Sociala insatser i utsatta områden 2023

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023.
Utlysningsdatum: 2023-01-18
Sista ansökningsdag: 2023-05-12
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Medlen är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen kan även användas för att förstärka och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av fler fältarbetare. Statsbidraget kan främja eller förstärka befintlig verksamhet och bidra till en mer strukturerad samverkan mellan exempelvis socialtjänst, skola och polis på individnivå kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil.

Vilka som kan rekvirera

Medlen fördelas efter rekvisition till de kommuner som omfattas av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidra-get som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2023

Kommuner som har rätt att rekvirera medel kan göra det till och med den 12 maj 2023.

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har den 11 december skickat en begäran om återrapportering till de kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2023. Mottagarna ska redovisa hur medlen har använts i ett webbaserat återrapporteringsformulär, senast den 15 februari 2024. Återrapporteringsformuläret innehåller i huvudsak frågor om hur statsbidraget har använts, vilka aktiviteter som kommunen har genomfört och vilka resultat som har uppnåtts. Kommunerna ska skicka in svaren elektroniskt till Socialstyrelsen. En undertecknad version behöver inte skickas in.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Övrig information

Kommande aktiviteter

 

Uppdrag om sociala insatser i utsatta områden, hos regeringen

Regeringens arbete mot segregation

Polisens lägesbild: Lägesbild för utvecklingen i utsatta områden

Redovisning av 2021 års uppdrag om sociala insatser i utsatta områden

Nätverk med kontaktpersoner

Det finns nationella nätverk för arbetsformerna som består av lokala representanter för SIG respektive SSPF.

Mer information

SSPF

Materialet vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare. Det berör främst det individbaserade arbetet och innehåller:

- centrala komponenter i arbetet med SSPF

- framgångsfaktorer för kontinuitet och effektivitet

- råd inför att starta SSPF eller utveckla en redan befintlig

- en kortfattad beskrivning av hur SSPF-arbetet lokalt går till.

Materialet har tagits fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brå, Skolverket, MUCF och SKR, som alla verkar för att stödja kommuner som arbetar med SSPF.

SIG

Det här materialet ger en introduktion till arbetet med sociala insatsgrupper (SIG). Skriften vänder sig till verksamheter som planerar att starta upp eller utveckla ett pågående arbete med SIG. I materialet redovisas faktorer som visat sig vara framgångsrika inför starten av SIG och för att samverkan ska bli effektiv och hållbar. I materialet finns också en översiktlig beskrivning av centrala komponenter i SIG enligt RBM-modellen och en redovisning av hur ett kunskapsbaserat arbete läggs upp steg för steg enligt SIG:RBM.

Materialet har tagits fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brå, Skolverket, MUCF och SKR, som alla verkar för att stödja kommuner som arbetar med sociala insatsgrupper. 

Vägledning om SIG: Risk, Behov och Mottaglighet (RBM)

Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för SIG. Fokus ligger på de samordnade insatserna som har sin grund i principerna om risk, behov och mottaglighet. Eftersom socialtjänsten har ett uttalat samordnaransvar för SIG riktar sig vägledningen till socialtjänsten både vad gäller den strategiska ledningen och implementeringen av arbetssättet. Den vänder sig också till samordnare som arbetar med SIG i enskilda ärenden.

Vägledningen har tagits fram på uppdrag av Brå och är författad av Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och Johanna Sollerman, brottsförebyggande strateg i Örebro kommun, tidigare samordnare och arbetsledare för Örebro kommuns arbete med sociala insatsgrupper. 

Filmer om vägledning i SIG

Det finns tre filmer på www.bra.se som beskriver arbetet med SIG.

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28