Vissa organisationer inom det sociala området

Statsbidraget finns för att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, inom det sociala området.
Utlysningsdatum: 2019-06-25
Sista ansökningsdag: 2019-09-20
Tid kvar att ansöka: 2 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Bidragets syfte är också att ge stöd till organisationernas arbete med informations- och opinionsbildning samt förebyggande, socialt stödjande och hälsofrämjande arbete. 

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

 • alkohol och narkotika
 • utsatta barn och deras familjer
 • att motverka våld mot kvinnor
 • att ge stöd till efterlevande personer
 • att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

Samtliga villkor finns beskrivna i förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Statsbidrag får även lämnas till en ideell organisation som uppfyller de villkor som nämns i förordningen, till exempel: 

 • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse 
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat 
 • har en fastställd plan för sitt arbete för en period om två år eller mer.

Villkor för ansökan

Du söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Ansökningsblankett

Anvisningar

Medel att fördela

Fördelning av statsbidrag till organisationer inom det sociala området 2019

För 2019 fördelade vi 96 376 000 kronor.

Statsbidraget omfattar fyra stycken regleringsbrev med beslutade belopp som vart och ett reglerar fördelning av medel till ett eller flera av förordningens sex tillämpningsområden. För 2019 såg fördelningen mellan tillämpningsområdena ut enligt följande utifrån regleringsbreven:

 • 66 626 000 kronor till alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att motverka våld mot kvinnor
 • 23 300 000 kronor till att motverka våld mot kvinnor
 • 3 450 000 kronor till att ge stöd till efterlevande personer,
  att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • 3 000 000 kronor till att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i januari 2020.

Reviderad plan och budget för 2020

Om organisationen inte beviljas ansökt belopp ska du skicka in en reviderad plan och budget för 2020. Blanketten ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast den 17 februari 2020. Vi lägger ut blankett för reviderad plan och budget på webbplatsen.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationerna som har tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast den 30 april 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. I månadsskiftet februari–mars kommer vi att skicka ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Organisationerna som tagit emot statsbidrag för 2020 ska senast den 30 april 2021 skicka in en redovisning om hur medlen har använts.

Rådet för erfarenhetsutbyte

Varje år ska vi utse ett råd som möjliggör ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget. Mer information om rådets arbete finns nedan. 

Rådet för erfarenhetsutbyte inom ramen för förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området med mera

Utvärdering

Vart femte år görs en utvärdering av bidragsgivningen. Rapporten presenterar utvärderingen som har genomförts för bidragsåren 2012 till och med 2016.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92