

Nej, under 2024 kan inte regioner söka medel för investeringar som är inom ramen för investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Ovan områden ingår i arbetet med kartläggning och nulägesanalys som genomförs inom SSIK.

Kan statsbidraget sökas för planering av hur hälso- och sjukvården ska lösa regionens del av uppgiften värdlandsstöd vid höjd beredskap.

Ja, ni kan söka statsbidrag för detta, det ingår inom kategorin beredskapsplanering.

Vad förväntar sig Socialstyrelsen att regionen ska fylla i under ”tidsplan”?

Socialstyrelsen vill endast ha en väldigt övergripande beskrivning, vilka områden regionen planerar att arbeta med och ungefär när på året detta kommer att ske. I princip vill vi bara veta att ni överhuvudtaget har en har en övergripande tidsplan.

Vart anger vi kostnader relaterade till utbildnings- och övningsverksamhet inom ramen för bidraget, som omfattar ett stort antal medarbetare?

Kostnaderna kan läggas under övriga kostnader i kostnadsplanen, samt även kort beskrivas.

Hur ser Socialstyrelsen på möjligheten att fördela om sökta medel vid behov. Så klart till ”annat” som stärker hälso- och sjukvårdens förmåga vid höjd beredskap. Förväntas vi föra dialog med er om det krävs förändringar mellan områdena?

Syftet med statsbidraget är att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så att den kan upprätthållas under höjd beredskap. Om ni efter beslut av statsbidrag behöver planera och prioritera om, men fortfarande håller er inom ramen för bidraget så är det ok.

Om ni däremot gör stora förändringar och istället vill genomföra åtgärder inom ett övrigt område ni inte sökt medel för, och är osäkra på om detta ligger inom ramen för bidraget bör ni höra av er till Socialstyrelsen.

Så länge ni håller er inom ramen för bidraget behöver vi inte ha en dialog om detta, men det är något som ni behöver upp i återrapporteringen som kommer under 2025.

Finns det något tak för hur mycket pengar regionen kan ansöka om?

Nej. Regionen behöver avgöra vad de kan genomföra under 2024 och ansöka om statsbidrag för det. Statsbidrag kan dock endast ges i mån av tillgång på medel.

Hur redovisar man statsbidraget?

Regionerna kommer behöva fylla i ett frågeformulär som innehåller frågor om budget och vilka åtgärder som genomförts under 2024. Det är därför viktigt att ni ser till att dokumentera uppgifter om hur ni använder bidraget och vad ni uppnår.

Varje region ska i mars 2025 återrapportera hur statsbidraget för 2024 har använts. Mer information om redovisningen finns att läsa i anvisningarna som är publicerade på statsbidragets webbsida.

Kan regionen ansöka om medel för reservels aggregat för en prioriterad vårdcentral?

- Ja, ni kan ansöka om att köpa in reservels aggregat till en prioriterad vårdcentral. Dock vill vi att ni ska vara medvetna om att i våra anvisningar framkommer det att om statsbidraget blir översökt kommer Socialstyrelsen att prioritera personalkostnader för arbete med åtgärder inom de fem utpekade områdena.

Kunskapsstöd:

För att åstadkomma en sammanhängande totalförsvarsplanering har Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram en handlingsplan Handlingskraft – Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. I Handlingskraft framgår bl.a. scenario och antaganden som utgångspunkten för aktörers arbete med civilt försvar.

Anvisningar 2024 

Mer om ombudsansökan

Beslut om fördelning för 2024

Fördelningslista 2024

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Mer information kommer publiceras på webbsidan under 2024.

Medel som inte har använts under året eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Kontakt

Sara Gustafsson

Kontakt

Alma Haracic