Habiliteringsersättning

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Utlysningsdatum: 2022-03-25
Sista ansökningsdag: 2022-06-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av covid-19 fortsätter även under 2022

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet kan vara hindrade att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen med anledning av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs.

För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk.

Uppdrag att förtydliga villkoren för stadsbidrag för habiliteringsersättning S2020/04097/SOF

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg som kom i regleringsbrevet från 2019. Se anvisningarna för statsbidraget.

Vilka som kan rekvirera

Samtliga kommuner.

Villkor för rekvisition

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:

  1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad.
    Läs mer om ombudsansökan

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun högst kan rekvirera för belopp

Anvisningar habiliteringsersättning

Medel att fördela

Socialstyrelsen har fördelat 350 000 000 kronor. Se fördelningslistan nedan.

Fördelningslista för habiliteringsersättning 2022

Återrapportering till Socialstyrelsen

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2022 ska senast våren 2023 skicka in en redovisning om hur medlen har använts. Medel som inte har förbrukats före den 31 december 2022 ska återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Nya rutiner för utskick av webbformulär för återrapportering av statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter

Från och med uppföljningen av 2022 års medel kommer Socialstyrelsen endast att skicka ut webbformulär för återrapportering av statsbidrag till mottagarens registratur. Formulären kommer inte längre att skickas till kontaktpersonerna för respektive statsbidrag. Detta gäller för statsbidrag till kommuner, regioner, länsstyrelser och övriga myndigheter.

Syftet med denna ändring är att säkerställa att mottagarna tar del av webbformulären och återrapporterar inom utsatt tidsfrist oavsett eventuell personalomsättning eller kontaktpersons frånvaro.

Redovisning

Redovisning av 2021 års statsbidrag för habiliteringsersättning

Kontakt

Robin Björk
Telefonnummer: 075-247 31 12