Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Utlysningsdatum: 2023-08-22
Sista ansökningsdag: 2023-10-10
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Vilka som kan ta del av statsbidraget

Samtliga kommuner. 

Förtydligande om beslut

Socialstyrelsen har fått en del frågor kring medlens användning för beslutet som fattades i somras för 2022 års medel. Vi har därför skickat ut ett ändringsbeslut till alla kommuner som blivit beviljade 2022 års medel som förtydligar att medel får användas under 2023 och 2024 och att det är upp till kommunen själv att avgöra när medlen ska användas. Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom det inte finns några krav på vilka ändamål generella medel ska gå till, ska inte några återkrav av medel ske.

Villkor

Anmälan om att ta del av medlen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 2 oktober 2023. 

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag:

Regeringsbeslut den 28 maj 2021 I:18 (S2021/04603 (delvis))

Anvisningar

Kraven för att få ta del av medlen gäller all kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidraget.

Anmälan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni anmäler intresse för bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. 

Fördelningen kommer att ske i två steg:

Steg 1 innebär att de kommuner som vill ta del av medlen anmäler detta till Socialstyrelsen senast den 2 oktober 2023.

Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte anmält sig, kommer att omfördelas mellan de anmälda kommunerna. Förutsättningen är att respektive kommun uppfyller villkoren för statsbidraget. En kommun kan efter omfördelning högst få fördelade medel motsvarande tre gånger det belopp som anges i fördelningsnyckeln i regeringens beslut.

Beslut planeras att fattas under det andra kvartalet 2024. 

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 998 500 000 kronor.

Hur får ni del av medlen?

Anmälan om att ta del av medlen görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 2 oktober 2023. Endast en anmälan per kommun.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom det inte finns några krav på vilka ändamål generella medel ska gå till, ska inte några återkrav av medel ske.

Fördelning för prestationer 2021-2022

Fördelningslista

Kontakt

Prestationsbaserat statsbidrag