Viss verksamhet på funktionshindersområdet

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada. Det omfattar också vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. 
Utlysningsdatum: 2020-06-09
Sista ansökningsdag: 2020-09-21
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering samt stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer med ryggmärgsskada eller synskada och för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. 
Statsbidraget ska också förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, landsting eller kommun.

Vilka som kan ansöka

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller vissa villkor kan söka bidraget. Ett av villkoren för statsbidraget är att verksamheten ska styras mot fastställda mål och förväntade resultat. 

Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Villkor för ansökan

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörigföreträdare (eller en person med fullmakt från denne) för föreningen eller stiftelsen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsen e-tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen minst en månad innan statsbidraget stänger för ansökan. Läs mer om ombud.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats eller under rubriken ”Öppna utlysningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som framgår av webbformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda.

Anvisningar för ansökan

Beslut om fördelning för 2020

Socialstyrelsen har fördelat 19 708 000 kronor för 2020.

Fördelningslista för 2020

Reviderad plan och budget för 2021

Information om reviderad plan och budget och vilka bidragsmottagare som kommer att behöva lämna in en sådan kommer att meddelas längre fram och senast i samband med bifallsbeslut.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 30 april året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Peter Redving
Telefonnummer: 075-247 39 92