Viss verksamhet på funktionshindersområdet

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada. Det omfattar också vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. 
Utlysningsdatum: 2019-05-27
Sista ansökningsdag: 2019-09-20
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada och för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. 
Statsbidraget ska också förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, landsting eller kommun.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller vissa villkor kan söka bidraget. Ett av villkoren för statsbidraget är att verksamheten ska styras mot fastställda mål och förväntade resultat. 

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ stegen nedan:

1. Ombudsansökan

Innan ni ansöker om bidraget behöver behörigföreträdare (eller en person med fullmakt från denne) för föreningen eller stiftelsen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.

Läs mer om ombud här

2. Ansökan om statsbidrag

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka om statsbidraget i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av ansökningsformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda och att skuldfrihetsintyget inte får vara äldre än två månader från sista ansökningsdatum.

Anvisningar för ansökan

 


Ansök nu

 

 

Medel att fördela

Statsbidraget fördelas under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet. Bidragets storlek fastställs enligt ett regleringsbrev till Socialstyrelsen. För 2019 fördelades totalt 19 708 000 kronor till ideella föreningar och stiftelser inom ramen för statsbidraget.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska för 2109 senast den 30 april 2020 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2019 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Organisationerna som tagit emot statsbidrag för 2020 ska senast den 30 april 2021 skicka in en redovisning om hur medlen har använts.

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12