Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Statsbidraget ska användas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
Utlysningsdatum: 2022-01-19
Sista ansökningsdag: 2022-02-22
Tid kvar att ansöka: Stängt för ansökan

Information inför bidragsår 2023:

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet SFS 2022:257. I den nya förordningen sammanförs fyra befintliga statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet som Socialstyrelsen i dag hanterar.

  • Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
  • Statsbidrag till Brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och för-tryck
  • Statsbidrag för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till ideella föreningar och stiftelser
  • Statsbidrag till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och är rikstäckande organisationer vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse (förordning 2011:1062)

Samtidigt förbättras förutsättningarna för organisationerna genom att en del av bidraget fördelas som organisationsbidrag och genom att bidraget blir tvåårigt.

Se bidragets webbsida
Förordning SFS 2022:257

Syfte med statsbidraget

Syftet med bidraget är att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs mer i regleringsbrevet för budgetåret 2022 där även belopp att fördela framgår.

Vilka som kan ansöka

Statsbidraget kan sökas av organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Villkor för ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 februari 2022. Följ punkterna nedan.

  1. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
    Läs mer om ombudsansökan.

  2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka via e-tjänsten. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar genom att klicka på ”Ansök nu” för det specifika bidraget som ni hittar under rubriken ”öppna utlysningar” i inloggat läge.

Läs mer om hur ansökan går till och om villkor för användningen av statsbidraget i anvisningarna nedan.

Anvisningar för 2022

Medel att fördela

Socialstyrelsen ska fördela 4 miljoner kronor för år 2022.

Fördelningslista

Beslut på ansökan

Samtliga sökande får beslut på sin ansökan i april 2022.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2023. Blankett och instruktioner för detta kommer att skickas ut i god tid. Medel som inte förbrukats den 31 december 2022 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Om organisationen mottagit statsbidrag som överstigit fem prisbasbelopp, ska en granskning göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningsintyget bifogas med återrapporteringen. Nedan kan ni läsa mer i vägledningen till revisorer.

Vägledning för kvalificerad revisor inför granskning av beviljat statsbidrag.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.