Viss verksamhet på funktionshindersområdet

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada. Det omfattar också vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar.
Utlysningsdatum: 2024-06-27
Sista ansökningsdag: 2024-09-20
Tid kvar att ansöka: 59 dagar

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada och för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar.

Statsbidraget ska också förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, landsting eller kommun.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller vissa villkor kan söka bidraget. Ett av villkoren för statsbidraget är att verksamheten ska styras mot fastställda mål och förväntade resultat. 

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörigföreträdare (eller en person med fullmakt från denne) för föreningen eller stiftelsen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsen e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidraget stänger för ansökan.
    Läs mer om ombud

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda.

Anvisningar för ansökan

Ansök nu

Beslut om fördelning för 2024

Socialstyrelsen har fördelat 19 708 000 kronor till viss verksamhet inom funktionshindersområdet 2024.

Fördelningslista för 2024

Beslut om fördelning för 2025

Socialstyrelsen strävar efter att samtliga sökanden ska få ett skriftligt beslut i början av 2025.

Reviderad plan och budget för verksamhetsåret

Endast vissa utvalda bidragsmottagare behöver lämna in en reviderad plan och budget. Berörda är de bidragsmottagare som:

  • har erhållit ett belopp om 1 000 000 kronor eller mer
  • har fått avslag på ett eller flera verksamhetsmål/delmål i ansökan, vilket framgår i beslut om bifall
  • har erhållit medel för första gången
  • har bedömts behöva lämna in en reviderad plan och budget av annan orsak.

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas per e-post efter det att samtliga beslut om bifall har skickats ut i statsbidraget.

Blanketten kommer att bifogas i mejlet, den kommer inte att publiceras på webbsidan. Troligtvis kommer detta att ske under februari månad.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året (efter bidragsåret) en länk till ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Utvärdering

Vart femte år görs en utvärdering av bidragsgivningen enligt gällande förordning. Nästa tillfälle som en sådan utvärdering genomförs är 2028, för bidragsåren 2023 till och med 2027.

Utvärdering av statsbidraget för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2018-2022
Utvärdering av statsbidraget för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2013-2017

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92