Sociala insatser i utsatta områden

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023.
Utlysningsdatum: 2021-03-03
Sista ansökningsdag: 2021-05-17
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Medlen är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen kan även användas för att förstärka och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av fler fältarbetare. Statsbidraget kan främja eller förstärka befintlig verksamhet och bidra till en mer strukturerad samverkan mellan exempelvis socialtjänst, skola och polis på individnivå kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil.

Vilka som kan rekvirera

Medlen fördelas efter rekvisition till de kommuner som omfattas av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2021.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidra-get som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2021

Kommuner som har rätt att rekvirera medel kan göra det till och med den 17 Maj 2021

Fördelningslista

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 28 januari 2022 återrapportera hur medlen har använts. I slutet av bidragsåret skickar vi ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela oss därför om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Återrapporteringsformuläret kommer i huvudsak att innehålla frågor om hur statsbidraget har använts, vilka aktiviteter som kommunen har genomfört och vilka resultat som har uppnåtts.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett villkor är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har använt hela beloppet till och med den 31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare.

Övrig information

Uppdrag

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation.

Delegationen mot segregation (Delmos) har ett statsbidrag att söka som är riktat till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Läs mer om bidraget här: statsbidrag till 32 kommuner med socioeko-nomiskt eftersatta områden.

Polisens lägesbild: Lägesbild för utvecklingen i utsatta områden

 

Kontakt

Emilia Ström
Telefonnummer: 075-247 41 28