Habiliteringsersättning

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Utlysningsdatum: 2023-03-24
Sista ansökningsdag: 2023-06-01
Tid kvar att ansöka: 0 dag

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av covid-19 fortsätter inte under 2023

Uppdraget från 2020 om att förtydliga villkoren för statsbidrag för habiliteringsersättning kopplat till utbrottet av covid-19 fortsätter inte.

Från och med 1 april 2022 upphörde covid-19 att klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Villkoren för statsbidraget återgår därför under 2023 till att samtliga utbetalningar till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning) måste ske utifrån deltagande.

Uppdrag att förtydliga villkoren för stadsbidrag för habiliteringsersättning S2020/04097/SOF

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan användas till och med den 31 december 2023.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar habiliteringsersättning

Rekvirera nu

Medel att fördela

Belopp per kommun framgår av fördelningslistan. Medlen omfattar totalt 348 500 000 kronor för 2023.

Fördelningslista för habiliteringsersättning 2023

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2023 ska senast våren 2024 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2023 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Nya rutiner för utskick av webbformulär för återrapportering av statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter

Från och med uppföljningen av 2023 års medel kommer Socialstyrelsen endast att skicka ut webbformulär för återrapportering av statsbidrag till mottagarens registratur. Formulären kommer inte längre att skickas till kontaktpersonerna för respektive statsbidrag. Detta gäller för statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter.

Syftet med denna ändring är att säkerställa att mottagarna tar del av webbformulären och återrapporterar inom utsatt tidsfrist oavsett eventuell personalomsättning eller kontaktpersons frånvaro.

Anvisningar habiliteringsersättning 2022

Fördelningslista för habiliteringsersättning 2022

Redovisning

Redovisning av 2021 års statsbidrag för habiliteringsersättning

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12