Tillfälligt statsbidrag för 2024 till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden

Utlysningsdatum: 2023-06-15
Sista ansökningsdag: 2023-09-14
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer som driver skyddat boende enligt förordning (2022:291). Även vissa stiftelser kan söka bidrag. 

Syftet med bidraget är att stödja organisationer i deras arbete med att utveckla kvaliteten på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Statsbidraget avser år 2024 och fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Förordning 2022:291

Vilka som kommer kunna ansöka

Lokala ideella organisationer som utan vinstintresse driver, och under minst två år bedrivit, skyddat boende kan ansöka. I denna förordning innebär skyddat boende ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.

Även en stiftelse som inte uppfyller villkoren i 5 § första stycket 2 förordningen (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella föreningar som driver skyddat boende kan söka bidrag. Stiftelsen får inte vara statlig eller kommunal och ska vara öppen för insyn.

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste den ideella föreningen eller stiftelsen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

I anvisningarna för bidraget finner du mer information om villkoren för bidraget.

Anvisningar

Till er ansökan finns anvisningar med instruktion och stöd för ansökan. Dessa anvisningar följer samma ordning som i ansökningsformuläret. Socialstyrelsen rekommenderar att sökanden skriver ut anvisningarna med instruktion och stöd för ansökan och har dessa med sig i arbetet med ansökan.

Anvisningar med instruktion och stöd

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för att mäta kvalitén på verksamheten skyddat boende. Indikatorerna har till syfte att göra det möjligt att följa kvalitén på nationell nivå och vara ett stöd för verksamhetens kvalitetsutveckling

Kvalitetsindikatorer

I bredningen av ansökningar kommer Socialstyrelsen att göra kontroller av skuldfrihet hos Kronofogdemyndigheten samt kontroller mot Skatteverkets register.

Frågor och svar

1. Omfattas statsbidraget av kostnader för lokalhyra och administration?

Svar: Ordinarie lokalhyra omfattas inte av statsbidraget. Administrativa kostnader omfattas av bidraget i de fall där kostnaden är kopplad till den åtgärd för kvalitetshöjning av det skyddade boendet som ansökan rör. Annan typ av administration omfattas statsbidraget inte av.

2. Omfattas statsbidraget av kostnader för möbler, inredningsdetaljer och inköp av tekniska hjälpmedel till de boende?

Svar: I det fall inköpet är motiverat utifrån en anpassning av lokalerna och därmed ökad kvalitet för att erbjuda de boende ett mervärde så omfattas kostnaden av statsbidraget.

3. Omfattas hyra eller leasing av bil av statsbidraget?

Svar: Kostnader för hyra eller leasing av bil bedöms inte omfattas av statsbidraget.

4. Vilken kompetens menas med att anställa personal med relevant kompetens?

Svar: Bedömningen av relevant kompetens utgår från de krav som ställs för att utföra socialtjänst. I det här fallet framgår det av befintligt stöd att det krävs kunskap om våld och möjlighet att omsätta kunskapen i praktiken. Förutom detta så bör personens kompetens motsvara de arbetsuppgifter som ingår i den aktuella tjänsten.

5. Räknas hyresnedsättning som annat offentligt bidrag?

Svar: Ja, det räknas som ett offentligt bidrag.

6. Ska organisationens samtliga offentliga bidrag redovisas?

Svar: Det är endast de bidrag som beviljas den del av organisationens verksamhet som avser skyddat boende som ska redovisas.

7. Vilket underlag ska bifogas ansökan när det gäller organisationens föreningsbidrag från kommunen?

Svar: Av underlaget ska det framgå vad bidraget avser och summa. Det ska av underlaget även framgå vilket beslut eller ställningstagande kommunen har tagit när det gäller det beviljade föreningsbidraget till er organisations skyddade boende i frågan om bidraget är att betrakta som ett statsstöd i enlighet med Europeiska unionens, EU, regler för statligt stöd till företag.

8. Vår bidragsgivande kommun känner inte till frågan om EU:s regler för statligt stöd till företag, hur gör vi då?

Svar: Ni kan skicka en länk till er kontaktperson hos kommunen där information om finns för kommuner om denna fråga. Länk: Hur finansierar kommunen skyddade boenden med beaktande av statsstödsreglerna? | Upphandlingsmyndigheten.

9. Om en kvinnojour har fått bidrag från kommunen till sitt skyddade boende, spelar det någon roll om bidraget har varit till den löpande verksamheten och inte till kvalitetshöjande insatser?

Svar: Det är ett bidrag till det skyddade boendet som ska redovisas i ansökan av detta statsbidrag. Prövningen av stödet enligt 3 § i förordning 2022:291 omfattar utredning av om stödet till det skyddade boendet har beviljats till det skyddade boendet såsom för näringsverksamhet eller om det beviljats till övrig verksamhet som information och liknande som inte innebär näringsverksamhet.

10. Omfattar statsbidraget utökning av skyddat boende?

Svar: Om ett behov av att utöka verksamheten uppkommit så behöver det säkerställas att behovet av utökning är förankrat i uppdrag från uppdragsgivande kommun. I det fallet skulle utökning av platser kunna vara aktuellt för statsbidraget inom ramen för förordningen.

11. Kan tolkkostnader omfattas av det här statsbidraget?

Svar: Tolkkostnader för boende på skyddat boende ska finansieras av placerande kommun. Kostnader för tolk kan ibland utgå i statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Detta gäller då stödsamtal och rådgivning. I de fall tolkkostnaden inte är att bedöma som en uppgift som kommunen ska utföra, kan tolkkostnader omfattas av statsbidraget till kvinno- och tjejjourer. Om tolkkostnader ska omfattas av statsbidrag till skyddat boende behöver det framgå av ansökan varför behovet av tolk ska finansieras med stöd av aktuell förordning och inte av kommunen. I sådana fall utreds frågan om tolkkostnaden kan anses uppfylla syftet med statsbidraget.

12. Kan statsbidraget omfatta att anställa vikarier?

Svar: Statsbidraget kan göra det, om det är en kvalitetshöjning avseende bemanning på boendet. Personalen som anställs som vikarier ska dock ha relevant kompetens.

13. Kan statsbidraget användas för att ge befintlig personal en yrkesutbildning?

Svar: Statsbidragets syfte är inte att ge enskild personal en riktad yrkesutbildning. Däremot är det statsbidragets syfte att kompetensutveckla befintlig personal inom områden som rör utförande av socialtjänstinsats genom riktade kurser inom relevanta områden.

14. Omfattar statsbidraget förebyggande insatser och öppet stöd, kommunikationsinsatser och marknadsföring samt jourutbildning av nya volontärer?

Svar: Nej, dessa insatser omfattas inte av förordningen om tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden. Dessa typer av insatser omfattas av annat statsbidrag, exempelvis förordningen om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet.

15. Omfattar statsbidraget kostnader för kameraövervakning?

Svar: I det fall verksamheten har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för kameraövervakning kan utrustning för kameraövervakning omfattas av statsbidraget.

16. Omfattas avgift för att söka tillstånd hos IVO av statsbidraget?

Svar: Nej, det bedöms inte omfattas av syftet med statsbidraget.

Medel att fördela

Medel att fördela för bidragsår 2024 är 20 miljoner kronor. En organisation kan maximalt beviljas 200 000 euro i offentligt stöd under en treårsperiod. I beräkningen ska Socialstyrelsen utreda om verksamheten fått annat offentligt stöd som ska tas i beaktan i uträkningen av det totala beloppet om 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information om detta finns i anvisningarna till bidraget. 

Fördelningslista 2024. 

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 1 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med ansökan. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget ska bifogas återrapporteringen.

Vägledning för kvalificerad revisor

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Beslut om fördelning 

Fördelningslista 2022

Fördelningslista 2023

Kontakt

Kristina Olofsson
Telefonnummer: 075-247 45 41