Viss verksamhet på funktionshindersområdet

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada. Det omfattar också vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. 
Utlysningsdatum: 2018-06-28
Sista ansökningsdag: 2018-09-20
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada och för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. 
Statsbidraget ska också förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, landsting eller kommun.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller vissa villkor kan söka bidraget. Ett av villkoren för statsbidraget är att verksamheten ska styras mot fastställda mål och förväntade resultat. 

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Villkor för ansökan

Ifylld ansökningsblankett med begärda handlingar ska skickas till:

Socialstyrelsen
Statsbidrag
106 30 Stockholm

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2019

Socialstyrelsen har fördelat 19 708 000 kronor för 2019.

Fördelningslista

Reviderad plan och budget för 2019

De organisationer som har beviljats ett lägre belopp än det sökta ska lämna in en reviderad plan och budget senast den 18 februari 2019. Vi kommer att skicka information om detta till berörda och en blankett har tagits fram för ändamålet.

Blankett reviderad plan och budget för 2019

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska för 2018 senast den 30 april 2019 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren.

Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2018 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Organisationerna som tagit emot statsbidrag för 2019 ska senast den 30 april 2020 skicka in en redovisning om hur medlen har använts.

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12