Kvinno- och tjejjourer

Statsbidraget finns för att stödja lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn, och våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld.
Utlysningsdatum: 2021-06-30
Sista ansökningsdag: 2021-10-01
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Viktig information

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att efter rekvisition betala ut ytterligare 49 000 000 kronor i påfyllnadsmedel avseende statsbidraget till kvinno- och tjejjourer. Medlen betalas ut till de kvinno- och tjejjourer som beviljats bidrag för 2023 inom ramen för förordning 2015:454 avseende statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.

Läs mer om påfyllnadsmedlen

Information inför bidragsår 2023:

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. I den nya förordningen sammanförs fyra befintliga statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet som Socialstyrelsen i dag hanterar. Samtidigt förbättras förutsättningarna för organisationerna genom att en del av bidraget fördelas som organisationsbidrag och genom att bidraget blir tvåårigt.

Förordningen börjar gälla i sin helhet från 2024.
Genom förordningen upphävs förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Den upphävda förordningen (2015:454) gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Statsbidrag för 2023 får enligt den nya förordningen inte lämnas till kvinno- och tjejjourer som redan beviljats statsbidrag för 2023 enligt förordning 2015:454. Kontrollera om er organisation redan beviljats statsbidrag till kvinno- och tjejjourer avseende 2023 innan ni går vidare med en ansökan.

Se bidragets webbsida
Förordning SFS 2022:257

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Beslut om fördelning av statsbidrag gör Socialstyrelsen under förutsättning att riskdagen fattar beslut om medel för ändamålet samt att förordning 2015:454 fortsätter att gälla.

Syftet med förordningen är att stödja kvinno- och tjejjourer i insatser för att förebygga män och pojkars våld mot kvinnor och flickor. 

Statsbidraget får användas till personal som utför verksamhet som står beskrivet i § 2 i förordningen. Statsbidraget får däremot inte användas till personal i skyddat boende. Bidraget omfattar inte kostnader som rör det skyddade boendet om det inte gäller säkerhetsåtgärder. Socialstyrelsens tolkning av säkerhetsåtgärder är skalskydd, exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten.

Statsbidraget får inte användas till att betala hyra och inte heller till förskottslöner, arbetet ska utföras under den period som statsbidraget beviljats för.

Det utbetalade beloppet ska förbrukas senast den 31 december det året som bidraget avser. Organisationerna ska återrapportera till Socialstyrelsen senast den 1 mars året efter. Vi skickar under december månad ut en elektronisk blankett till samtliga organisationer som har fått statsbidrag. Om organisationen har pengar över kommer Socialstyrelsen att fakturera beloppet. Gör inga spontaninbetalningar!

Om statsbidraget har använts till sådant som inte omfattas av förordningen riskerar organisationen att bli återbetalningsskyldig.

Vilka som kan ansöka

Lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld och som bedriver verksamhet enligt 2 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.

Förordning (2015:454)
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste den ideella föreningen eller stiftelsen ha ett godkänt ombud.
Mer om ombudsansökan.

Sista ansökningsdag för år 2022 och 2023 är 1 oktober 2021

Anvisningar

Beslut om fördelning för 2022

Samtliga sökande får beslut på sin ansökan senast i februari 2022. Medel betalas ut så snart som möjligt på det bankgiro eller plusgiro som ni har angett i er ansökan.

Fördelningslista 2022

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december bidragsåret ska återbetalas.