Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Utlysningsdatum: 2021-09-01
Sista ansökningsdag: 2021-10-01
Tid kvar att ansöka: 67 dagar

Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021.

Syfte med statsbidraget

Syftet är att utöka sjuksköterskebemanningen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner.

Villkor för ansökan

Ansökan om att ta del av medlen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2021. Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021.

Socialstyrelsen kommer i samband med utlysning den 1 september 2021 att publicera anvisningar med preciserade villkor för bidraget. Anvisningarna kommer att innehålla information om vad som definieras som en god sjuksköterskebemanning, information om vilken grad av förbättring av sjuksköterskebemanning som efterfrågas och redovisning av ökning av antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare (MAL) från föregående år eller senaste inrapportering samt förbättring i form av påbörjad vidareutbildning till sjuksköterska.

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag:

Regeringsbeslut den 27 maj 2021 I:18 (S2021/04603 (delvis))

Kraven för att få ta del av medlen gäller all kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet, vilket omfattar både verksamhet i egen regi och verksamhet som bedrivs av upphandlad utförare.

Fördelningen kommer att ske i två steg:

Steg 1 innebär att de kommuner som vill ta del av medlen ansöker detta till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2021.

Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte ansökt, kommer att omfördelas mellan de kommunerna som ansökt. Förutsättningen är att respektive kommun uppfyller villkoren för statsbidraget. En kommun kan efter omfördelning högst få fördelade medel motsvarande tre gånger det belopp som anges i fördelningsnyckeln i regeringens beslut.

Utbetalningen planeras ske under det andra kvartalet 2022 efter inrapportering till Socialstyrelsen. Medlen får användas under 2022 och 2023.

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 997 000 000 kronor. Kommunerna får använda medlen under 2022 och 2023.

Så får ni del av medlen

Ansökan om att ta del av medlen görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 2021. Endast en ansökan per kommun. Närmare anvisningar kommer att publiceras den 1 september 2021 i samband med utlysning.