Kvinno- och tjejjourer

Statsbidraget finns för att stödja dels lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn, och våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld.
Utlysningsdatum: 2019-10-09
Sista ansökningsdag: 2019-11-21
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.

Samma regler gäller för organisationsbidraget som för verksamhetsbidraget. Syftet med förordningen är att stödja kvinno- och tjejjourer i insatser för att förebygga män och pojkars våld mot kvinnor och flickor. Verksamhetsbidraget och organisationsbidraget ska redovisas separat på två olika blanketter. Ett tips är att ha pengarna på olika konton.

Pengarna får användas till personal som utför verksamhet som står beskrivet i § 2 i förordningen. Statsbidraget får däremot inte användas till personal i skyddat boende. Bidraget omfattar inte kostnader som rör det skyddade boendet om det inte gäller säkerhetsåtgärder. Socialstyrelsens tolkning av säkerhetsåtgärder är skalskydd, exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten.

Pengarna får inte användas till att betala hyra och inte heller till förskottslöner, arbetet ska utföras under den period som pengarna beviljats för.

Det utbetalade beloppet ska förbrukas senast den 31 december det året som bidraget avser. Organisationerna ska återrapportera till Socialstyrelsen senast den 1 mars året efter. Vi skickar ut en elektronisk blankett till samtliga organisationer som har fått statsbidrag i december. Om organisationen har pengar över kommer Socialstyrelsen att fakturera beloppet. Gör inga spontaninbetalningar!

Om pengarna har använts till sådant som inte omfattas av förordningen riskerar organisationen att bli återbetalningsskyldig.

Vilka som kan ansöka

Lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld och som bedriver verksamhet enligt 2 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.

Regeringsbeslut
Förordning (2015:454)
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Villkor för ansökan

Ansökningstiden för 2020 har gått ut.

Beslut om fördelning för 2020

Samtliga sökande har fått beslut på sin ansökan. Medel betalas ut så snart som möjligt på det bankgiro eller plusgiro som ni har angett i er ansökan.

Fördelningslista för 2020

Återrapportering till Socialstyrelsen

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2020 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2020 ska återbetalas.

Kontakt

Linda Eldestrand
Telefonnummer: 075-247 42 02