Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Utlysningsdatum: 2021-09-01
Sista ansökningsdag: 2021-10-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021.

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Vilka som kan ta del av statsbidraget

Samtliga kommuner. 

Villkor

Anmälan om att ta del av medlen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2021. Utlysningen är öppen mellan den 1 september – 1 oktober 2021.

Medlen fördelas i enlighet med regeringens uppdrag:

Regeringsbeslut den 27 maj 2021 I:18 (S2021/04603 (delvis))

Anvisningar

Fördelningslista

Kraven för att få ta del av medlen gäller all kommunfinansierad äldreomsorgsverksamhet. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidraget.

Anmäl nu

 

Anmälan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni anmäler intresse för bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Fördelningen kommer att ske i två steg:

Steg 1 innebär att de kommuner som vill ta del av medlen anmäler detta till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2021.

Steg 2 innebär att de medel som är avsatta till kommuner som inte anmält sig, kommer att omfördelas mellan de anmälda kommunerna. Förutsättningen är att respektive kommun uppfyller villkoren för statsbidraget. En kommun kan efter omfördelning högst få fördelade medel motsvarande tre gånger det belopp som anges i fördelningsnyckeln i regeringens beslut.

Utbetalningen planeras ske under det andra kvartalet 2022 efter inrapportering till Socialstyrelsen.

Medel att fördela

Medlen omfattar totalt 997 000 000 kronor. Kommunerna får använda medlen under 2022 och 2023.

Hur får ni del av medlen?

Anmälan om att ta del av medlen görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 2021. Endast en anmälan per kommun.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom det inte finns några krav på vilka ändamål generella medel ska gå till, ska inte några återkrav av medel ske.

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19

Kontakt

Ann Bengtsson
Telefonnummer: 075-247 40 81