Statsbidrag till kommuner 2025 för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

Utlysningsdatum: 2024-06-17
Sista ansökningsdag: 2024-10-01
Tid kvar att ansöka: 70 dagar

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till verksamheter i ett antal kommuner. Syftet med statsbidraget är att långsiktigt stärka och utveckla kommunernas arbete när de erbjuder våldsutsatta hjälp med att ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ska vid bedömningen särskilt beakta kommunens möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer och förutsättningarna för god spridning av resultaten.

Med stadigvarande boende menas långsiktiga lösningar på våldsutsattas boendesituation. Tillfälliga boendelösningar bedöms inte vara stadigvarande boende.

Vilka som kan ansöka

Samtliga kommuner kan ansöka om bidraget.

Villkor för ansökan

Förutsättningar för statsbidraget framgår av förordningen (2022:1416) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Anvisningar

Ansök nu

 

Förordning 2022:1416

Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2022–2025

Länsstyrelsernas kartläggning av kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende

Frågor och svar

1. Kan man beviljas statsbidrag för löner till personal?

Svar: Det beror på vad det är för personalkostnad. Om det är en lönekostnad för personal som ska arbeta med samverkan och långsiktig utveckling av kommunens arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp till stadigvarande boende, så kan dessa lönekostnader beviljas.
Statsbidrag kan däremot inte beviljas för lönekostnader som rör insatser som riktas till enskilda inom målgruppen för bidraget. Statsbidrag kan inte beviljas för arbetsuppgifter som kommunerna har enligt lag eller förordning. Om en sådan personalkostnad dock är en del av ett strukturerat utvecklingsarbete för att nå syftet med bidraget, skulle det kunna vara aktuellt med den typen av lönekostnad.

2. Kan man beviljas statsbidrag för utbildningsinsatser?

Svar: Det beror på vad det är för utbildningsinsatser. Syftet med statsbidraget är inte att utbilda personal inom området våld i nära relation. Utbildningskostnader som kan motiveras som en del av ett större utvecklingsarbete och en samverkan för att utveckla kommunens arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp att ordna stadigvarande boenden, skulle dock i vissa fall kunna vara aktuellt.


3. Omfattar statsbidraget kostnader för hyra och möblering av lägenheter?

Svar: Nej, detta då syftet enligt förordningen är att långsiktigt stärka och utveckla kommuners arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att ordna stadigvarande boende. Statsbidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

4. Omfattar statsbidraget kostnader för att ordna andrahandskontrakt och/eller jourlägenhet?

Svar: Nej, detta då ett andrahandskontrakt eller en jourlägenhet inte kan betraktas som ett stadigvarande boende. I de fall arbetet med att ordna andrahandskontrakt eller jourlägenhet är en del av en boendekedja som leder till stadigvarande boende skulle statsbidraget kunna vara aktuellt. I bedömningen tas då hänsyn till om detta är en del av ett långsiktigt och strukturerat arbete i samverkan med relevanta aktörer.

5. Kan man beviljas statsbidrag för kostnader för mobiltelefon och dator till personal?

Svar: Nej, kostnader för mobiltelefon och dator till personal bedöms inte vara syftet med statsbidraget.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombudsansökan.
  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Medel att fördela

För bidragsår 2024 har 27 500 000 kronor fördelats i statsbidraget.

Av regeringens uppdrag från 2022 till Socialstyrelsen framgår att regeringen beräknade att 10 miljoner kronor skulle avsättas för uppdraget för 2024 och att 5 miljoner kronor skulle avsättas för uppdraget för 2025. Statsbidrag för bidragsår 2025 kommer att fördelas under förutsättning arr riksdagen anvisar medel till statsbidraget.

Fördelingslista 2024

Beslut på ansökan

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut senast i slutet av mars 2025. Kommuner kan använda statsbidraget för kostnader till och med 31 december 2025. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Varje kommun ska senast den 16 februari 2026 rapportera hur statsbidraget för 2025 har använts. I början av 2026 skickar Socialstyrelsen ut en länk till ett webbformulär för återrapportering till respektive kommuns registratur.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i Socialstyrelsens beslut eller myndighetens anvisningar ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett villkor för användningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Oförbrukade medel per den 31 december 2025 ska återbetalas. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Kontakt

Kristina Olofsson
Telefonnummer: 075-247 45 41