Vissa organisationer inom det sociala området

Statsbidraget finns för att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, inom det sociala området.
Utlysningsdatum: 2024-06-28
Sista ansökningsdag: 2024-09-20
Tid kvar att ansöka: 59 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Bidragets syfte är också att ge stöd till organisationernas arbete med informations- och opinionsbildning samt förebyggande, socialt stödjande och hälsofrämjande arbete. 

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

 • alkohol och narkotika
 • utsatta barn och deras familjer
 • att ge stöd till efterlevande personer
 • att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

Samtliga villkor finns beskrivna i förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Statsbidrag får även lämnas till en ideell organisation som uppfyller de villkor som nämns i förordningen, till exempel: 

 • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse 
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat 
 • har en fastställd plan för sitt arbete för en period om två år eller mer.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörigföreträdare (eller en person med fullmakt från denne) för föreningen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsen e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan. Läs mer om ombud.

 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda.

Anvisningar för ansökan

Ansök nu

Beslut om fördelning för 2024

Socialstyrelsen har fördelat 81 576 000 kronor till organisationer inom det sociala området 2024

Statsbidraget omfattar fyra anslagsposter och fem regleringsbrev med beslutade belopp som vart och ett reglerar en fördelning av medel till ett eller flera av förordningens fem tillämpningsområden. För 2024 ser fördelningen mellan tillämpningsområdena ut enligt följande utifrån regleringsbreven:

 • 51 626 000 kronor till alkohol och narkotika samt utsatta barn och deras familjer
 • 20 000 000 kronor till utsatta barn och deras familjer
 • 3 450 000 kronor till att ge stöd till efterlevande personer, att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • 3 500 000 kronor till att ge stöd till efterlevande personer, att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • 3 000 000 kronor till att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg

Fördelningslista - 2024

Beslut om fördelning för 2025

Socialstyrelsen strävar efter att samtliga sökanden ska få ett skriftligt beslut i början av 2025.

Reviderad plan och budget för verksamhetsåret

Endast vissa utvalda bidragsmottagare kommer att behöva lämna in en reviderad plan och budget. Berörda är de bidragsmottagare som:

 • Har erhållit ett belopp om 1 000 000 kronor eller mer.
 • Har fått avslag på ett eller flera verksamhetsmål/delmål i ansökan vilket framgår i beslut om bifall.
 • Har erhållit medel för första gången.
 • Bedömts behöva lämna in en reviderad plan och budget av annan orsak.

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas per e-post efter det att samtliga beslut om bifall har skickats ut i statsbidraget.

Blanketten kommer att bifogas i mejlet, den kommer inte att publiceras på webbsidan. Troligtvis kommer detta att ske under februari månad.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året (efter bidragsåret) en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Rådet för erfarenhetsutbyte

Varje år ska vi utse ett råd som möjliggör ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget. Mer information om rådets arbete finns nedan. 

Rådet för erfarenhetsutbyte inom ramen för förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området med mera

Treårsuppföljning

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer, som fått statsbidrag enligt förordningen, i samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för enligt förordningens syfte. Nästa tillfälle som en sådan uppföljning görs är 2027 (utlyses 2026).

Utvärdering

Vart femte år görs en utvärdering av bidragsgivningen enligt gällande förordning. Nästa tillfälle som en sådan utvärdering genomförs är 2027 för bidragsåren 2022 till och med 2026.

Utvärdering av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området
Verksamhetsåren 2012–2016

Utvärdering av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området
Verksamhetsåren 2017–2021

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92