Riktade insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven

Utlysningsdatum: 2022-02-09
Sista ansökningsdag: 2022-03-15
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska fördela medel till regionerna för riktade insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven. Insatserna bygger på Socialstyrelsens rapport Uppdämda vårdbehov – Analys och förslag till insatser från oktober 2021. Statsbidraget kan rekvireras för en eller flera av följande insatser:

Hälsofrämjande och rehabilitering

 • Riktade hälsosamtal

Nära vård

 • Mobila team som uppsöker patienten i hemmet
 • Direktkonsultation

Patientinflytande

 • Webbtidbok och kapacitetsplanering som möjliggör för patienter och anhöriga att direkt boka, av eller omboka besök
 • Vårdlotsar som arbetar primärt för att hjälpa patienter med vård inom vårdgarantin

Kapacitetsstyrning

 • Regiongemensam kvalitetssäkring av inflödet och visualisering av gapet mellan behov, produktion och kapacitet
 • Identifiering av gemensamma komponenter i olika regionala modeller för produktions- och kapacitetsstyrning
  Regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering
 • Regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare

Kunskapsstyrning

 • Uppföljning av nationella riktlinjer och riktade informationsinsatser till vård för kroniskt sjuka

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Samtliga regioner har ett ombud.
  Läs mer om ombudsansökan samt behörigheter.
 2. Ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst genom webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Regeringsuppdraget

Anvisningar för uppdämda vårdbehov

Medel som fördelas 2022

Fördelning av 2022 års medel framgår av regeringens beslut.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen. Vi kommer i april 2022 att skicka ut en kort enkät kring beviljade medel till den kontaktperson mottagaren uppgav i samband med rekvisitionen. Denna enkät ska återrapporteras senast den 13 maj.

Regionerna ska slutåterrapportera till Socialstyrelsen senast den 30 januari 2023.

Kontakt

Viktor Söderqvist
Telefonnummer: 075-247 37 19