Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Utlysningsdatum: 2021-06-15
Sista ansökningsdag: 2021-11-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet är att göra det möjligt för fler undersköterskor att via yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård. Specialistundersköterskor är en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan, och kan i den rollen avlasta sjuksköterskorna inom äldreomsorgen.

Utbildningar som berättigar till stöd

Vidareutbildning undersköterskor inriktning mot äldre

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner 

Villkor för rekvisition

Medlen får användas till att undersköterskor anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska utbilda sig inom yrkeshögskolan till specialistundersköterskor med fokus på vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan av jobbet som undersköterska med 70 procent lön varav statsbidraget står för 20 procent av lönen och arbetsgivaren för 50 procent av lönen.

Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom Äldreomsorgslyftet för samma person och utbildning som finansieras av denna satsning.

Frågor och svar

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Den av kommunerna finansierade vården och omsorgen om äldre.

Vilka utbildningar ger rätt till stöd?

Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre eller vård och omsorg om personer med demenssjukdom där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demenssjukdom eller palliativ vård. Det kan också vara utbildning i välfärdsteknik. Se dokumentet för en lista över tillgängliga utbildningar.

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31 december 2022. Medlen kan användas från och med 2021-05-27.

Kan privata utförare ta del av medlen?

Ja, kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Detta gäller samtliga anställningsformer, det vill säga tillsvidareanställning, visstidsanställning och timanställning.

Finns det något krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på detta.

Kan vi använda medlen för vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska kunna jobba deltid medan de studerar.

Måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre eller vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Kan vi använda medlen för anställda som har en påbörjad specialistutbildning?

Ja, det går bra så länge övriga kriterier är uppfyllda. Medlen får användas för studiekostnader som uppkommit från och med 2021-05-27

Finns det något krav att medarbetare som ingår i satsningen ska arbeta en viss procent?

Staten står för 20% av lönen och arbetsgivaren står för de 50% som procent som som undersköterskan fortsatt arbetar.

Finns det något krav på att medarbetare som ingår i satsningen ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, medlen får inte användas till administrativa kostnader.

Kan vi använda medlen till kringkostnader, t.ex. litteratur, resor, kost och logi?

Nej, medlen får inte användas till kringkostnader.

Kan vi använda medlen till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej, medlen får inte användas till att täcka utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning.

Kan medlen användas till valideringskostnader?

Nej, medlen får inte användas till valideringskostnader.

Kan medlen användas för den tid som personalen gör individuell validering?

Ja, medlen får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Finns det något krav att den som går utbildningen anställs tillsvidare och på heltid hos utföraren?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medel som inte har förbrukats 2021 under 2022 i stället?

Ja, medel som inte har använts under 2021 kan användas fram till och med den 31 december 2022.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 30 april 2022 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i februari 2022 ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i samband med rekvisition av medel. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur många personer som utbildar sig till specialistundersköterska och inom vilket eller båda verksamhetsområdena.

Rekvirerade medel kommer inte att återkrävas.

Belopp per kommun framgår av fördelningsnyckeln.

Läs om villkoren i anvisningarna och regeringsbeslutet den 27 maj 2021.
1:19 (S2021/04600 (delvis))

Regeringsbeslut den 27 maj 2021 nr 1:19 (S2021/04600 (delvis))
Anvisningar
Fördelningslista

Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 november 2021 och
betalas ut löpande.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp
Rekvirera nu

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 20 600 000 kronor för 2021. I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med 31 december 2021 så har ni möjlighet att använda dem fram till och med 31 december 2022.

Hur får ni del av medlen?

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 15 november 2021. Endast en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr 1:15 (S2021/04600 (delvis)) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts. I början av 2022 skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Rekvirerade medel kommer inte att återkrävas.

Kontakt

Joakim Hammarberg
Telefonnummer: 075-247 35 06