Vissa organisationer inom det sociala området

Statsbidraget finns för att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, inom det sociala området.
Utlysningsdatum: 2020-06-09
Sista ansökningsdag: 2020-09-21
Tid kvar att ansöka: 0 dag

Syfte med statsbidraget

Statsbidragets syfte är att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Bidragets syfte är också att ge stöd till organisationernas arbete med informations- och opinionsbildning samt förebyggande, socialt stödjande och hälsofrämjande arbete. 

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

 • alkohol och narkotika
 • utsatta barn och deras familjer
 • att motverka våld mot kvinnor
 • att ge stöd till efterlevande personer
 • att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

Samtliga villkor finns beskrivna i förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Statsbidrag får även lämnas till en ideell organisation som uppfyller de villkor som nämns i förordningen, till exempel: 

 • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse 
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat 
 • har en fastställd plan för sitt arbete för en period om två år eller mer.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

 1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörigföreträdare (eller en person med fullmakt från denne) för föreningen eller stiftelsen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsen e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen minst en månad innan statsbidraget stänger för ansökan. Läs mer om ombud.

 2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda.

Anvisningar för ansökan

Ansök nu

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 96 376 000 kronor för 2020.

Fördelning av statsbidrag till organisationer inom det sociala området 2020

Statsbidraget omfattar tre regleringsbrev och fyra anslagsposter med beslutade belopp som vart och ett reglerar fördelning av medel till ett eller flera av förordningens sex tillämpningsområden. För 2020 ser fördelningen mellan tillämpningsområdena ut enligt följande utifrån regleringsbreven:

 • 66 626 000 kronor till alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att motverka våld mot kvinnor
 • 23 300 000 kronor till att motverka våld mot kvinnor
 • 3 450 000 kronor till att ge stöd till efterlevande personer, att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter
 • 3 000 000 kronor till att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

Fördelningslista - omfördelning 2020

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i januari 2021.

Reviderad plan och budget för 2021

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas längre fram och senast i samband med bifallsbeslut.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Rådet för erfarenhetsutbyte

Varje år ska vi utse ett råd som möjliggör ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget. Mer information om rådets arbete finns nedan. 

Rådet för erfarenhetsutbyte inom ramen för förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området med mera

Treårsuppföljning

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer, som fått statsbidrag enligt förordningen, i samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för enligt förordningens syfte. Medel utlyses 2021 för detta ändamål.

Anvisningar för treårsuppföljning

Utvärdering

Vart femte år görs en utvärdering av bidragsgivningen. Rapporten presenterar utvärderingen som har genomförts för bidragsåren 2012 till och med 2016.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92