Kvinno- och tjejjourer

Statsbidraget finns för att stödja dels lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn, och våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld, dels riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.
Utlysningsdatum: 2019-07-02
Sista ansökningsdag: 2019-08-20
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan
Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om statsbidraget.

Besvarade frågor om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Syfte med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 och 2 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med bidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå. 

Vilka som kan ansöka

  • Lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld och som bedriver verksamhet enligt 2 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
  • Riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.

Regeringsbeslut
Förordning (2015:454)
Förordningsförändring (SFS 2018:1515)

Villkor för ansökan

Ni söker statsbidrag genom att fylla i de gråmarkerade fälten i blanketten. Spara den ifyllda blanketten, skriv ut och låt behörig person underteckna den innan ni skickar ansökan med handlingar till

Socialstyrelsen

Statsbidrag

106 30 Stockholm

Medel att fördelning

Det finns 39 250 000 kronor att fördela för 2019.

Bidraget till lokala organisationer ska motsvara 9/10 av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika stort för samtliga statsbidragsberätti-gade organisationer.

Bidraget till riksorganisationerna ska motsvara 1/10 av tillgängliga medel och vid bedömning av bidragets storlek tar Socialstyrelsen hänsyn till antalet kvinno- och tjejjourer på lokal nivå som riksorganisationerna representerar.

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får sitt beslut i september 2019.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Organisationer som har tagit emot statsbidraget ska senast den 1 mars 2020 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Vi skickar information och uppföljningsblankett till bidragsmottagarna.

Medel som inte har förbrukats den 31 december 2019 ska återbetalas. 

Kontakt

Marlene Olsson Vargas
Telefonnummer: 075 - 247 39 30