Habiliteringsersättning

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Utlysningsdatum: 2024-01-25
Sista ansökningsdag: 2024-06-03
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Den nya förordningen träder ikraft den 1 januari 2024.
Förordning (2023:593) om statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2024 och de kan användas till och med den 31 december 2024.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar habiliteringsersättning

Förordning (2023:593) om statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning

Rekvirera nu

Medel att fördela

Socialstyrelsen fördelat 348 500 000 kronor att fördela. Se fördelningslistan nedan.

Fördelningslista för habiliteringsersättning 2024

Frågor och svar om Habiliteringsersättning

Kan man betala ut hela/delar av beloppet som en klumpsumma (bonus)?

All hantering av bidragets medel behöver vara förankrade i förordningen (2023:593). Hur kommunen sedan väljer att hantera bidraget rent praktiskt till målgruppen, det vill säga på det sätt man väljer att göra utbetalningen, faller inom kommunens ansvar. Väljer man att betala ut en del av beloppet i en klumpsumma eller inte är alltså upp till kommunen. Men det är att ses som en utbetalning av habiliteringsersättningen och måste därför vara base-rad på deltagande i den dagliga verksamheten.

Får man fördela till personer som deltar i daglig verksamhet men som omfattas av Socialtjänstlagen (SoL)?

Nej, statsbidraget får endast gå till personer som deltar i daglig verksamhet och omfattas av LSS.

Vad baseras fördelningslistan på?

Fördelningslistan är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Kan man betala ut statsbidraget som en schablon?

Nej, statsbidraget måste betalas ut efter deltagande. Men hur kommunen väljer att mäta deltagande (timme, halvdag eller heldag) är upp till kommunen att avgöra.

Är habiliteringsersättningen skattefri?

Ja, Skatteverket har gjort bedömningen att habiliteringsersättningen inte anses som skattepliktig.

Läs mer på Skatteverkets hemsida: 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2024 ska senast våren 2025 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2024 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Redovisning

Redovisning av 2022 års statsbidrag för habiliteringsersättning

Kontakt

Jihane Sadki
Telefonnummer: 075-247 30 60