Tillfälligt statsbidrag för 2022 till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden

Utlysningsdatum: 2022-05-16
Sista ansökningsdag: 2022-06-14
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer som driver skyddat boende enligt förordning (2022:291). Även vissa stiftelser kan söka bidrag.

Syftet med bidraget är att stödja organisationer i deras arbete med att utveckla kvaliteten på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Förordning 2022:291

Vilka som kommer kunna ansöka

Lokala ideella organisationer som utan vinstintresse driver, och under minst två år bedrivit, skyddat boende kan ansöka. I denna förordning innebär skyddat boende ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.

Även en stiftelse som inte uppfyller villkoren i 5 § första stycket 2 förordningen (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella föreningar som driver skyddat boende kan söka bidrag. Stiftelsen får inte vara statlig eller kommunal och ska vara öppen för insyn.

Villkor för ansökan

Ansökan görs i Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste den ideella föreningen eller stiftelsen ha ett godkänt ombud.

Mer om ombudsansökan

I anvisningarna för bidraget finner du mer information om villkoren för bidraget.

Anvisningar

Ansök nu

 

Till er ansökan finns anvisningar med instruktion och stöd för ansökan. Dessa anvisningar följer samma ordning som i ansökningsformuläret. Socialstyrelsen rekommenderar att sökanden skriver ut anvisningarna med instruktion och stöd för ansökan och har dessa med sig i arbetet med ansökan.

Anvisningar med instruktion och stöd

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för att mäta kvalitén på verksamheten skyddat boende. Indikatorerna har till syfte att göra det möjligt att följa kvalitén på nationell nivå och vara ett stöd för verksamhetens kvalitetsutveckling

Kvalitetsindikatorer

I bredningen av ansökningar kommer Socialstyrelsen att göra kontroller av skuldfrihet hos Kronofogdemyndigheten samt kontroller mot Skatteverkets register.

Medel att fördela

För bidragsår 2022 omfattar statsbidraget 50 miljoner kronor. En organisation kan maximalt beviljas 200 000 euro i offentligt stöd under en treårsperiod. I beräkningen ska Socialstyrelsen utreda om verksamheten fått annat offentligt stöd som ska tas i beaktan i uträkningen av det totala beloppet om 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information om detta finns i anvisningarna till bidraget.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Bidragsmottagare ska senast den 1 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med ansökan. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget ska bifogas återrapporteringen.

Vägledning för kvalificerad revisor

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas. Ett sådant villkor är att återrapporteringen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.

Beslut om fördelning 2022

Socialstyrelsen planerar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut senast under september månad 2022.

Kontakt

Kristina Olofsson
Telefonnummer: 075-247 45 41