Fortsatt arbete med regionala cancercentrum

Syftet med regionala cancercentrum (RCC) är bland annat att nå en ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat.
Utlysningsdatum: 2020-01-20
Sista ansökningsdag: 2020-03-02
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

Vilka som kan ansöka

De regioner som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC).

Villkor för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 2 mars 2020.

Du ansöker om statsbidraget genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut den och låt behörig person underteckna den.

Du skickar in en verksamhetsplan som bilaga till er ansökan och skickar in ansökan med begärda handlingar till: 

Socialstyrelsen, Statsbidrag,
106 30 Stockholm

Anvisningar för ansökan

Ansökningsblankett för 2020

Medel att fördela

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela totalt 48 000 000 kronor till verksamhet som bedrivs av flera regioner i samverkan i ett regionalt cancercentrum. Bidraget ska fördelas så att de regionala cancercentrumen får lika stora belopp.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum som tagit emot statsbidraget ska lämna en redovisning om hur medlen har använts. Vi publicerar information om återrapportering på denna sida under hösten 2020.

Kontakt

Alma Haracic
Telefonnummer: 075-247 30 38